«Пресс обзор №57» 29.12.07. – 04.01.08.

04/01/2008 13:00
Asia-Plus
Просмотров: 8497

ОБЗОР ПЕЧАТНЫХ СМИ РТ


29.12.07. – 04.01.08.


 


 


Содержание выпуска:


 


•ПОЛИТИКА


 


ДИПЛОМАТИЯ БОЯД МАНФИАТХОИ КИШВАРРО ФАЪОЛТАР ХИФЗ КУНАД


«Зиндаги» №1 03.01.08. Зафар Саидзода, Назарали Пирназаров.


 


•ЭКОНОМИКА


 


«МОСТ ДРУЖБЫ» В ДЕЙСТВИИ


«Вечерний Душанбе» №1 03.01.08. Мурод Сотиев


 


Соли нав:


ДАСТОВАРДИ НАВ Ё КРИЗИСИ ИКТИСОДИ?


«Точикистон» №1 03.01.08.


 


•БЕЗОПАСНОСТЬ


 


ИФТИХОРИ СУХТА


«Фараж» №1 03.01.08. Сайидаи КУРБОН, Фарангис НАБИЕВА


 


•СПОРТ


 


Дамир Камалетдинов:


«СЕЗОН ЗАВЕРШИЛИ НА МАЖОРНОЙ НОТЕ


«Варзиш-Спорт» №1 03.01.08. Хайдар Шодиев


 


•ОБЩЕСТВО


 


«ОШХОНАИ МИЛЛЙ» Ё НАНГИ МИЛЛИ


«Миллат» №1 03.01.08. Харамгули Кодир


 


 


 


•ПОЛИТИКА


 


ДИПЛОМАТИЯ БОЯД МАНФИАТХОИ КИШВАРРО ФАЪОЛТАР ХИФЗ КУНАД


«Зиндаги» №1 03.01.08. Зафар Саидзода, Назарали Пирназаров.


 


Точикистон сиёсати сулхдустонаро чараён дода, бо эхтироми сохибихтиёрй ва мустакилияти давлатхои дигар сиёсати хоричии худро дар заминай мёъёрхои байналхалкй ба рох, мемонад. Санадхои байналхалкии эътирофнамудаи Точикистон кисми таркибии низоми хукукии чумхурй мебошанд. Вазири корхой хоричии чумхурй Хамрохон Зарифй зимни сухбат бо хабарнигорони АМИТ "Ховар" дар бораи сиёсати хоричии Точикистон дар давоми як соли фаъолияти худ сухбат кард.


 


-Чаноби вазир, Шумо беш аз як сол кабл аз ин вазири корхой хоричии Чумхурии Точикистон таъин гардидед. Донистан мехостем, ки дастовардхои асосй дар сиесати хоричии чумхурй кадомхоянд ва дар ин самт боз кадом корхоро ба анчом расонидан лозим меояд?


- Пеш аз хама, кайд кардан зарур аст, ки сиесати хоричии Точикистонро рохбарияти олии сиёсии давлат ва, кабл аз хама, Президенти чумхурй мухтарам Эмомалй Рахмон муайян кардаанд, ва дар давоми фаъолияти ман ба сифати вазир ин сиёсат идома меёбад.


Гуфтан мумкин аст, ки соли гузашта дар бобати мустахкам кардани мавкеи давлатамон дар арсаи нагони, густариши робитахо бо кишвархои дигар ва тахким бахшидани заминай конунию шартномавии хамкорихо бо давлатхои шарики Точикистон самаранок буд.


Хануз аввали сол сафари расмии давлатии Президенти Точикистон ба Чин сурат гирифт, ки дар чараёни он мачмуи хуччатхои хамкории дучониба ба имзо расид. Ин сафар, хусусан бо имзошавии Ахдномаи хусни хамчаворй, дустй ва хамкории хар ду кишвар дар бобати боз хам амиктар шудану густариш ёфтани робитахои мо бо Чини дуст икдоми мухиме гардид.


Дар давоми сол имкониятхои хамкорй бо кишвархои дусту ша­рики мо дар ИДМ васеътар гардиданд. Дар давраи истиклолият бори нахуст президентхои Озарбойчон ва Туркманистон бо боздиди расмй ба Точикистон ташриф оварданд. Хамчунин, Президенти Точикистон Эмо­малй Рахмон ба ин мамлакатхо бо боздидхои расмии чавобй са­фар кард. Соли равон Прези­денти Казокистон ба мамлакати  мо сафари расмй анчом дод. Дар чараёни ин сафархо санадхое имзо шуданд, ки бисер масъалахои хамкорихои дучонибаро танзим менамоянд.


Имсол уфукхои нави хамкорихо бо кишвархои олами араб кушода шуданд. Сафархои расмии Сарвари давлати мо ба Миср, Сурия, Аморати Муттахидаи Араб ва Катар барои муносибатхои мутакобилан судманд бо ин кишвархо тахкурсй гузоштанд, як катор хуччатхои мухими дучониба ба имзо расид. Ба максади амалй сохтани санадхои имзошуда ва рушди минбаъдаи робитахо бо мамлакатхои араб дар Миср сафорат ва дар шахри Дубай Амо­рати Муттахидаи Араб консулгарии Точикистон ба фаъолият шуруъ намуданд, дар бораи кушодани сафорати мо дар Арабистони Саудй фармон имзо шуд.


Хамчунин, имсол боздиди расмии чавобии амири Давлати Катар сурат гирифт, ки он сафа­ри нахустини сардори давлат аз минтакаи араб ба кишвари мо мебошад. Айни хол барои амалй сохтани мувофикатхои бо ин давлат бадастомада фаъолона кор бурда мешавад.


Умуман, Президенти Точики­стон ба кишвархои хоричй нух сафари расмй ва чор сафари кори анчом дод. Дар навбати худ, сарварони чор давлат ба мамлакати мо расман ташриф оварданд. Точикистон дар давоми сол кариб 170 хайати хоричии сатххои гуногунро кабул намуд.


Соли чорй, бори нахуст дар таърихи ИДМ дар Точикистон саммити "секарата" - вохурихои натичабахши сарони давлатхои аъзои ИДМ, Иттиходи хамкорихои иктисодии ЕврОсиё ва Созмони Ахдномаи амнияти дастачамъй баргузор гардид. Карорхои дар Душанбе кабулгардида хам барои густариши хамкорихои бисёрчонибаи кишвархои аъзо ва хам барои пешрафти худи ин созмонхо ахамияти калон доранд. Вохурихо дар Ду­шанбе на танхо дар кишвархои Иттиход, балки берун аз он низ бахри баланд гирифтанд.


 


-Шумо дар бораи вазири каблии корхои хоричии чумхурй, академик Талбак Назаров чй гуфта метавонед?


-Талбак Назарович 12 сол дар вазифаи вазири корхои хоричй кор карда, дар эчоди асосхои фаъолияти сиесати хоричии дав­латамон, химоя ва амалй сохтани манфиатхои миллии кишвар дар микёси минтака ва арсаи байналхалкй сахми калон гузошт.


Хамчунин, бояд дар назар дошт, ки академики гиромй Талбак Назарович ба вазорат дар давраи нихоят мураккаб ва душвори хаёти давлату кишвар, дар замене рохбарй кардааст, ки дар мамлакат сулху созгории миллиро баркарор сохта, окибатхои дахшатбори чанги дохилиро дар тамоми сохахои хаёти чумхури бартараф кардан лозим буд.


Ман соли 1996 аз як кишвар ба сафари дарозмуддати хизматй рафта, баъди дах, сол ба кишвари дигаре баргаштам, ки он 40 сохтори боэътимод ва хокимияти муктадири президентй бунёд гардида, босуботй хукмфармост ва иктисодиёт бо суръати баланд рушд мекунад. Рохбарии вазорати корхои хоричиро ба ухда гирифта, ман, албатта, то хадди имкон мекушам, ки анъанахои неки идораи сиёсати хоричии давлат нигох, дошта шаванд. Дар баробари ин, вокеияти нави замон ба эътибор гирифта мешавад.


Дар шахсияти Талбак Назаров покрафторй, хизмати софдилона ба Ватан ва кобилияти баланди зехнии уро махсусан зикр карданй хастам, ки шоистаи пайравист.


 


-Солхои охир хабархое пахн шудан доранд бо матнхои хоси колабй: гуё Точикистон бо ин ё он кишвар муносибатхои дорой ахамияти афзалиятнок баркарор намуд. Ба андешаи бисёрихо, дар чомеа акидае пайдо шудааст, ки ба наздикй дар харитаи сиёсии чахон ягон кишваре боки нахохад монд, ки чумхурии мо бо он муносибати дорой хусусияти афзалиятнок надошта бошад. Дар вобастагй ба ин пурсидан чоиз аст: оё давлати мо консепсияи расмии сиёсати хоричии худро дорад, ки аз чониби Президент ва Парлумон маъкул дониста шуда бошад? Агар бошад, пас барои чй то хол дарч, нагардидааст?


-Биёед, ба далелхо ру меорем. Дар давоми солхои истиклолияти давлатии Точикистон заминай мустахками хукукий бунёд карда шуд, ки масъалахои сиёсати хоричии давлатро танзим менамояд. Ин Конститутсияи чумхурй, конунхо дар бораи созишномахои байналхалкй, дар бораи хизмати дипломати низомномаи Вазорати корхои хоричй, Консепсияи тачдиди сохтори Вазо­рати корхои хоричй, инчунин як катар санадхои конунгузорие мебо­шад, ки шароити фаъолияти хо­ричии иктисодиро муайян мекунанд. Консепсияи сиесати хоричии  Точикистон низ вучуд дорад, вале ба ин хуччат танхо шахсони алохида ва макомоте дастрасй доранд, ки бевосита ба фаъолияти сиесати хоричй машгуланд. Илова бар ин, Паёмхои харсолаи Президенти чумхурй ба Парлумони кишвар бе­восита ба масъалахои мухимтарини сиесати хоричии давлат дахолат карда, хадафу вазифахои ояндаро муайян менамоянд. Тавре мебинед, тахкурсии хукукии дурустхаст, ва бо боварй гуфтан мумкин, ки сиесати хоричии кишвари мо мантики худро дорад, он муътадил ва пайгирона, бо назардошти манфиатхои давлатамон чараён дода мешавад. Акнун дар бораи кисми авва­ли савол оид ба "муносибатхои дорой хусусияти афзалиятнок". Ин овозахо албатта, муболигаанд. Дар солхои истиклолияташ Чумхурии мо бо бештар аз 50 давлат санадхои дучониба имзо кардааст. Такрибан бо хамин кадар давлат табодули мол дорем. Вале муносибатхои дорой хусусияти афзалиятнок танхо бо баъзе давлатхои муктадири чахон ва хамсоя мукаррар карда шудаанд, ки мо бо онхо муносибатхои анъанавиро ривоч дода, хамкорхои наздиктар дорем.


 


-То чое, ки ба мо маълум аст, хукумати Точикистон Консеп­сияи тандиди сохтори Вазорати корхои хоричии чумхуриро тасдик кардааст. Максаду вазифахои он аз чй иборатанд ва вазоратро дар ояндаи наздик кадом дигаргунихо интизоранд?


-Охири август Хукумати чумхурй Консепсияи тачдиди сохтори Вазорати корхои хоричии Чумхуриии Точикистонро дар давраи то соли 2020 тасдик намуд. Чахони имруза дигаргунихои бунёдй ва пайдарпайеро аз сар мегузаронад, ки ба манфиатхои чумхурии Точикистон, чомеа ва шахрвандони он таъсири амик, мерасонанд. Дар чунин холат масъалаи таъмини шароити мусоиди зарурй барои бомуваффакият амалй намудани сиёса­ти дохилй дар фазой берунй ахамияти махсус пайдо мекунад. Барои фаъолияти пурсамар дар ин самт зарур аст то дар низоми идораи макомоти давлати, хусусан дар сохторхои калидии хокимияти ичроия, аз чумла дар дастгохи марказии Вазорати корхои хоричй натичабахш ислохот гузаронида шавад, ки яке аз шартхои максадхои стратегии сиёса­ти хоричии Точикистон - дар мадди аввал гузоштани дипломатияи иктисодист.


Яъне, консепсияи мазкур ислохоти чиддии фаъолияти вазоратро пешбинй мекунад. Пас аз он, ки мохи ноябри соли 1992 ичлосияи XVI Шурой Олии Точикистон сохторхои конститутсионии хокимиятро дар чумхурй баркарор сохта, Хукумати навро ташкил дод, вазорати корхои хо­ричии то ин вакт бо иктисоди берунй муттахидшуда аз ибтидои соли 1993 хамчун вазорати алохида фаъолият дорад. Сохтори имрузаи вазоратро Хукумати Чумхурй хануз соли 1993 тасдик, карда буд, ба он дар солхои минбаъда танхо тагйироти чузъй ворид карда шуд, ки хадафи он кам карданй теъдоди кормандони вазорат буд. Айни хол чадвали мансабхои вазорат аз 110 корманди дипломатию маъмурй ва 33 корманди техники иборат аст. Сохтори вазорат аз рузи таъсиси он то имруз амалан бетагйир монда аст.


Алхол зарурат ба миён омадааст, ки масъалаи таъсиси муассисаи махсуси олии таълимии вазифааш тайёр кардани кадрхои касбии дипломатй барои баррасй намудан дар ояндаи наздик пешниход карда шавад.


Консепсия ташкили 18 раёсатро пешбинй менамояд, ки ба он раёсатхои тачдидгардидаи мавчуда ва ба кисмхои ба тозагй ташкилшаванда дохил хоханд шуд. Мохи январи соли оянда ду зеркисми нав таъсис дода хохад шуд. Онхо раёсати хамкорихои иктисодии хоричй ва шуъбаи кор бо хамватанони бурунмарзй мебошанд. Ба вазифахои раёсат, асосан, таъмини амнияти иктисодии киш­вар, тахияи пешниходхо дар сохаи фаъолияти берунии иктисодй, харчи камтар кардани хавфи зиёни Точикистон дар раванхои" минтакабандй, мусоидат кардан ба чалби сармояи хоричй ва технологияи нави муосир ба сохахои афзалиятноки иктисодй миллй дохил мешаванд. Вазифаи шуъбаи кор бо хамватанони бу­рунмарзй, пеш аз хама, хамкорй бо давлатхои хоричй ва созмонхои байналхалкй ба максади химояи хукуку манфиатхои конунии хамватанонамон, вусъат бах­шидани робитахо бо созмонхои хамдиёрони мо дар хорича ва мусоидат ба ташкили фаъолияти созмонхои точикон берун аз каламрави Точикистон аст. Максади асосии тачдиди сох­тори Вазорат эчод карданй ни­зоми самарабахши идораи раванхои сиёсати хоричй тавассути такмили сохторхо ва вазифахоест, ки зеркисмхои вазорат амалй месозанд.


Хозир дойр ба бехсозй ва пур­самар гардондани фаъолияти вазорат, неруи кадрии он фаъо­лона кор бурда мешавад, назорат аз болои фаъолияти сафоратхои мо дар хорича пурзур карда шуд. Ивазшавии кадрхо мунтазам чараён мегирад, ба такмили ихтисос ва сатхи дониши забонхои хоричии онхо диккати калон дода мешавад. Хамаи ин, албатта, раванди душвор аст, ва ман инро ба хубй дарк мекунам, вале ин дархости замон ва зарурати вокеист. Дар баробари ин, талабот ба кормандони ба тозагй кабулшаванда бештар шудааст. Ба гайр аз маълумоти муносиб, сифатхои кордонй ва касбиашон, онхо бояд забонхои точикй, русй, англисй ё дигар за­бонхои байналхалкиро ба пуррагй донанд.


 


-Чаноби вазир, Точикистон бо хамаи давлатхои муктадири чахонй муносибатхои стра­теги дорад, вале ба муносибатхо бо кадом кишвар, - мо ин чо Чин, Русия ва ИМА - ро дар назар дорем, - мо ба хар хол макоми аввалиндарача медихем?


-Тавре медонед, мо сиёсати бисёрсамтаро пеш гирифтаем, хар кадоме аз кишвархои номбуршуда дар сиёсати хоричии Точикистон чои худро дорад.


Моро бо Русия, пеш аз хама, таърихи мо, арзишхои умумии мо, ухдадорихои стратегии дар даво­ми сад соли охир андухта, робитахои анъанавии халкхои мо алокаманд месозанд. Дар солхои мавчудияти Иттиходи Шуравй мо шомили як давлат будем.


Русия дар бисер самтхо ша­рики мост. Оид ба хачми мубодилоти мол бо Точикистон чойи аз хама намоёнро Русия ишгол ме­кунад, бо иштироки сармояи он лоихахои муштарак амалй меша­ванд, рузхои наздик агрегати нахустини неругохи обии баркии "Сангтуда-1" ба кор медарояд, корхои чустучуи геологи барои истихрочи нафту газ огоз ёфтанд, корхонахои муштарак фаъолият доранд, лоихахои ди­гар пиёда мегарданд.


Хамкорй бо Русия дар сохаи маориф барои Точикистон ахамияти калон дорад. Русия ба мо дар бобати- тайёр кардани кадрхо ёрии калон мерасонад.


Самти дигари муносибатхои мо - хамкории харбй, хамдастии сохторхои кудратй ва макомоти хифзи хукуки мо, гузаронидани машклои харбй ва бозрасихои муштарак ва гайра мебошад.


Точикистон ва Чин пеш аз хама хамсояхои наздик, дуст ва шарикони боэътимоданд. Имруз ба туфайли дустии бегаразонаи ва хамкорихои мутакобилан муфиди миёни халкхо ва кишвархои мо лоихахои бузург оид ба тармиму тачдиди рохи мошингарди Душанбе - Чанок, сохтмони хатхои интиколи барки "Чануб -Шимол", "Лолазор - Хатлон" ва дигар лоихахо бо мабласи умумии беш аз 600 миллион доллари ИМА амалй карда мешаванд.


Айни хол чонибхо масъалаи аз мавсимй ба тамоми сол гузаронидани речаи кори гузаргохи сархадий "Кулма - Каросу"-ро дар сархади Точикистону Чин баррасй мекунанд. Инчунин лоихахои дигари ояндадор дар сохахои начнёт ва кишоварзй тархрезй мешаванд. Хамкории кишвархои мо дар сохахои харбй, хифзи хукук, фарханг, маориф ва самтхои дигар низ бомуваффакият густариш меёбад.


Хамкорй бо Иёлоти Муттахида густариш ёфта, муттасил васеъ шудан дорад. Ба чунин масъалахо, аз кабили муборизаи муштарак алайхи ситезачуй ва тахдидхои нав, гардиши гайриконунии маводи мухаддир ва аслиха, хамкорй дар сохахои хифзи хукук ва мудофиа диккати бештар дода мешавад.


ИМА мададгори асосиест, ки кисми зиёди ёрии Точикистон мегирифтагй ба он рост меояд. Кумакхое, ки хукумати ИМА ба чумхурии мо расондааст, дар чу­нин самтхо, аз кабили амният, рушди фазой сармоягузорй, барномаи хифзи сархад, барномахои таълимию мубодилавй истифода шудаанд.


Яке аз самтхои геостратегй дар муносибатхои миёни Точикистон ва ИМА хамкорй дар баркарор сохтани Афгонистон мебошад, ва кушодашавии чунин вохиди мухим, чун пули дарёи Панч, ки Точикистонро бо Афгонистон мепайвандад, мисоли равшани он аст. Ба истифода додани пули мазкур дар рушди устувори на танхо Точикистону Афго­нистон, балки тамоми минтака хиссаи калон хохад гузошт. Вокеан, имсол ба истикрори муносибатхои дипломатии Точикистон ва ин кишвархо 15 сол пур шуд. Ва ин давра пур аз руйдодхое буд, ки аз самтгирии чонибхо барои хам­корихои ояндадор ва шарики созгор шаходат медиханд.


Боварй ба он дорем, ки хам­корихои созанда ва робитахои мутакобилан судманд намунаи муносибатхои хайрхохона миёни кишвархои мо буда, ба манфиати хам халкхои мо ва хам тамоми минтака хизмат мекунанд.


 


-Точикистон дар минтакаи Осиёи Марказй чойгир аст. Шумо сатхи муносйбатхои чумхурии моро бо кишвархои минтака чй гуна бахо медихед?


-Дар сиёсати хоричии Чумхурии Точикистон ба масъалахои рушди муносибатхо бо кишва­рхои хамсоя дар минтака - давлатхои Осиёи Марказй дар сохахои гуногун диккати афзалиятнок дода мешавад.


Вусъати хамкорихои хамачониба бо ин кишвархо муносиби манфиатхои миллии Точикистон аст. Имруз ин хамкорихо дар хамаи сохахое, ки кишвархои мо манфиати умумй доранд, густариш меёбанд. Онхо сиёсату амният, тичорат, иктисод, илму техника, фарханг, маориф ва бисер дигар сохахои хамкорихо мебошанд.


Муносибатхои мамлакатхои мо инчунин дар хамкорихои бисёрчониба дар доираи созмонхои байналхалкию минтакавй, аз чумла СММ, САХД, ИДМ, СХШ, СААД ва Иттиходи хамкорихои иктисодии ЕврОсиё инъикоси худро ёфтаанд. Ин чо хамчунин чараёни Машварати хамкорй ва тадбирхои эътимод дар Осиёро низ зикр кардан бамаврид аст, ки дар рушди худ ба натичахои мухим ноил гардид.


Хамкории сиёсии Точикистон бо Казокистон дар сатхи олй гус­тариш меёбад. Муносибатхои доманадори Точикистону Казокистон дар мачмуи санадхои меъерию хукукй асос меёбад, ки амалан тамоми чанбахои хамкории ду кишварро хамоханг наму­да, дар мархилаи хозира сатхи болотареро сохиб шудан доранд. Охири мохи августи соли равон дар Остона Рузхои фарханги Точикистон дар Казокистон ва дар доираи он ярмаркаи махсулоти кишоварзию саноатии чумхурии мо бомуваффакият баргузор гардиданд. Ба ин чорабинихо сафари кори Сарвазири чумхурй Окил Окилов ба Казокистон ва мулокоти у бо Сарвази­ри он кишвар Карим Масимов, ки ба он рузхо рост омад, ахамияти хоса бахшид. Дар ин давра дар Остона хамчунин чаласаи навбатии Комиссияи байнихукуматй оид ба хамкорихои иктисодй бар­гузор гардид, ки дар чараёни он коршиносони ду чониб тамоми самтхои муносибатхои Точикис­тону Казокистонро баррасй намуданд. Кори ин комиссия мархилаи мухиме гардид дар омода сохтани сафари расмии Президенти Казокистон Нурсултон Назарбоев ба Точикистон, ки мохи сентябри соли равон сурат гирифт. Натичахои боздид барои шарокати мутакобилан муфиди мамлакатхоямон уфукхои навро мекушоянд. Аз руи натичахои гуфтушунидхо мачмуи хуччатхои мухими дучониба ба имзо расид.


Хамкории тичоратию иктисодии ду кишвар, бешубха, яке аз самтхои афзалиятнок дар муно­сибатхои мо мебошад. Бо камоли боварй гуфтан мумкин аст, ки Казокистон дар байни мамлакатхои Осиёи Марказй ва умуман ИДМ яке аз шарикони асосии тичоратии Точикистон мебошад. Тасдики ин табодули мол миёни кишвархои мо мебошад, ки дар 11 мохи соли равон зиёда аз 313 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба хамин давраи соли гузашта 60 фоиз зиёд аст.


Муносибатхои Точикистону Туркманистон дар рухияи эътимоди мутакобил ва муносибатхои некхохона нисбати хамдигар гу­стариш меёбанд.


Мохи феврали соли 2007 мухтарам Эмомалй Рахмон ба Туркма­нистон ташриф оварда, дар маросими савгандёдкунии президенти ин кишвар Гурбонгулй Бердимухаммадов ширкат варзид. Баъди мулокоти сарони ду давлат дар муносиба­тхои дучониба накшахои чиддие пеш омаданд.


Мохи август дар пойтахти Тур­кманистон гуфтушуниди намояндагони Ширкати "Барки точик", корхонаи вохиди давлатии "Шир­кати алюминии Точикистон" ва ширкати "Туркманэнерго" баргузор гардида, дар бораи интиколи кувваи барк, ба андозаи як миллиард кВт/с аз Туркманистон ба мамлакати мо карордоди се-сола ба имзо расид.


Боздиди кории ман ба Ашкобод, ки мохи сентябр баргузор гардид, ба рафта будам, ба масъ­алахои рушди муносибатхои байнидавлатй, роху самтхои хамкорихои мутакобилан муфид бо чониби Туркманистон бахшида шуда буд.


Дар чараёни боздиди расмии Г. Бердимухаммадов ба Точики­стон, ки 4-5 октябр баргузор гар­дид, шаш хуччати бисер хам мухими дучониба ба имзо расид, ки миёни онхо Ахдномаи дустй ва хамкории хар ду кишвар макоми махсус дорад. Ба хамкорихои мо бо Туркманистон боздиди рас­мии чавобии Президенти чумхурии мо ба ин давлат, ки 9-11 де­кабри соли равон дар сатхи олй баргузор гардид, неруи тоза бах­шид. Дар натичаи мулокоти у бо Президенти Туркманистон мач­муи хуччатхо оид ба хамкории иктисодй имзо шуд, ки барои рох, ёфтани Точикистон ба бозорхои чахонй имконият мухайё месозад. Ба имзо расидани Конвенсия дар бораи сарфи назар кардани андозбандии дубора ва пешгирии саркашй аз пардохти андози сармоя, ки ба хамкорихои наздики чонибхо, таъсис додани корхонахои муштарак, хифзи сармоягузорй ва умуман рушди хамкорй мусоидат хохад кард, нихоят мухим аст. Амалй сохта­ни онхоро Комиссияи байнихукуматй оид ба хамкорихои тичоратию иктисодй, ки соли 2007 таъ­сис ёфтааст, назорат мекунад.


Ман ин чо муносибатхои би­сер хам самимии шахсии президентхои харду мамлакат - Эмомалй Рахмон ва Гурбонгулй Бердимухаммадов, чидду чахди муштараконаи хар дуй онхоро на танхо барои мустахкамтар сохта­ни муносибатхои дучочиба, балки барои гузоштани сахми арзанда дар фаъол гардонидани хам­корихои минтакавй махсус таъкид карданиам. Имруз ин ду рохбар бё ягон гарази шахсй дар кори муътадилшавии вазъиятдар минтакаи Осиёи Марказй сахми калон мегузоранд. Ифтитохи Марказй минтакавии СММ оид ба дипломатияи превентивй дар Ашкобод, ки Сарвари давлати мо дар маросими он ширкат дошт, шаходати хамин гуфтахост.


Муносибатхои Точикистону Киргизистон низ мусбату муътадил густариш меёбанд. Мувофики навбат мохи сентябри соли равон дар шахри Бишкек чаласаи хафтуми Комиссияи байнихукуматй оид ба хамкорихои тичора­тию иктисодй баргузор гардид, ки масъалахоро рочеъ ба хамкорхо дар сохахои саноат, энергетика, хочагии об, наклиёт, маориф, мухочират, хамчунин масъалахои сархад баррасй намуд.


Имсол боздиди кори ман ба Киргизистон сурат гирифта, ба омода сохтани сафари расмии Президенти Точикистон мухтарам Эмомалй Рахмон ба ин киш­вар бахшида шуда буд. Боздиди расмии Президенти Точикистон ба Чумхурии Киргизистон, ки 18-20 сентябр баргузор гардид, дар сатхи олй, дар фазой дустона, хусни хамчаворй ва эътимоди тарафайн сурат гирифт. Дар Чараёни боздид панч хуччати мухим дар сохахои фарханг, агросаноатй, танзими раванди мухочират ва хифзи хукуки мухочирон ва гайра ба имзо расид.


 


 


-Мехостем шархи Шуморо оид ба хамкорихои Точикистону Узбакистонро муфассалтар шунавем. Бисёрихо дар бораи кохиш ёфтани муносибатхо бо ин кишвари хамсоя харф мезананд.


- Ман посухи худро аз кисми дугами савол шуруъ карданиам. Онхое, ки дар бораи кохиш ёфта­ни муносибатхои давлатхоямон сухан меронанд, бад хохони ин ду халки бародар мебошанд, ки аз кадимулайём пахлуи хам зиндагй мекунанд. Чунин одамон, бешубха, ба муносибатхои кишвархои мо халал расондан мехоханд. Вале бигузор онхо донанд, ки хеч гох, ба ин максад намерасанд! Дар ин бобат гарави муваффакият сиёсати окилонаест, ки мухтарам Эмомалй Рахмон нисбат ба давлати хамсоя ва минтака чараён медихад.


Имсол дар халли масъалахои сиёсй ва иктисодй дар доираи муносибатхои дучониба дигаргунихои мусбат ба амал омаданд. Рохбарони вазорату идорахои гуногуни Точикистону Узбакистон гуфтушунидхо анчом доданд, ки дар натичаи онхо хуччатхо ба имзо расида, масъалахои икти­содй ва дигар самтхои хамкорихои мутакобилан судманд халли худро ёфтанд.


Охири мохи сентябри соли ра­вон миёни ширкати "Барки точик" ва Ширкати сахомии "Узбекэнерго" дар бораи интиколи транзитии зиёда аз як миллиард кВт/с кувваи барки Туркманистон ба Точи­кистон созишномаи имзо шуд. Чумхурии мо айни хол тавассути шабакаи энергетикии Узбакистон кувваи барк, мегирад. Илова бар ин, ба наздики гуфтушуниди коршиносони харду мамлакат оид ба мухокимаи масъалаи сохтмони НОБ-и ёвон дар дарёи Зарафшон баргузор гардид.


Албатта, хамкорихои тичора­тию иктисодй бо Узбакистон яке аз самтхои афзалиятнок дар му­носибатхои мо мебошад. Хачми мубодилаи мол сол то сол меафзояд. Хачми он дар давоми 11 мохи соли равон нисбат ба хамин давраи соли гузашта 25 фоиз афзуда, кариб 278 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод.


Хамзамон дар сохахои наклиёту алока, боркашонй; аз мина тоза кардани минтакахои сархадй ва гайра як катор проблемахо мавчуданд. Оид ба масъалахои обу энергетика назари каме мо фарк, мекунад. Мавкеи давлати моро оид ба масъалахои обу энергетика чандин бор Президенти чумхури мухтарам Эмомалй Рахмон дар чамъомадхои байналхалкй дарч кардааст. У дар мулокоти сарони давлатхои аъзои Созмони хамкории Шанхай, ки мохи августи соли равон дар Бишкек баргузор гар­дид, кушоду разшан изхор кар­да буд: "Точикистон хеч гох, ва ба хеч вачх, барномахоеро пешниход ва дастгирй нахохад кард, ки бар зарари кишвархои хамсояаш бошанд". Президенти Точикистон зимни суханрониаш дар Чопон дар Саммити нахустини Осиё ва хавзаи укёнуси Ором дар бораи об зикр кард, ки рушди сохаи гидроэнергетика дар чумхурй на танхо худи Точикистон, балки бисер мамлакатхои минтакаро на танхо бо неруи баркой арзону аз чихати экологи безарар, балки бо оби тоза ва мелиоративй таъмин карда метавонад. У таклифи истифодаи оби тозаи кули Сарез барои бо об таъмин кардани миллионхо нафар сокинони кишвархои Осиёи Марказй пешниход намуда, хамаи мамлакатхо ва созмонхои хавасмандро барои амалй сохтани ва ди­гар икдомхои Точикистон ба хам­корй даъват кард. Тавре мебинед, ин лоихахр на танхо эхтиёчоти моро ба кувваи барк, балки манфиати хамсояхои моро дар хавзаи бахри Арал, манфиати кишвархои дигари минтакаро ба назар мегиранд.


 


 


-Чараёни халли масъалахои хатти сархади Точикис­тон бо Киргизистон ва Узбакис­тон чй гуна пеш меравад? Зеро яке аз шартхои ташкили Созмони хамкории Шанхай халли кулли масъалахои марбут ба сархад буд.


-Барои халли масъалахои сархади Точикистон бо Киргизистон ва Узбакистон комиссияхои махсуси хукуматии ин давлатхо фаъолият доранд, ки мувофики накшаи пешбинишуда оиди чустучуи роххои халли кобили кобули Чонибхо гуфтушунид мекунанд.


Дакик, кардани хатти сархади Точикистону Узбакистон, ки хануз соли 2000 шуруъ шуда буд, холо дар давраи анчомёбй карор дорад.


5 октябри соли 2002 дар Ду­шанбе дар масъалаи сархади Точикистону Узбакистон созишнома имзо шуд. Мувофики он 1104 километр хатти сархад аник, карда шуд, ки ин 85 фоизи хатти сархади умумии харду кишвар­ро аз 1305 километр ташкил медихад. Хар ду чониб айни хол роххои кобили кабули халли мушкилоти бамиёномадаро чустучу мекунанд.


Бешубха, масъалаи аник, кар­дани хатти сархад кори осон нест. " Мо умедворем, ки дар асоси тачриба ва позитивхои бадастомада дар натичаи гуфтушунидхо, инчунин ба шарофати продай неки чонибхо хатман калиди халли окилонаю одилонаи муш­килоти сархадии чойдошта миё­ни Чумхурии Точикистон ва Чумхурии Узбакистон ва инчунин ми­ёни Чумхурии Точикистон ва Чумхурии Киргизистон дарёфт хохад шуд.


Нисбати СХШ бошад хамин кадар гуфтаниам, ки ин созмон ба халли масъалахои сархадии миёни кишвархои ИДМ иртиботи бевосита надорад. СХШ, тав­ре маълум аст, 15 июни соли 2001 ташкил шуда, вориси "Панчгонаи Шанхай" аст, ки дар асо­си ду созишномаи солхои 1996 ва 1997 мувофикан дар шахрхои Шанхай ва Маскав аз тарафи президентхои Казокистон, Чин, Киргизистон, Русия ва Точикис­тон баимзорасида таъсис ёфта буд. То табдилёбии "Панчгонаи Шанхай" ба СХШ ва ба панчгона хамрох, шудани Узбакистон, вазифахои асосии он тахкими эътимод миёни ин мамлакатхо бо рохи кам кардани куввахои мусаллах ва аслиха дар тули сархад ва хамохангсозии масъалахои халношудаи сархадй, ки ба онхо аз таърих мерос монда буд, ба шумор мерафтанд. Бо мурури халли масъалахои бахрноки сархадй ва дар замина мустахкам шудани эътимод дар минтакаи сархади Чин бо Казокистон, Киргизистон, Русия ва Точикистон ба рузномаи хамкорихои онхо масъалахои тахкими сулх, ва таъмини амният дар каламрави "Панчгонаи Шанхай" ворид карда шуданд. Тадричан доираи хамкорихои давлатхои иштирокдори созишномахои мазкур сохахои иктисодй ва гуманитариро низ фаро гирифт. Хамин тавр, зарурати ба созмони минтакавй табдил додани "Панчгонаи Шанхай" ба миён омад.


            Бо мурури халли масъалахои бахсноки сархади ва дар замина мустахкам шудани эътимод дар минтакаи сархади Чин бо Казокистон, Русия ва Тчоикистон ба рузномаи хамкорихои онхо масъалахои тахкими сулх ва таъмини амният дар каламрави «Панчгонаи Шанхаи» ворид карда шуданд. Тадричан доираи хамкорихои давлатхои иштирокдори созишномахои мазкур сохахои иктисоди ва гуманитариро низ фаро гирифт. Хамин тавр, зарурати ба созмони минтакави табдил додани «Панчгонаи Шанхаи» ба миён омад.


 


 


-Чаноби вазир, соли 2007 фаъолияти сиёсати хоричии давлати мо бо он фарк мекард, ки кор бо давлатхои олами араб чоннок гардид. Ин самти навест дар сиёсати хоричии Точикистон, ва саволе ба миён меояд: ба андешаи Шумо, накши интимоии дин дар чомеа чй гуна аст?


-Дини Ислом чузъи маънавиёт, фарханг ва тарзи зиндагии мост. Хамзамон хамрохи мо намояндагони бисер дину мазхаби дигар дустона зиндагй мекунанд. Мувофики Конститутсияи мо, тамоми мардум, новобаста аз мансубияти нажодй ва диниашон, шахрвандони баробар хукуки чомеаи дунявии мо мебошанд ва созмонхои динй бояд конунхои амалкунандаро риоя карда, ба сиёсат дахолат накунанд. Бояд гуфт, ки дар бисер мамлакатхои исломи фаъолияти хизбхои дини манъ кар­да шудааст.


Холо дар чахон бисер рохбарони шухратталаб пайдо шудаанд, ки минбархои гуногунро барои ба истилох, "химояи ислом" истифода мебаранд. Дар робита ёдовар кардани хастам, ки Президенти мо мухтарам Эмомалй Рахмон хануз соли 2003 дар баромадаш аз минбари СММ гуфта буд: "Вактхои охир дар воситахои ахбори оммаи чахон кушиши баъзе доирахо гузоштани аломати баробар миёни чунин тахдидхои халокатбор, мисли тер­роризм ва ифротгарой ва дини мубини ислом ба мушохида мерасад. Чунин тафсир мохияти сулхдустонаи исломро тахриф мекунад, ва дар назари чомеаи чахон ин дин хамчун манбаи бадию зуроварй менамояд, ки бо хамин нисбати тамоми чахони ислом хисси танафурро бедор карда, беихтиёр равияхои фашистии навбаромад ва шовинистиро дастгирй ме­намояд. Мо бори дигар таъкид кардан мехохам, ки амалиётхои террористи дар мамлакатхои гуногун кори одамони сангдил ва берахме мебошанд, ки ташнаи кудрати сиёсй ё ба даст овардани сарват буда, мохиятан бо дини мубини ислом ягон умумияте надоранд". Вай ин суханонро вакте иброз дошт, ки дигар рохбарони сиёсй чуръат накарданд то барои химояи ислом сухане бигуянд.


Ба фикри ман, пешравони дини бояд ба чрмеа дар мустахкам кардани пояхои маънавию ахлокй кумак расонанд, ва мантикан, онхо мебоист ташаббускори кабули конун дар бораи танзими расму анъанахо ва маъракахо мегардиданд. Вале ба чойи онхо ин корро Президенти чумхурй Эмомалй Рахмон анчом дод. Езй зимни сафар ба мамлакатхои араб тачрибаи онхоро дар масъалахои марбут ба дини ислом омухт, ва дар натича ин бевосита тавассути кабули конуни дахлдор дар чумхурии мо амалй гардид. Хамин тарик, Сарвари давлат бори гароне аз души мардум, ки барои гузаронидани маъракахои бофтаю ба дини ислом ягон умуми­яте надошта, маблагхои хеле калон сарф мекард, бардошт.


 


- Дар доираи Иттиходи хамкорихои иктисодии ЕврОсиё хал кардани мушкилоти обу энергетикам Осиёи Марказй пешбинй карда мешавад Оё дар ин самт ягон пешрафте мушохида мешавад ва мавкеи Точикистон дар ин масъала чй гуна аст?


- Хакикатан, дар доираи Иттиходи хамкорихои иктисодии ЕврОсиё лоихаи Консепсияи истифодаи самарабахши захирахои обу энергетикаи минтакаи Осиёи Марказй тахия гардида, баррасй карда мешавад. Ба ин максад, оид ба масъалахои тахияи низоми мувофикашудаи танзими обу энергетика дар хавзаи дарёхои Сир ва Ому аз чумлаи рохбарони муассисахои идораи энергетика ва хочагии оби давлатхои аъзои Иттиход гурухи баландмакоме созмон дода шуд.


Маълумот дар бораи чараёни тахияи Консепсия мохи октябри соли равон дар шахри Душанбе дар мачлиси Шурой байнидавлатии Иттиходи хамкорихои иктисодии Евразия мухокима карда шуд. Ба хукуматхои мамлакатхои аъзои Иттиход супориш дода шуд, ки корро болои ин лоиха бо чалби коршиносони мустакили байналхалкй давом диханд.


Точикистон чунин мешуморад, ки дар Консепсияи истифодаи самарабахши захирахои обу энергетикаи минтакаи Осиёи Марказй бояд принсипхои хамкорй, максаду вазифахо ва самтхои афзалиятноки давлатхои аъзои Иттиход дар аз худкунии муштараконаи захирахои гидроэнергетикй ва истифодаи окилонаи захирахои обу энергетикаи хавзаи дарёхои калонтарини минтака бо назардошти манфиати тамоми давлатхои минтака муаиян кар­да шаванд. Ин Консепсия бояд барои аз худ кардани захирахои гидроэнергетики шароити мусоиди хукукй ва иктисодии байналхалкй мухайё сохта, хамин тарик, барои ноил гардидан ба истиклолияти энергетикии мамлакат мусоидат намояд.


 


-Ба кари6й Шумо дар мачлиси Шурой вазирони корхой хоричии Созмони амнияту хамкории Аррупо иштирок доштед. Мавкеи Точикистон дар масъалаи ислохоти фаъолияти ин созмон чй гуна аст? Ба фикри Шумо, дар САХА чиро тагйир додан зарур аст?


-Точикистон дар мухокимаи масъалахоои вобаста ба баланд бардоштани самаранокии ин созмон мавкеи фаъолонаро ишгол кардааст. Ба андешаи мо, ба САХА додани ваколатхо ва макоми субъекти хукуки байналхалкй бо рохи танзими амики хукукй анчомёбии раванди табдил додани онро аз механизми машваратй ба созмони комилхукуки муосири байналхалкй суръат мебахшид.


Имруз дар назди давлатхои аъзои со­змон вазифае истодааст, ки ба тахкими принсипхо ва сохторхои асосию озмудашудаи созмон мусоидат карда, кобилияти онро барои ба вучуд овардани консен­сус баркарор созанд. Зарур аст, ки нис­бати мухокимаи масъалахо дар бораи ислохот, ки хадафи он ба рох, мондани муносибатхои дорой хусусияти баробархукукй ва шарокат дар доираи созмон, таксими мутавозини чугрофй ва сохавии фаъолияти он, инчунин эътимоднокии бештар муносибати миддй зохир гардад. Точикистон хама гуна пешниходи мушаххасро дар бобат дастгирй мекунад, агар онхо дар хакикат ба тахкими фаъолияти САХА мусоидат кунанд.


Мавкеи мо - баланд бардоштани сатхи иштироки хамаи давлатхои иштирокдор дар фаъолияти созмон аст. Муносиба­тхои зиёди навоварона дар чилавгири аз тахдидхои нав ба амният, аз чумла, маводи нашъадор, терроризм, чинояткории муташаккилона, хариду фуруши гайриконунии аслиха, мухочирати гайриконунй, фуруши одамон, зухуроти тахаммулнопазирй ва гайра бояд пешниходи ташаббусхои кишвархоро хавасманд гардонанд.


Созмонро зарур аст, ки тавозуни се меъёррот тьмин капда, аз чумла макоми меъёрхои иктисоди ва экологии худро баландтар бардорад, имплементатсияи хуччатхои мавчударо дар сохаи тичорати озод, такмил додани робитахо ва имкониятхои кори, хамкорй дар сохаи саноат, рушди сохахои энергетика ва наклиёт, сармоягузорй, мубодила дар сохаи илму техника, инчунин хифзи мухити зист таъмин кунад: Дар ин маврид мухайё сохтани шароити баробар барои савдо ва хамкории иктисодй дар тамоми каламрави САХД хеле мухим аст.


Бояд зикр кард, ки мувофики барномаи нави стратегии рушди минбаъдаи мамлакат ва дастурхои Президенти Чумхурии Точикистон, мухтарам Эмомалй Рахмон солхои оянда таваччухи асосиро мо ба дастовардхо барои рушди устувори ичтимоию иктисодй, ривочу равнаки хамкории минтакавй, васеъ кардани самти хамкорй бо кишвархои Осиёи Чанубй, инчунин бехтар сохтани сатхи зиндагии ахолй равона хохем кард.


Дар робита Точикистон дар САХА масъалаи табдйл додани макоми хозираи Марказй созмонро дар Душанбе ба намояндагии хамохангсози барномахои САХА дар Точикистон, инчунин дар шахри Душанбе кушодани яке аз созмонхои минтакавии онро дар сохахои иктисодй ва экологи ба миён гузошт.


Хурсандиовар аст, ки дар рафти мач­лиси Шурой вазирони корхои хоричи САХА бисер хайатхо мамлакати моро дастгири намуда, сахми калони Точикистонро дар тахкими хамкории минтакавй ва расондани кумак барои баркарор сохтани Афгонистон махсус таъкид карданд. Дар стратегияи нави Иттиходи Аврупо дар Осиёи Марказй Точикистон макоми махсусро ишгол мекунад.


САХА дар хифзи сулх ва таъмини амният накши мухим мебозад. Созмон дар бобати халли мусбати вазъияти бухронй ва бартараф сохтани мунокишахо, таъмини суботи вазъият ва бехтар сохтани мукосибатхои сиёсию ичтимой ва иктисодии мамлакатхо тачрибаи калон андухтааст. Бо истифода аз хамин тачриба ва року усулхои нави хамкорй дар минтака хавфи ба миён омадани мунокишахоро, хусусан дар масъалаи истифодаи захирахои об, ки мувофики бахои коршиносон дар минтакаи мо имкони бештар дорад, хеле кохиш додан мумкин аст.


 


-Чаноби вазир, аввали мохи декабр сафари расмии Президенти Точикис­тон дар Чопон сурат гирифт. Шумо ба натичахои ин сафар ва муносибатхои давлати мо бо ин мамлакат чй гуна бахо медихед?


-Тавре аллакай зикр кардам, рохбарияти чумхури ба густариши муносибатхо бо Чопон ахамияти калон медихад. Ин мамлакати аз чихати иктисодй тараккикарда, ки дорой технологияи навтарини пешкадам мебошад, дар сиёсати берунии Точикистон макоми мухим ишгол карда метавонад.


Чопон дар давоми солхои истиклолияти Точикистон ба кишвари мо кумакхои техники ва гуманитарй расонд. Акнун вакти он расидааст, ки ин муносибатхо дар шакли хамкории дучониба бо рохи бунёди заминай конунии хамкорй ва шартхои дигари равнаку ривочи хамкории самарабахш фаъолтар гардонда шаванд.


Бо хамин максад, соли равон дар Чопон сафорати чумхурии мо кушода шуда ба фаъолият шуруъ намуд.


Аввали мохи декабри соли равон нахустин боздиди расмии Президенти чумхурии Точикистон мухтарам Эмомалй Рахмон ба Чопон сурат гириф, Ки он чо хамчунин дар кори Саммити якуми Осие ва хавзам укёнуси Ором оид ба об дар Беппу ширкат варзид. Дар чараени саммит масъалахои бо об таъмин кардани ахолии минтака, инчунин вазифахои ба даст овардани Хадафхои. Рушди Хазорсола, ба рох, мондани гуфтушуниди самарабахши сарони давлатхо, хукуматхо ва созмонхои байналхалкй, масъалахои гарм шудани харорати хавои сайёра, олуда гардидани хавои атмосфе­ра, сахми мушаххас ва тадбирхои давлатхои минтака мухокима гардиданд.


Дар Токио зимни мулокотхои Прези­денти Точикистон бо Императори Чопон Акихито, сарвазир Ясуа Фукуда ва вазири корхои хоричии ин мамлакат Масахико Комура на танхо натичахои Саммити якуми Осиё ва хавзаи укёнуси Ором оид ба об, балки, пеш аз хама масъалахои хамкорхои дучониба баррасй шуданд. Мулокоти Президент бо Сарвазири Чопон ба масъалахои хамкории иктисодии чонибхо бахшида шуд. Сарвазири Чопон изхор намуд, ки мамлакаташ тайёр аст, ба Точикистон барои бехтар сох­тани фаъолияти муассисахои ёрирасони хочагии роххои чумхури ва тачдиди тачхизоти бо об таъмин кардани ахолй тавассути чудо кардани грантхо кумак расонад. Ясуа Фукуда зикр кард, ки вазъияти босуботи Точикистон барои таъми­ни сулху амнияти Осиёи Марказй ва Осиёи Чанубй хеле мухим мебошад. Бинобар ин Чопон минбаъд хам барои амалй сохтани чидду чахдхои он дар бобати мустахкам намудзни сохторидавлати кумак хохад расонд.


Зимни мулокоти Президент Эмомалй Рахмон бо мушовири махсуси сарвазир, вакили парлумони Чопон Кёко Накаяма рочеъ ба роххои вусъати хамкории иктисодй ва равобити парлумонхои хар ду мамлакат табодули назар карда шуд. Чонибхо иброз доштанд, ки ба равнаку ривочи хамкорй ва чалби бештари сармоя ва технологияи Чопон ба иктисодиёти Точикистон омодаанд.


-Дар Токио инчунин мулокоти Эмо­малй Рахмон бо намояндагони доирахои тичоратии Чопон баргузор гар­дид, ки дар он масъалахои марбут ба шароити сармоягузорй дар Точикистон ва чалби сармояи Чопон ба мамлакат баррасй шуданд.


 


-Дар хотима мехостем бидонем, ки дар сиёсати берунии Точикистон дар давоми як соли охир ба кадом камбудихо рох дода шуд ва чи тавр онхоро бартараф кардан зарур аст?


 


-Вакте кор хаст, камбудию хатохо ва норасоихо низ мешаванд. Тавре мардум мегуяд, касе ба хато рох, намедихад, ки кор намекунад. Хама аз андозаи онхо во­баста аст. Бояд гуфт, ки ба истиклолияти давлати мо хамагй 16 сол пур шуд ва табиист, ки камбудию хатохо на танхо дар кори кормандони дипломатй, балки дар фаъолияти бисер вазоратхо мушо­хида мешаванд. Масалан, мо бисер вакт зимни омода сохтан ё мувофика намудани хуччатхои дучонибаю байналхалкй ба баъзе мушкилот рубару мешавем, тадбирхои мувофиканашудаи муассисахои давлатиро хангоми корбо хайатхои хоричй е корпуси дипломатии мукими Душанбе мушохида мекунем. Ба амалй сохтани паймонхои бадастомада дар сатхи олй, хусу­сан ичрои лоихахо ва созишномахои тичоратию иктисодй бисер вакт сахлангорй, надоштани тачрибаи зарурй ё набудани хохиши бегаразонаи ба охир расонидани кори огозкардашуда халал мерасонанд. Вале, фикр мекунам, ки ин камбудихо муваккатианд.


 


к содержанию


 


•ЭКОНОМИКА


 


«МОСТ ДРУЖБЫ» В ДЕЙСТВИИ


«Вечерний Душанбе» №1 03.01.08. Мурод Сотиев


Открытие моста через реку Пяндж, что на юге Таджикистана, имеет огромное значение не только для Таджикистана и Афганистана, но и всего региона.


Хотя мост функционирует всего лишь четвертый месяц, но уже можно подвести кое-какие итоги и убедиться воочию в том, насколько он позволил снять ту напряженную ситуацию, которая имела место в транспортной сфере


Уже в августе,, сразу после открытия моста, стало заметным увеличением товарооборота между Таджикистаном и Афганистаном.


Товарооборот, по данным таможенной  службы, резко увеличился в последнее время. За 11 месяцев его объем достиг 18 миллионов 337 тысяч 256 долларов США. Эти цифры в основном увеличились, начиная с августа. По данным таможенников, в Нижнем Пяндже, по сравнению с 2006 годом, товарооборот увеличился в 2 раза.


Таджикистан импортирует из Афганистана мандарины, Но все же на первом месте стоит цемент афганского и пакистанского производства. Везут также масло и другие продукты питания.


На состоявшемся очередном заседании координационного Совета таможенников и субъектов внеэкономической деятельности, в начале декабря в Курган-Тюбе принимали участия и предприниматели Хатлона и Афганистана.


Афганские бизнесмены Ходжи Маннон и Ходжи Эхсон отметили, что дела ввоза товаров в южный регион Таджикистана из Афганистана изменилось к лучшему и теперь намечается также ввоз продуктов питания. Как сообщил Ходжи Маннон находит свое решение вопрос ввоза яиц из Индии транзитом через Афганистан. Это даст пополнить рынок этим необходимым продуктом по низким ценам.


В ближайшие годы намечается строительство моста возле таможенного пункта «Кокуль», расположенного в Фархорском районе. Открытие мостов, несомненно будет способствовать ещё большему развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.


Представители деловых кругов обеих стран отмечают, что на данном этапе необходимо рассмотреть вопрос упрощения процедуры получения виз.


Начальник таможенного пункта «Нижний Пяндж», полковник таможенной службы Джумахон Раджабов, сопровождавший нас в этой поездке, оосбо отметил наплыв грузовиков, как с таджикской стороны, так и с афганской, сразу же после открытия моста. Есть и желающие прокатиться «с ветерком» через таджикскую таможню на легковушках.


«До открытия моста были трудности при переправе грузов и людей через реку с помощью баржи. Но теперь уже положе­ние стабилизировалось, - гово­рит Дж. Раджабов. - Осталось только решить вопрос с перехо­дом граждан через мост, так как они всё ещё пользуются имею­щейся баржой».


Но открытие моста уже тре­бует и большей бдительности от таможенников. «Для этого у нас имеются все возможности, - от­метил он. - Кадры - что надо. Больше молодежи, а значит, и силы свежие».


Однако на границе имеют место факты нарушения законов относительно таможенных пра­вил. По словам Дж. Раджабова, с начала этого года в пункте про­пуска «Нижний Пяндж» отмече­но 116 случаев нарушений тамо­женных правил. За противоправ­ные действия водители оштра­фованы на сумму 18 тысяч 553 сомони. Основными причинами нарушений Дж. Раджабов на­звал истечение срока деклара­ций и сопроводительных листов на товар, нарушения таможен­ной зоны, ввоз некачественной продукции.


«К сожалению, имеют место и случаи провоза наркотиков. Всего за одиннадцать месяцев текущего года таможенниками возбуждено четыре уголовных дела по фактам контрабанды наркотиков, изъято более 10 килограммов наркотических ве­ществ», - сказал он.


Для перевоза важного стро­ительного материала - цемента -задействованы, в основном, гру­зовики марки «КамАЗ». Водите­ли получают за выполнение это­го объема работы больше удо­вольствия, чем денег. Они довольны, что появилась возмож­ность заняться любимой рабо­той, присущей «дальнобойщи­кам». А все проблемы с оформ­лением грузов и выполнением других процедур возложены на представителей фирм, которые заинтересованы в своевремен­ной доставке грузов.


В конце ноября текущего года в Интернете была помещена со­мнительная информация о слу­чаях взимания денег с водителей на таджикско-афганской грани­це при переходе границы. На вопрос о том, сколько берут контролирующие службы при пере­ходе границы, все водители од­нозначно возмутились и наотрез отрицали подобные факты на границе.


«У водителей нет проблем с таджикскими таможенниками и другими службами на границе, -говорит, Изатулло, водитель ком­пании «Хорис Урупо» (Афганис­тан), который более месяца за­нимается перевозкой грузов из Афганистана в Таджикистан. -Сообщения о взимании неофи­циальной доплаты таможенни­ками и другими службами на гра­нице не имеют под собой оснований». По его словам, соответ­ствующие службы на таджикской стороне границы обращаются с водителями корректно.


Другой афганский водитель, который присоединился к нашей беседе, также возмущенно отме­тил, что лично у него нет проблем. «Единственная проблема - до­роги, и, думаю, в скором време­ни, после завершения строительства дороги «Нижний Пяндж - Дусти», эта проблема найдет своё решение, - сказал он. - «Мост дружбы» многое зна­чит для Таджикистана и Афгани­стана, и способен связать нас более тесно».


С таким же вопросом мы об­ратились к таджикским предпри­нимателям и водителям. Пер­вый собеседник Саймуддин от­метил, что занимается перевоз­кой грузов из Афганистана уже шестой год. «До открытия моста грузы перевозили с помощью парома, что было очень затруд­нительно, - сказал он. - Дополнительных сборов с нас никто не требует. Но есть одни сборы - в так называемый «дорожный фонд». Я думаю, наверное, об этом идет речь».


Кстати, насчет сборов по до­рожному фонду. По словам тад­жикских водителей, подобные сборы имеются в Афганистане и составляют около 200 долларов, столько же нужно внести всем, кто пересекает нашу границу на автомобилях, в зависимости от мощности автомобиля. В Афга­нистане это называется просто «хокпули», но является обяза­тельным платежом для всех во­дителей. Этот вид сбора взима­ется со всех водителей-иност­ранцев. В Таджикистане сбор средств дорожного фонда возло­жен на таджикских таможенни­ков. Далее эти средства поступа­ют в бюджет республики. Они не входят в список оказываемых та­можней услуг.


Таджикский водитель Аббос Хамраев «крутит баранку» вот уже около 35 лет. По его словам, объездил он многие страны по­стсоветского пространства в про­шлом. Но разрыв экономических связей не позволил заняться любимым делом в последние несколько лет. С открытием мо­ста в Нижнем Пяндже он зани­мается перевозкой грузов из Афганистана. Аббос подтвердил, что плата за так называемый «хокпули» взимается не только у нас, в Таджикистане. Подобное практикуется почти везде. «Уве­рен, что эти средства направля­ются на обустройство дорог це­ленаправленно», - сказал он.


Если таможенники охраняют экономические рубежи страны, то карантинная служба растений ставит перед собой цель обес­печения контроля биологичес­кой безопасности. Начальник государственной службы контро­ля фитосанитарии, карантина растений и семян в Нижнем Пян­дже Муллоджон Мирзоев отме­тил, что для выполнения своих задач служба пользуется лаболаторией. Деньги, за оказанные услуги, взимают в соответствии с утвержденным прейскурантом. «В целом это не очень дорого. Например, за тонну мандаринов взимается всего лишь около по­лутора сомони. Как видите, это не так уж и много. В зависимости от вида товаров, платежи взима­ем и поштучно», - добавил он.


Бозорали Гуломов, началь­ник пункта Ассоциации междуна­родных автомобильных перево­зок «АВВАТ» в Нижнем Пяндже назвал «Мост дружбы» основны­ми воротами из Афганистана в Таджикистан. «Наша служба внимательно - относится к нуждам всех водителей и уровень обслу­живания должен быть высоким, - отметил он. - И у нас одна цель -  побольше средств привлечь в бюджет государства. Ведь от это­го зависит развитие нашей эко­номики, а значит, и повышение уровня жизни населения». От­крытие Терминала в Нижнем Пяндже Б. Гуломов назвал одним из важных компонентов этой службы.


Словом, мост открыт, и есть все основания надеяться, что он будет всегда служить устойчиво­му развитию экономики двух стран и сближению народов Тад­жикистана и Афганистана.


 


к содержанию


 


Соли нав:


ДАСТОВАРДИ НАВ Ё КРИЗИСИ ИКТИСОДИ?


«Точикистон» №1 03.01.08.


Чун имруз дар кишварамон сулху амонй пойдор ад, мавзуи рушду тараккй ба мавзуи руз табдил ёфтааст. Пас аз сипарй шудани соле хар фард бурду бохти иктисодию маънавиашро тахлил мекунад. Дар хар мамлакат баъди сипарй шудани соле коршиносон, мутахассисон, рузноманигорон бурду бохти яксолаи мамлакатро бахр дода, ояндаи онро дар такя ба равандхои иктисодию сиёсй пешгуй карданй мешаванд. Чун дар рузхри аввалини соли 2008 карор дорем, хостем андешаю назари коршиносонро оиди бурду бохти яксолаи иктисодии чумхурй фахмем, то хонандагон хулосаи инфиродии худро бароранд.


 


 


ГАФУР РАСУЛОВ,


сардори маркази матбуотии


Вазорати рушди иктисод ва савдо:


-Дар соли сипаришуда иктисодиёти Точикистон ба як катор комёбихр ноил шуд. Аз чумла, сармоягузории мустакими хоричй хеле зиёд шуд. Танхо дар 9 мохи соли сипаришуда 312$ млн. ворид шуд, ки ин нишондиханда нисбат ба солхои гузашта хеле зиёд аст. Дар сохтмонхои мухими чумхуриявй корхо авч гирифтанд. Аз чумла, дар НОБ-хои Сангтуда-1 ва Сангтуда- 2, сохтмони рохдо, кандани накбхо. Инчунин бо бисер созмонхои байналмилалй, кишвархои донор, бо Бонки осиёгии рушд, Бонки исломии рушд, Барномаи рушди Созмони Милали Муттахид, Созмони хамкорихои иктисодй-ЕКСО, Созмони хамкорихои минтакавии иктисодй-САКЕС мулокотхо анчом дода шуданд оиди сармоягузорй дар сохахои мухталифи чумхурй. Дар соли гузашта Точикистон бо 89 кишвари чахон тичорат дошт. Аммо боядкушиш кунем, ки номгуи махсулоти истихрочшаванда афзун шавад ва бештар дар шакли махсулоти коркардшуда бароварда шавад, на дар шакли махсулоти хом.


Имсол ба хисоби миёна рушди иктисоди мамлакат 7 фоизро ташкил дод, ки ин нишондихандаи хуб аст. Соли равон дар чумхурй конун дар бораи «Фаъолияти сармоягузорй» кабул гардид, ки каблан дар чумхурй конун дар бораи «Сар­моягузории хоричй» амал мекард, ки дар он конун ба сармоягузорони хоричй афзалият дода шуда буд. Аммо дар конуни нав ба сармоягузорони дохилй низ имтиёзхои мухталиф дода шуд, ки ин тадбир метавонад раванди сармоягузо­рии Дохилиро такон бахшад. Дар баробари ин, як катор камбудихо низ ба чашм мерасанд. Аз чумла, дар рохи кор бо ширкатхои хоричй сахлангорй карда шуд. Масалан, дар хамкорй бо ширкати «Газпром» мо метавонистем дар рохи чустучу ва пайдо кардани канданихи фоиданок корхои бештареро анчом дихем. Аммо бо сабаби тул кашидани муддати литсензиядихой ин корхо ба таъхир афтоданд ва бояд дар соли оянда ин камбудихо бартараф карда шаванд.


 


 


ХОЧИМУХАММАД УМАРОВ,


доктори илмхои иктисоди, коршинос:


-Тибки хисобхои Вазорати рушди иктисод ва савдо рушди имсолаи иктисоди Чумхури 7 фоизро ташкил медихад, ки инсуръат барои халли масъалахои ичтимою иктисодии Точикистон нокифоя мебошад. Тибки тахлилхои пажухишгохи мо, суръати миёнаи афзоиши Мачмуи махсулоти дохилй 11-13 фоиз бояд бошад ва танхо дар хамин сурат мо метавонем сатхи камбизоатиро то ба дарачаи минималй расонем. Яке аз тагйиротхои назаррас дар иктисоди чумхури, ин баланд шудани нархи махсулоти хурока ва мачмуи хизматрасонй мебошад. Сатхи таваррум низ нихоят баланд шуд. Сатхи онро дар соли 2007 20 фоиз ва баъзехо зиёда аз ин мепиндоранд. Дар натичаи ин тагйиротхо накшахои Хукумат оиди паст кардани сатхи камбизоатй дар руи когаз бокй монданд. Агар дар соли оянда хам Хукумат мавкеашро нисбати танзими нарххо иваз накунаду чилави таваррумро надорад, сатхи некуахволии халк, ба соли 1998 баробар мегардад. Яъне, 83 фоиз ахолии мамлакат боз камбизоат бокй мемонанд ва накшахои Хукумат оиди паст карда­ни сатхи камбизоатй дар солхои оянда низ амалй намешаванд.


Икдоме, ки имсол пеш гирифта шуд, яъне ба гарав гузоштани замин мебошад, ки дар соли оян­да аз он чизеро интизор будан мумкин. Ба фикри ман ин ислохот хиссаи мардуми русторо зиёдтар намуда, аз дигар тараф гурухи заминдоронро ба вучуд меорад ва дар натича муносибатхои заминдорй куллан тагйир меёбанд. Шояд кабули конуни нави замин дар соли сипаришуда дар хотири бисёрихо боки монад.


 


 


РАХМАТУЛЛО ЗОИРОВ,


раиси Хизби сотсиал-демократи:


- Агар дар бораи бурду бохти имсолаи иктисоди чумхурй харф занем, бояд гуфт, ки аз бурдаш дида бохташ бештар аст. Иктисоди кунунии чумхурй ду шоха дорад, яъне дохиливу берунй. Пешрафти имрузаи иктисодиёти дохилии Точи­кистон барои бех, шудани некуахволии мардум кариб, ки сахмгузорй намекунад. Агар дар бораи иктисоди берунй харф занем, хусусан дар бораи мухочирони мехнати, бояд кайд кард, ки мухочирони мехнатй кувваи бузурги иктисодй хастанд, чунки маблагхои интиколдодаи онхо аз бучети мамлакат дида зиёдтар аст. Бурди хамин иктисод дар соли сипаришуда ин аст, ки Хукумати Русия фаъолияти онхоро махдуд накард ва имкон дод, то ки фаъолияташонро давом диханд. Дар ин чода хиссаи Хукумати мам­лакат мавчуд нест. Дар хамин хол бохти ин шохаи иктисод боз дар он аст, ки Хукумати чумхурй натавонист як шартномаеро ба имзо расонад, ки фаъолияти мухочирони мехнатиро ба танзим дарорад ва як навъ вазъи онхо бехтар гардад. Агар Хукумати чумхурй метавонист, ки дар рохи ба чахорчуба даровардани фаъо­лияти мухочирони мехнатй коре кунад, ин бузургтарин бурд мебуд. Вале бо фаро расидани соли нав-дар Русия боз нисбати махдуд карданй фаъолияти мухочирони мехнатй сару садохо огоз шуда истодаанд ва агар дар соли пешистода нисбати мухочирони мехнатй махдудияте чорй карда шавад, ин зарбаи сахте хохад буд ба иктисодиёти Точикистон ва дар ин хол хатто кризиси иктисодиро интизор будан мумкин аст.


 


ШАРКИ «Т0ЧИКИСТОН»


Чун дар давоми соли чори пайваста аз тагйиротхои иктисодию ичтимоии чумхурй иттилоъ медодем ва бо онхо ошно будем, салох дидем , то якчоя бо ахли эчодии редаксия як соли бурду бохтииктисоди чумхурй ва пешомадхои нави онро шарх дихем.


Тибки омори расмй сатхи камбизотй дар чумхурй то 57 фоиз кохиш ёфтааст. Сабаби инро коршиносон дар бисер ворид шуда­ни маблаг аз тарафи мухочирон мебинанд. Аммо тибки хабархои охирин, Хукумати Русия барои мухочирон махдудият чорй мекунад ва микдори квотахоро аз 6 млн. хозира то 2 млн. кохиш медихад.


Сохибкории хурду миёна сохаи афзалиятнок эълон шудааст. Аммо тибки хисоботхои Корпоратсияи байналмилалии асъор, Точикистон аз чихати сабукии рохандозии сохибкорй дар байни 175 давлати дунё чои 155-уми «ифтихориро» ишгол кард. Барои чалби сармояи хоричиву худи низ талош дорем. Аммо тибки хисоботи ташкилоти номбурда, индекси хифзи сармоягузорон 1,7 мебошад, ки шкалаи бахогузорй то 7 аст.


Ба хар хол, холати иктисоди кунуниро «кадамзанй дар чои ист» гуфтан мумкин аст...


 


к содержанию


 


•БЕЗОПАСНОСТЬ


 


 


ИФТИХОРИ СУХТА


«Фараж» №1 03.01.08. Сайидаи КУРБОН, Фарангис НАБИЕВА


Чунин менамуд, ки рухи саргардони Буали Сино гирдогирди алангаи сухтор дар Донишкадаи тиббй бо дидагони ашкбор дар суги ифтихори ба коми оташ рафтаи миллати точик печ мехурд.


 


ОГОЗИ СУХТОР


Рузи 26 декабри соли 2007, такрибан соати 13-и руз дар бинои Донишгохи давлатии тиббии Точикистон ба номи Абуалй Сино, сухтор ба амал омад. Он рузи шум дуди сиёх, - дуди дороии Донишгох, дар тули беш аз 70-сола таърих, захматхои чандинсолаи омузгорон, кисми зиёди хуччатхои устодону донишчуён, аз дигар махалхои пойтахт намудор буд. Бо вучуди он ки чанд гурухи оташнишон талош карданд то сухторро хомуш созанд, вале оташ танхо пас аз пурра сухтани се кабати Дониш­гох, такрибан соати 24.00 хомуш гашт. Сухтор худ аз худ хомуш гаштааст ё хама чиз ки сухта тамом шуд, алангаи оташ низ хомуш гардид, касе намедонад.


Бо вучуди он ки чанд мошини сухторнишонй ва ду мошини об ба чои вокеа хозир шуда буданд, танхо яке аз онхо доими кор мекард.  Бар замми ин, шиддати оби он низ дар хомуш кардани оташ басанда набуд. Сухторнишонхо танхо як нуктаи онро об мепошиданду оташ тамоми биноро ихота мекард ва 24 адад мошини оташнишоне, ки дар махалли ходиса карор доштанд, соатхо дар мукобили алан­гаи оташ очиз буданд.


Тавре Назарбой Чангиев, рахбари Хадамоти оташнишонй хабар додааст, «барои хомуш кардани сухтор тамоми  мошинхои оташнишонии гарнизони Душанбе ва навохии тобеъи марказ сафарбар гардиданд. Ягон нафар дар сухтор зарар надидаанд ва як кисми моликият низ на­чот дода шуд. Сабаби алан­гаи якбораи сухтор, бисер кухна будани бинои Дониш­гох ва аз чуб будани он мебошад».


Аммо ба кавли донишчуёни Донишгохи тиббй, сабаби дер ба кор сар кардани  гурухи сухторнишони дар он буда, ки дар аввал суъторнишонхо ба хабари сухтор бовар накарда, танхо як мошин фиристоданд ва он хам ба кавли баъзе шохидон, беоб буд. Сабаби дигар, панчарабандй будани атрофи Донишгох, ва ба назди бинои оташгирифта, дер расидани мошинхои сухторнишонй низ мебошад.


Вале саволе бармеояд: магар ба идораи сухторни­шонй хар руз дар бораисухтор дар чунин объекта бузург занг мезананд, ки ба он бовар накардаанд?


Макомоти сухторнишонй омили сэр задани сухторро дар расиши кутохи неруи барк, дар хатхои интиколи барки дохили бино ва риоя нашудани коидахои зиддисухтор медонанд.


Агар сабаб танхо дар ра­сиши кутохи нокилхо бошад, пас чунин менамояд, ки андешаи донишчуён рост аст: сухторро оташнишонхо пешгирй карда натавонистанд. Зеро, онхо агар саривакт вабо об меомаданд, шояд ин кадар оташсузии калон намешуд.


Ин фарзияро Назарбой Чангиев низ икрор мекунад, ки ин сухтор масохати беш аз 9 хазор метрро фаро гирифта ва бинобар нарасидани об хангоми оташнишони натавонистаанд, оташро саривакт хомуш кунанд.


 


МАНЗАРАИ СУХТОР, ЕДЕ АЗ АБУАЛИ СИНО


Аз дидани манзараи сухтори ягона манбаи тайёр намудани табибон дар кишвар, як нафари дар хампахлуям андешаи ачибе гуфт: « Вокеан шогирдони Абуали Сино буданашон исбот шуд». Дар аввал ин чумла бароям ачиб намуд, вале маънии онро баъд дарк кардам, ки у чиро дар назар дорад.


Манзараи он руза дар ат­рофи бинои Донишгохй тиббии Точикистон, сахнаи китобсузии солхои зиндагйй пири табибони ояндаро ба ёд меовард. Яъне, дар солхои истилои давлати Сомониён аз тарафи Газнавиёну Карахониён, вакте китобхои нодири он замонро оташ мезаданд, Абуалй ибни Сино худро ба коми оташ андохта, точое метавонист китобхоро аз чанголи нестшавй, аз коми оташ халос мекард. Чун оташ аланга мезад, у хам баробари китобхо месухт, дармегирифт, нихоят мехост бо оби дида он шуълаи алангазанандаи оташро фуру нишонад то ки китобаке, хатто сахифахаке эмин монад. Вале куввату имконияташ намерасид. Эхтимол хамин бехирадиву бефахмй, дарк накардани олами -гузаштаю чахолат буд, ки нолон мегуфт:


Бо ин ду -се нодон,


ки чунон медонанд,


Аз чахл, ки донои


         чахон эшонанд.


         Хар бош, ки ин чамоа


         аз фарти харйст,


         Хар к-у на хар аст,


        Кофираш мехонанд.


 


Он руз низ донишчуёни ин даргох, ва мардуми зиёд чамъ шудаву бештари онхо ашк мерехтанд, аммо кудрати начот додани китоберо надоштанд. Шояд аз дидани гурухи зиёди оташнишонхо гумон доштанд, ки кувваи онхо зиёдтар асту оташро хомуш карда метавонанд.


Ду руз пас аз ин ходиса, дар баробари кормандони вазоратхои кудратии барои баратараф кардани бинои сухта сафарбаршуда, пайравони Абуалй Сино китобхои аз коми оташ эмин мондаро берун мебароварданд. Баробари дидани китобхои дар таххонаи Донишгох аз коми оташ рахой ёфта, кас ба чунин андеша меояд, ки шояд рухи Абуалй Сино онхоро начот дода бошад.


Аммо дар баробари ин донишчуёни дигаре хам бу­данд, ки аз ин хол хурсандй мекарданд ва хангоми сухбатдонишчуе, ки аз гуфтани номаш худдорй кард, сабаби хурсандиашро чунин шарх, дод: «Китобхои сохаи тиб он кадар гарон хастанд, ки на хар кас кудрати харидории онро дорад. Бо вучуди он ки Донишгох, китобхона дошт, вале бо нархи аз он хам гаронтар онхоро барои мутолиа медоданд. Харчанд дигар кишвархои хорича бо китобхои зарурй Донишгохи моро таъмин мекарданд ва хамчунин аз бучаи Донишгох, низ китобхои зиёд харидорй мешуданд, боз «китоб намерасад мегуфтанд. Акнун пас аз ин сухтор мо ба гапи онхо бовар мекунем, ки дар вокеъ китобхо нест шуданд».


Вокеан, ин ягона Донишгохе мебошад, ки барои хондани муваккати ба донишчуёнаш китобхои худи Донишгохро бо нархи аз 100 то 200 сомонй ва аз он хам кимат медихад. Ин дар холест, ки пири табибон худ аз тиллову зар даст кашида, танхо ичозаи рох ёфтан ба китобхонаро хохиш карда буд.


Хамчунин, бояд ёдовар шуд, ки ду сол кабл китобхонаи ин Донишгох, зери об монда, кисми зиёди китобхо корношоям гардида буданд. Шояд ин офатхои табиат бо­шад, вале дар ин чо саволидигаре пайдо мешавад, ки чаро махз Донишгохи тиббй?


 


 


ДОНИШЧУЁН АЗ ИДПУЛИ ДАСТ МЕКАШАНД?


Донишгохои давлатии Абуалй ибни Сино дар тамо­ми Осиёи Марказй, дар солхои Иттиходи шуравй яго­на муассисаи олии тиббие мебошад, ки кадрхои баландихтисос тайёр мекунад. То чое аз руи гуфтахои кадрхои дар он солхо тахсилкардаи Донишгохи тиббй бармеояд, дар он солхо дар хоричи кишвар пас аз Донишгохи тиббии шахри Маскав, танхо аз руи дипломи Донишгохи мазкур ба кор кабул мекардаанд. Ин аст, ки хатто пас аз пош хурдани Иттиходи шуравй ва чанги шахрвандй низ ин муассиса нуфузи худро дар тамоми манотики ин иттиход аз даст надод. Хам­чунин, дар Донишгохи тиббии Точикистон натанхо аз давлатхои собик. Иттиходи шуравй, балки аз дигар кишвархои хорича низ то хануз тахсил мекунанд.


Харчанд бинои таълимй ва такрибан кулли синфхонахои ин даргохи илми кишвар комилан корношоям шудааст, вале тибки гуфтахои як устоди ин Донишгох, китобхонаи бехамтои он, ки дорой асархои беназири ахли илми тиббй ватанй ва хоричй мебошад, хамрох бойгонии Донишгох аз  нобудшави начот дода шуд.


«Худоро шукр, ки акаллан бойгонй ва китобхона пурра ба коми нести рафтааст, вагарна…» -гуфт вай.


            Вокеан, Донишгохи тибии Точикистон ба номи Абуали ини Сино дар соли 1939 таъсис ёфта, пас аз пош хурдани Иттиходи шурави яке аз бинохое хисоб меёфт, ки тули ин кадар солхои вайрон нагардида буд.


Дар баробари ин, хамчунин бояд икрор шуд, ки Донишгохи мазкур ягона муассисаи тиббие мебошад, ки дар арафаи Соли нав ба хайси тухфа ба тамоми донишчуён 35 сомонй такдим кард. Аммо ин Соли нав барои онхо бобарор огоз наёфт. Акнун онхо мегуянд, мо даъвое надорему бигзор он пулхо ба фонди Донишгох, ворид шаванд.


Дар хамин хол як устоди кафедраи биологияи Донишгохи тиббй ба Радиои «Озодй» изхор намудааст, ки аз пурра хароб шудани як пойгохи кавии илми тибби точик бисер гамгин мебошад. Аз руи гуфтахои ин омузгор, ки аз зикри номаш худдорй кардааст, толори мутолиаива фанновариву кашфиётхои мухимми тиббй ба коми оташ рафт, ки барои эхёи дубораи илми тиб дар Точикистон то 20 соли дигар лозим хохад шуд.


Устоди Донишгохи тиббй хамчунин гуфтааст: «Очонси швейтсарии оид ба хамкори ба Точикистон ба маблаги беш аз 180 000 доллари амрикой ки­тобхои нави илми та едим карда буд ва хазор афсус, ин хама ба коми оташ рафт».


 


БУЗУРГТАРИН


СУХТОРИ СОЛХОИ ОХИР


Соли 2007 дар Точикистон хамчун соли сухтор огоз шуду анчом ёфт. Зеро аз огози сол дар кишвар таркишу сухторхо хеле зиёд рух дод. Аммо ин чо танхо он сухтору таркишхоеро мисол меорем, ки дар худуди пойтахт сару садохои зиёдеро ба бор оварданд. Яке аз сухторхое, ки охирхои мохи апрели соли 2007 дар мехмонхонаи «Ду­шанбе» ба вукуъ пайваст, дар муддати ду соат хомуш карда шуд. Оташнишонхо пеши рохи сухторро хануз вакте аз ошёнаи панчум ва ресторани мехмонхона аланга мезад, гирифтанд. Он замон барои хомуш кардани оташ такрибан 20 мошини оташнишони ВКД, Кумитаи холатхои фавкулодда ва базаи 201-и харбии Русия дар Точикистон сафарбар гардида буданд. Дар дигар минтакахои кишвар дар давоми соли гузашта сухторхо низ хеле зиёд буданд ва дар вилояти Сугд тибки иттилои хабаргузории «Вароруд», танхо дар як мох, бо сабаби истифодаи нодурусти василахои баркй 17 сухтор ба амал омад, ки бар асари онхо ду кудак ба халокат расида, амволи зиёде нобуд шуд. Дар вилояти Хатлон бошад, дар хайл мохи аввали соли 2007 170 сухтор ба кайд гирифта шуда буд, ки нисбати соли гузашта 5,5% зиёд аст.


Дар мавриди таркишхои назди Суди Оли ва «Кохи Вахдат» низ сару зиёд пайдо шуданд. Аз чумла, Прокуратураи шахр онро амали террористй хонда, тафтишотро огоз карда буд.


Таркишхои махаллаи Зарафшон ва бинои №15-и нохияи Фирдавсии пойтахт, ки аз гази табий рух доданд, хам талафоти чонй ва хам зарари моддии зиёдеро ба бор оварданд. Тибки гуфтахои шохидон, дар ин ду холат хам сабабгори асосй масъулини «Душанбегаз» мебошанд, ки макомоти тафтишотии поитахт ба тахкики ин масъала шуруъ карда буданд.


Дар мавриди сухтор дар Донишгохи тиббй бошад, мутахассисону коршиносон мегуянд, ки оташ дар мачмуъ бештар аз 9 000 метри мураббаъи бинои Донишгохро фаро гирифтааст. Хисороти моддии вориднамудаи сухтор феълан садхо хазор сомонй арзёбй мешавад. Харчанд ин сухтор дар пай курбонии чониву мачрухонро надошт, аммо касе ба монанди ин дар пойтахти Точикистон сухтореро дар ёд надорад.


 


БОЗ ЯК ПАРВАНДА


Дар робита ба ин сухтор низ чун хамешагй масъулини макомотхои хифзи хукук, аз пайи тафтиши ходиса ва ба чуброн намудани хисороти расида шуданд. Аз он Чумла, масъулини хукумати нохияи Исмоили Сомонии шахри Душанбе гуфтанд, ки барои чуброни хисороти Донишгох, пора меандешанд. Зулайхо Зокирова, муовини раиси нохия хангоми сухтор гуфта буд: «Мо тамоми талошамон барои оташнишонист, оянда кушиш мекунем, барои баркарор кардани бинои Донишгох, тамоми неруямонро равона намоем...»


Вазири маорифи кишвар Абдучаббор Рахмонов ба рохбарои макотиби олии киш­вар супориш дод, ки дар обод сохтани До­нишгох хар яке хисса гузоранд.


Прокурори шахри Душанбе Курбоналй Мухаббатов, ки дар махалли ходиса карор дошт, гуфтааст, ки бо анчоми сухтор ва муайян кардани сабаби аслии сар задани он, парвандаи чиной дар ин робита боз хоханд кард. Фарзияи он ки шояд сухтор аз чониби касе сурат гирифта бошад, эхтимол дорад чиддан тахкик, гардад.


Дар бораи сухтору таркишхои дар боло ёдрасшуда низ Прокуратураи шахр парванда боз карда буд.


Албатта, агар намояндагони хифзи хукук, хоханд, сабаби ин сухтори мудхишро дар кутохтарин фурсат муайян карда метавонанд. Ба мисли он ки аз руи моддахои «тухмат» ва «тахкир» -и сарояндагоне, ки дар хоричи кишвар «хеле дар сатхи баланд» фарханги точик ва зани точикро «муаррифй» менамоянд, парванда боз карда, тафтишотро пурзур намуда то суд мерасонанд, нисбати ин гуна ходисахо низ шояд хамин гуна Чиддй кор баранд.


Чунки он талафоте, ки бар асари ин сухтор ба миён омад, барои чуброн карданаш дахсолахои дигар лозим аст.


 


ТО МОХИ АВГУСТ ДОНИШГОХИ


НАВ БОЯД СОХТА ШАВАД


Феълан, барои омузиш донишчуён ба бинохои дигари Донишгох, интикол дода шудаанд. Барои дубора сохтани бинои харобшудаи Донишгохи тиббй Президенти мамлакат Эмомалй Рахмон то якуми августи соли 2008 тамоми вазорату корхонахои дахлдорро вазифадор кард. Хамчунин, супориш дод, ки бино аз тархи пешинааш бехтар ва кавитар бояд бошад. Бо ин максад тахти рохбарии Сарвазири мамлакат Окил Окилов ситоди доимамалкунанда ташкил карда шудааст.


Вале афсус, бо сохтани бинои нав он ифтихори чанд дахсолаи точикро баргардонида намешавад.


 


к содержанию


 


•СПОРТ


 


 


Дамир Камалетдинов:


«СЕЗОН ЗАВЕРШИЛИ НА МАЖОРНОЙ НОТЕ


«Варзиш-Спорт» №1 03.01.08. Хайдар Шодиев


Завершился очередной спортивный сезон. Несмотря на трудности и этот год таджикские Футболисты завершили на мажорной ноте, войдя в восьмерку сильнейших сборных Азии. О выступлении сборной Таджикистана по Футболу рассказывает главный тренер Дамир Камалетдинов.


 


-Как начали сезон?


-Сезон начали с подго­товки к главному событию года - чемпионату Азии по футболу. Несмотря на не­которые трудности, сумели провести четыре сбора. Перед нашей сборной сто­яла задача - занять место в первой восьмерке, что давало прямую путевку на очередной чемпионат Азии, который состоится в мае 2008 года в Таиланде.


 


-Отправляясь в Япо­нию, как расценивали шансы сборной в группе?


-Свои возможности оце­нивали реально. Ребята верили, что смогут выйти из группы, хотя многие специалисты относили нас к аутсайдерам. Конечно, трудно  было противостоять хозяевам чемпионата - сборной  Японии, но мы надеялись  решить свою задачу в первых встречах со сборными  Гонконга и Филиппин. Это  нам удалось. В напряженном стартовом матче мы  сумели одержать важную победу над Гонконгом со счетом 6:4. Сыграв вничью с филиппинцами, мы практически решили задачу выхода из группы. Хотя теоретически, в случае нашего проигрыша с крупным счетом японцам и такого же успеха филиппинцев над сборной Гонконга, мы могли сойти с дистанции. На матч с Японией нашим футболистам дали установку в своей зоне играть с соперником персонально, и главное, постараться не пропустить много мячей, действуя  на контратаках. Тактика, в  принципе, оправдалась. Японцы нам много не забили. В четвертьфинале в равной борьбе уступили сборной Узбекистана и по итогам чемпионата заняли шестую строчку, обеспечив себе место в чемпионате Азии-2008.


 


-Еще одним важным событием прошедшего сезона было участие ва­шей сборной на Азиатс­ких играх в Макао. Исто­рия повторилась?


-С той лишь разницей, что фаворитом в нашей группе на этот раз была сборная Китая. Также в от­личие от чемпионата Азии нам предстояло провести игры в группе против четы­рех сборных. Встреча с футболистами Поднебес­ной прошла в упорной борь­бе, где судьбу матча решил единственный мяч, забитый в наши ворота. Зато в после­дующих играх мы сумели одержать крупную победу над Кувейтом, победив 7:2, и разгромить сборную Вос­точного Тимора -22:1. Ничья в последней встрече с Ката­ром позволила нашим фут­болистам и на этом первен­стве занять второе место в группе и выйти в следующий круг, где уступили будущим победителям игр - сильной сборной Ирана.


 


- Как отзывались спе­циалисты о выступлении нашей сборной на этих первенствах?


-Выступления наших футболистов были высоко оценены представителями других стран. Например, после матча с Японией, на пресс-конференции японские журналисты, восхи­щенные отменной техникой Шерзода Джумаева, интересовались, в какой лиге он играет. Узнав, что Шерзод любитель и занимается футболом в свобод­ное от работы время, они были удивлены.


 


 


-Какими еще успехами отметились на междуна­родной арене?


-В начале сезона, в рам­ках подготовки к чемпиона­ту азии принимали участие на международном турнире "Кубок Балтики" в Бишкеке. Дошли до финала, где усту­пили сборной Кыргызстана. В соревнованиях клубных команд участвовали в турни­ре в Иссык-Кул", где душан­бинская команда "Телеком технолоджи" заняла третье место среди 45 команд ев­роазиатского региона.


 


-На нашей встрече в начале года вы говорили о проблемах футзала. Что удалось сделать за этот период, какие вопросы остались открытыми?


-В этом году нам удалось решить проблему места проведения тренировок и игр столичных команд и сборной. При поддержке нашего основного спонсо­ра - компании "Вавилон" и федерации футбола РТ провели Кубок города и Ку­бок Федерации. К сожале­нию, из-за неявки команд с регионов не смогли прове­сти чемпионат республики, назначенный весной про­шлого года. По существу, развитие футзала в облас­тях находится на нулевой отметке, хотя на бумаге декларируются совсем иные цифры. Остается ак­туальной и нехватка отвечающих      стандартам спортивных залов. Факти­чески, единственный подобный зал - манеж цент­рального республиканско­го стадиона. Трудности в финансовом вопросе не позволяют нам организо­вать регулярный чемпионат республики среди клубов. Нельзя забывать и тот факт, что многие игроки сборной- возрастные, а отсутствие групп футзала в спортшко­лах создаёт большие труд­ности в подготовке резер­ва. Наравне со спортивны­ми ведомствами поддерж­ку в этом направлении могло сыграть и Мини­стерство образования. Почти в каждом учебном заведении имеются спортивные залы, и прове­дение на уроках физкуль­туры игр по футзалу помог­ло бы выявлению и подго­товке талантливых футбо­листов. Мы со своей сторо­ны готовы помочь препода­вателям в деле обучения.


 


-Кого из футболистов сборной вы бы отметили, подводя итоги года?


-В футзале действует принцип командной такти­ки, где к успеху или неуда­че команды причастен каж­дый игрок. Поэтому хоте­лось бы отметить самоотверженную игру всех игро­ков сборной, начиная с опытных, прошедших не один десяток соревнований ветеранов и кончая моло­дых талантливыми ребята­ми, также внесших свой вклад в общий успех


 


-Будете ли и в дальней­шем привлекать игроков из большого футбола?


-К сожалению, наши ве­тераны, выступающие в столичных клубах по фут-залу, постепенно оставля­ют ряды сборной, и для по­полнения своих рядов бо­лее молодыми игроками мы ищем и привлекаем в состав сборной тех футбо­листов, которые отвечали бы требованиям футзала.


 


-Какие планы у вас на новый год?


-Войдя в восьмерку луч­ших сборных Азии, мы по­лучили право выступить в Лиге чемпионов АФК по футзалу. Также впереди нас ждет чемпионат Азии, где, надеюсь, мы выступим достойно и покажем хоро­ший результат.


 


к содержанию


 


•ОБЩЕСТВО


 


«ОШХОНАИ МИЛЛЙ» Ё НАНГИ МИЛЛИ


«Миллат» №1 03.01.08. Харамгули Кодир


Барои дар нисфирузй хурок хурдан ва зудтар ба кор расидан, хамрохи хамкорон ба наздиктарин ошхонаи сари рох, ки таблуи бо харфхои качу килеб «Ошхонаи миллй» навишта шуда ва по дар хаво овезон дошт, ворид шудем. Яке аз хамкорон пеш аз вуруд шудан ба ин ошхона гуфт, аслан намефахмам, ки чаро хар ошхо­наи акибмонда ва ифлосу назарногир ва бо мизу курсии фарсударо «Ошхонаи миллй» ном мегузоранд. Магар точикон, ки хамеша даъво мекунанд, вориси тамаддуни бузургу кадимае хастанд, аз ин гуна ошхонахои акибмонда ва он хам бо таблуи «Ош­хонаи миллй» ор намекунанд? Мо ба ошхона ворид шудем, ва хамкори мо барои исботи гуфтахояш, ба чойники аз занги чой зардшуда, пиёлахои нимшуставу лабпарида ва сачокдои рангхурда ишора карду гуфт, инхо хама мансуб ба «Ошхонахои миллй» кариб дар хамаи минтакахои чумхурй мебошанд...


Андешаи дарди «Ошхонахои миллй» дар сар мо ба кор баргаштем ва аз он лахза ба баъд дар сафар ба нохия ва хар кучое аз кишвар ошхонахои миллиро ба кавле «ревизия» мекардам. Ва вокеан дарёфтам, ки эроди хамкори мо асос дорад.


Карор додам, чун пойтахти хар кишвар калби он баршумурда мешавад ва аслан рушди фархангу маданият бояд аз он чо маншаъ бигирад, аз бархе аз «Ошхонахои милли» вокеъ дар пойтахти азизамон боздид кардам.


Вактхой охир теъдоди ошхо­нахои миллй дар маркази шахри Душанбе зиёд шудааст, вале аксарияти мизонон аз фаъолияти ин ошхонахо изхори норохатй мекунанд. Ба гуфти эшон ин ошхонахо бо ном миллй аст, вале дар асл дар ин ошхонахо номгуи хурокхои миллиро дастрас кардан кори мушкил аст ва низоми фарханги сунатии миллати мо дар онхо ба назар намерасад. Вокеияти хол аст, ки хар кадом ошхонае, ки мизу курсиаш кухнаву фарсуда аст, «Ошхонаи миллй» номгузорй шудааст. Дар ин гуна ошхонахо одитарин талаботи санитарй риоя карда намешавад ва мизу курсихои фарсудаю ифлос ва баъзан зарфхои нисбатан тоза шуставу вале шикаставу парида мавриди истифода карор дода мешаванд.


Фарханги мардуми хар шахрро дар шарк, аз бозораш бахр мегузоранд, аз ин ру аз ошхонахои миллии назди бозори «Корвон» боздид кардам. Дар ин чо хатто хавои ошхонахоро дуди дегдонхо фаро мегирад ва мизонон дар дудгаллаи он ночор гизо мехуранд. Намедонам, ки оё умуман хамчунин ошхонахо бо чунин низом ва талабот бо хар номе, ки набошад, дар хеч кишвари дунё роич, хаст ё не, аммо эроди ман руйи он аст, ки чаро махз хамчунин ошхонахо зери номи миллй фаъолият мебаранд. Ва он хам дар маркази кишварамон, ки хазорон хоричихо номи миллати моро дар он мушохида мекунанд.


Зимнан, теъдоди зиёди ошхо­нахои миллй дар назди бозорхои калони шахр нойгир хастанд ва аксарияти савдогарону харидорони ин бозорхо мардуми дехот мебошанд ва бо таваччух ба навиштачоти «ошхонаи миллй» ва истеъмоли хурокхои миллй воридийн ошхонахо мегарданд.


Вале оё ин ошхонахои бо ном миллй дархурди завки мизочон шуда метавонанд? Оё усули хизматрасонии ошхонахо ба меъёри фарханги миллии мо мутобикат мекунад? Оё тартиби низоми хизматрасонй дар ин ошхонахо ба фарханги хоси миллй наздик аст? Оё агар хоричие бихохад аз фарханги миллии мо аксбардорй кунад, кй кафолат медихад, ки ин «Ош­хонахои миллй» аз назари онхо пинхон мемонанд?


Биёед хамрох, аз ошхонахои миллии пойтахт боздид кунем.


Дар яке аз кучахои ба номи Лохутии пойтахт чор ошхонаи миллй фаъолият дорад. Вакте во­риди ошхонахои мазкур мегардед дар даромадгохи аввал «Ошхонаи вакте вориди пешайвони аввали мешавед, нигоштахои дигаре ба мисли «Диско клуб», «Пиво-бар» ва «Свежий пиво»-ро дучор хохед омад Далел, дар даромадгохи яке аз ошхонахои хамин куча «Ошхо­наи миллии Дарвоз» навишта шу­дааст, вале хангоми вориди он гардидак, боз дигар навиштанот ба назар мерасад, «Кофе-бари ДАР-ВОЗ». Яъне дар ошхонаи миллии номбурда, имконияти хуморшикании мизочон хам мавчудаст. Вале суоли матрах, ин аст, ки чй хочат аст, ки дар дари даромадгох, «Ош­хонаи миллй» навишта бишавад за дар дари дуввум хар навиштачоти дигари мавриди назар?!


Харчанд бонувони пешхизмати ин ошхонахои миллй - «афитеианкахои зохиран миллй» мизочонро бо чехраи пуртабассум пешвоз мегирифтанд ва ба кавле барои аз худ кардани мизонон «ракобат» хам мекарданд, лекин сифати хизматрасонй ба талаботи рафтору гуфтори миллии мо чавобгу набуд. Аз хурокхои миллй ба нуз курутоб дигар чизеро даст­рас карда натавонистам. Вале оё танхо бо тайёр кардани оши палов ва курутоб дар ин муассисахо метавон ошхонаро миллй унвон кард? Ин дар суратест, ки аксари­яти ошхонахои бо ном миллй та­нхо бо доштани хамин ду - се ном­гуи хуроки мардуми худро миллй муаррифй намудаанд. Агарчй ном­гуи хурокхои миллии мо ба маротиб зиёд аст. Як руз хамрохи хамкорон ба яке ресторанной гаронбахо ва ба кавле мудерн барои тановули гизо ворид шудем, гизои аввалро «Мексиканский суп», фармоиш додем. Пешхизмат наздамон ним косагй суп гузошт, хама бо иштихо ба хурдан майл кардем, ки яке садои пасти хандаи хамкорон як- як шунида шуд, маълум шуд, ки «мексиканский суп» ин хамон наскшурбойи камбагапонаи хар хонаводаи точик будааст, ки сад бор хушмаззатар ва ширадортар аз ин пухта мешавад. Фарк танхо дар он буд, ки наскшурбои мексикой бо кимати гарон ва дар ресторани орододашуда ба фуруш гузошта шуда буд.


Баргардем ба ошхонахои миллй. Дар пахлуи ошхонаи каблан зикршуда, «ошхонаи миллй»-и дигар низ фаъолият дорад. Хангоми вориди он гардидан аз хавои дохилаш маълум гардид, ки ин ошхона аз ошхонаи миллй ба фарсаххо дур аст ва навиштачоти навбатй ба чашмамон расид, «Свежий-пиво». Ошхона аз чанд кабинаи пардапушона иборат буд, харчанд хамаи кабинахоро аз назаргузаронидем, вале озодашро дастрас карда натавонистем. Дар паси пардаи аввал дохили кабина бонуи точике, ки такрибан 25 сола буд нишаста сигор дуд медод ва бакали пивои 500 грамма дар руи миз гузошта шуда буд. Бону як дуд медоду як пиво менушид. Дар кабинаи дуввум чавони донишчуе осемасар «табака» мехурд ва аз сэру либосаш маълум, ки донишну аст ва аз дарс баромада гушна мондааст, вале дар ошхонаи миллй ба чуз шашлик ва табака дигар чизе барои иштихо шиканиаш ёфта натавонистааст. То хануз аз дидани кабинаи дигар изхори таассуф мехурам, ки кош намедидам. Бонуи саршиносе бо либоси кариб нимбарахнаи муди Аврупо аз таъсири машрубот ва хавои муоширати «зебомарде» хандаи «мастона» дошт. Дар дигар кабинахо асосан чавонони точик хумор мешикастанд, бахусус рафтори духтарону писарони наврас дар чунин ахвол нихоят риккатовар аст. Дар хамин чо расидем, ки асрори зери номи миллй панах, бурдани ин ош­хонахо бароямон то чое фош шуд. Пай бурдем, ки ин рупушй ба хотири он аст, ки то хануз рафтан ба майхона барои точикон ор дониста мешавад.


Барои пайдо кардани посух ба ин суол, ки чаро тахияи хурокхои гуногуни миллй дар ошхонахо роич нашудааст, ба Муродалй Очилдиев, ки муддати 25 сол аст ошпаз аст, мурочиат кардем. Вай гуфт, ки иллати мавчуд набудани номгуи хурокхои миллй дар ошхонахои миллй ин набудани ошпазхои точик мебошад, тайи солхои охир нисбат ба тайёр намудани ин намуди хунар кариб, ки ахамият дода намешавад ва мардон низ ба касби ошпазй нисбат ба солхои пешин кам таваччух, зохир мекунанд. Ин ошпазй собикадор мегуяд: -Вокеан дар замони собик, шуравй ба масъалаи тайёр намудани ошпазхо ва шароити онхо, ба хусус ба ошпазхои миллй дикдати махсус медоданд, мутаассифона, им руз хар кучое ошхонаи вайрона аст, ошхонаи миллй ном гирифтааст. Хатто аз тарси андозу дигар макомот дар зохир пивобархо хам тамгаи ошхонаи миллй гирифтаанд, вале дар дохил хам ошхона, пиво-бар ва кофе-бар мебошанд, ки ин албатта барои чомеаи сунатии мо нораво аст. Ин холатро бояд масъулини шахрдорй зери назорат гиранд ва костагихои шароити бади ошхонахоро хал намоянд. Зеро дар шахр намояндагони дигар кишвархо низ сукунат доранд ва эшон ба ошхонахои миллии мо тавачух, зохир мекунанд ва ба имиджи фа­рханги миллии мо бахр медиханд. Он ки чаро ошхонахои миллй аз шароитхои бехтар бархурдор нестанд аз он аст, ки аксарияти кундфахмон мизу курсии бехтару муд­ро ба менталитети точикон чандонмутобик, намедонанд ва махз хамин бардошти галат боиси афсурдагии зохири ошхонахои миллй мебошад. Корманди Маркази ташхисии муасиссахои гизоии вазорати тандурустии кишвар Ахлиддин Бобобеков оид ба холати тозаги ва ба талаботи гигиенй навобгу будани ошхонахои миллй иброз дошт, ки «на танхо вазъи модии ошхонахой миллй ва умуман бозорхо, балки маводи ?изоии онхоро зери назорат гирифтан имкон намедихад. Вай мегуяд, ки аксар маврид рангами назорат кардан мо нисбат ба истифодаи мизу курсихо ва чойхои нишасти фарсуда ва ба талаботи ошхонадорй мутобик, набуда камбудихоро таъкид мекунем ва мухлат медихем ин холатро ислох, намоянд, аммо мутаассифо­на боз хамон холат дида мешавад.


Дар хиёбони Саъдии Шерозии пойтахт ошхонаи миллй бо чунин номхо «ошхонаи миллй», «СИМ-СИМ» ва «Пиво» муддатест, ки фаъолият дорад. Ин холат на та­нхо мизонони миллй, хатто ракосахои дискоклуб ва истеъмолкунандагони пиворо низ истикбол мегирад. Асрори сим-сим маълум аст, дар нуктаи дигари пойтахт бо номи «СИМ-СИМ» дискоклуби овозадор фаъолият дорад ва киматаш низ баланд аст.


Сокини пойтахт Назарбегим Сатторова, ки хангоми пайгирии мавзуъ мо дар назди яке аз чунин ошхонахо вохурдем, аз номгузорй ва фаъолияти ошхонахои бо ном миллй интикод намуда, онро иснод овардан ба фарханги ошхонадории миллии мо маънидод мекунад. Вай мегуяд: -Дар замони собик, Шуравй, ки сари чанд кадам ош­хонахо фаъолият доштанд, ин гуна номгузорй вучуд надошт, низоми мизу курсй ва умуман тозагии онхо ба талабот навобгу буд. Агарчанде теъдоди хурокхои миллии мар­думи мо кам буд, вале нарх ва хиз­матрасонй дар сатхи хуб ба рох, монда шуда буд. Дар ошхонаи миллии махаллаи мо аз соати 12-и шаб ракхои «дискотека» огоз ме­шавад ва то субх, мо оромй надорем. Толори ракси «дискотекаро» дар таххонаи аввал ё ба кавле «подвал» бунёд намудаанд, аммо бо вучуди дар зер чойгир шудани он садои баланди мусикй ва баъдан чанчолхои бевактишабии мизочон оромии сокинони махаллаи моро халадор месозад.


Мушохидахо нишон доданд, ки барои чй ошхонахои миллй бо чунин арз номгузорй шудаанд. Яъне зери номи «Ошхонаи миллй» пинхон доштани навъи фъолият ва чалби мизочони бештар.


Сохибкор Точиддин Факиров, ки сохиби ду ошхонаи миллй дар пойтахт мебошад, ибрози нигаронй кард, ки агар мо дар се нуктаи шахр дар алохидагй ошхонаи миллй, пиво-бар ва кафе-бар таъсие бидихем эхтимол аст, саривакт андозро пардохт намоем, хол он ки " пардохти хафтаинаи тафтишу санчиши нозирон ва дигар макомот дигар тараф истад. «Дар ошхо­нахои ман кариб хар руз 5-6 корманди андоз ва макомоти хифзи хукук чанд номгу нахорй ва машрубот ба таври ройгон истеъмол мекунанд, магар ин ба даромаду баромади фаъолияти ошхона таъсир намерасонад. Дар ошхонахои ман «дискотека» гузаронида намешавад, вале эроди шуморо дар бораи истифодаи мизу курсии фарсуда ва зарфхои шикастаю ба тозагй чавобгу набуда, кабул мекунам. Дар оянда кушиш мекунем, ин камбудиро ислох, намоем ва вазъро бехтар кунам. Дар мавриди ба талаботи са­нитарй навобгу набудани аксари бо ном ошхонахои миллй табиб Райхона Мухторова иброз дошт, ки агар ошхонахо ошкоро бо се тарз хурокхои миллй, пиво ва кофе фаъолият намоянд, талаботи экологй-гигиенй ба ин инозат намедихад, зеро мувофики фарханги мил­лии мо роин нест, ки нушокихои спиртй ва гайра дар ошхонахои миллй истеъмол карда шавад, албатта нойе, ки пиво хаст, хатман арак, хам хаст. Вай афзуд: -Бояд салохияти назорати ошхонахои миллиро макомоти ичроияи хокимияти давлатии шахри Душанбе ба зима дошта бошад, зеро он чехраи шахри моро нишон медихад, аз ин ру назорати нидиро дар ин самт ба рох, мондан лозим аст. Дар асоси талаботи хуби моддй ва навобгу будан ба тайёр намудани хурокхои миллй баъд ба онхо макоми ошхонаи миллй дода шавад, вагарна пас фардо «диско-клуб» ва «пиво - бар»-хо хам бе ягон душворй ошхонаи миллй ном мегиранд».


Дар вокеъ усули шароити моддии ошхонахои миллии пойтахт ва бо чунин тарз фаъолият намуда­ни онхо нигаронкунанда аст. Зеро онхо фарханги мутамаддини милии моро зери суол мегузоранд. Аз он ки сохибошхонахои пойтахт аз болоравии нарху наво ва гаронии пардохти андоз изхори нигаронй мекунанд, бехтар он, аст, ки то ду-се соли аввали фаъолият барои эшон имтиёзхои хавасмандй дода шавад. Пахлуи дигар ханго­ми ба фаъолият огоз намудани чунин муассиссахои ичтимой бояд шароити хизматрасонй ба талабот навобгу ва мутобик, ба меъёри фарханги номгузорий хеш бошад. Зимнан, дар сурати ба рох, мондани шароити бехтари хизматрасонй ва мутобик, ба меъёри фарханги миллй таъсис додани ошхонахои миллй дар замони муосир ба эхёи фарханги ачдодй ва рушди он низ мусоидат менамояд.


 


к содержанию


 


 


©  Подготовлено информационным агентством «Азия-Плюс»

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Лента новостей