«Пресс обзор №36» 04.08.07. – 10.08.07.

10/08/2007 15:21
Asia-Plus
Просмотров: 3305

ОБЗОР ПЕЧАТНЫХ СМИ РТ


04.08.07. – 10.08.07.


 


 


Содержание выпуска:


 


•ПОЛИТИКА


 


ИСКАНДАРОВ: «ВАЪДАХИЛОФ», «ГАПНОДАРО», ХАМКОР Ё НОМЗАД?


«Нигох» №32 09.08.07. Нурали Давлат


 


НУРИ ВА КАБИРЙ ё нигохе ба масъалаи интиколи кудрат дар ХНИТ


«Миллат» №32 09.08.07.  Абдуллохи Рахнамо


 


•ЭКОНОМИКА


 


МУСО ДИНОРШОЕВ: КИШВАРЕ,КИ САНОАТ ПЕШРАФТА НАДОРАД


ТАРИКИ НАМЕКУНАД


«Миллат» №32 09.08.07.


 


•ОБЩЕСТВО


 


НА РЫНКАХ ДОРОЖАЕТ МУКА? НУЖНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА СЧЕТ ГОСРЕЗЕРВОВ!


«События» №32 09.08.07 Нисо Табаров


 


АБДУГАФФОР АБДУЖАББОР: «МОЙ МУЖСКОЙ ДОЛГ - БЕРЕЧЬ ЕЁ, КАК ЖЕНЩИНУ, КАК ПОЭТЕССУ И КАК ЛИЧНОСТЬ,,,»


«Курьер Таджикистана» №32 09.08.07. М.Тоштемиров.


 


ОБОД КАРДАНИ МАСЧИД НИШОНАИ ИМОНДОРИСТ


«Начот» №32 09.08.07. Мухаммадшариф Химматзода


 


 


 


ИСКАНДАРОВ: «ВАЪДАХИЛОФ», «ГАПНОДАРО», ХАМКОР Ё НОМЗАД?


«Нигох» №32 09.08.07. Нурали Давлат


Пионери «инчик»


Мухаммадрузй Искандаров аз шахсиятхоест, ки дар бораи фаъолияти кори ва кумондонияш то замони пайваст шудани у ба хукумат дар соли 1998 кам гуфтаанду камтар навиштаанд. Худи у низ дар ин бора чандон сухан гуфтанро дуст намедошт. Танхо замоне ки ба синни 50-солагй расид, маълумоти мухтасаро зимни мулокоти худ бо хабарнигори хафтаномаи «Рузи нав» Фахриддини Холбек гуфтааст.


Чунон ки худи Мухаммадрузй Искандеров кардааст, у 3-уми майи соли 1954 дар дехаи хурди Мулло Темурй нохияи Точикобод, дар оилаи раиси колхоз ба дунё меояд. Дар ин деха танхо мактаби сесола вучуд дошт, бинобар ин, тахсилро дар макта­би миёнаи нохия, ки дар масофаи 3 километрии дехаи Мулло Темур карор дошт, идома медихад.


«Аз синфи якум то тамом кардани тахсил сардори синф будам, аммо ягона машгулияте, ки токаташро надоштам, - «линейка»-и чамъомадаои пионерй буд. Ин чамъомадао хеле дилгиркунанда буданд», -гуфтааст у.


Аммо дар маркази нохия у то синфи 8-ум хонд, зеро падараш тасмим гирифт, ки писари аълохонашро ба пойтахт, ба шахри Душанбе барад. У имтихонхои худро дар техникуми сохтмон бомуваффакият супориду дар хобгохи он чой гирифт.


Фаъолияти кориашро баъди 4 соли тахсил аз идораи таъмиру сохтмони нохияи Гарм шуруъ кард. Ин чо як сол кор карду уро ба сафи Куввахои мусаллахи Иттиходи шуравй даъват намуданд. Аз хизмат баргашту ба Идораи таъмиру тачхизоти Вазорати тандурустй ба кор даромад. Корро ба хайси коргари оддй шуруъ кард, якуним сол усто, сипас се сол саркор, ва ду сол сардори китъа буд.


Мухаммадрузй Искандаров соли 1982 ба сафи Хизби комму­нист пазируфта шуд ва бо пайравй аз Борис Елтсин - «падари демократияи рус» билети партиявиашро партофт. Сарфи назар аз ин, коллективи русй соли 1990уро раиси хамин корхона интихобнамуд.


Азбаски ин айём авчи бозсозии Горбачёвй буд, нахустин созмонхои райрирасмии сиёсй дар Точикистон арзи вучуд карданд ва Мухаммадрузй Искандаров ба кавли худаш дар махфилхои Клу­би мубохисавии «Ру ба ру» ва Чунбиши мардумии «Растохез» ширкат мекард. Хамчунин у дар Анчумани муассисони хизби де­мократ, ки 10-уми августи соли 1990 дар шахри Душанбе баргузор гардида буд, ба хайси нозир иштирок карда, баъдан узвияти хамин хизбро пазируфт.


Дар тарчумаи холи Махмадрузй Искандаров сабт шудааст, ки у соли 1990-1992 раиси нохиявии ин хизб дар нохияи Ле­нин (холо Рудакй) будааст.


Солхо баъд ин давраро ба хотир оварда, мегряд, ки «...истиклолияти Точикистон он замон барои мо як орзуе буд, ки як кадар характери романтики гирифтааст. Мо дар рохи ба даст омадани он хеч монеае намедидем. Агар медидем, он хеле ночиз метофт. Аммо намедонистем, ки мо онро ба чон бояд мехаридем».(-маколаи «Баъди 50 сол», хафтаномаи (Рузи нав», 29-уми ап­рели соли 2004).


 


Кумандони


Точикобод


Мухаммадрузй Искандаров харчанд, ки аз кумондонхои бонуфузи Иттиходи мухолифини точик буд, дар мавриди ширкати худ дар чанги шахрвандй дар васоити ахбор ягон бор муфассал сухан нарондааст. Ба кавли худи у, як муддат дар нохияи Рудакй рохбари дастаи худ мухофизатй будааст, аммо баъдан мачбур мешавад минтакаро тарк намуда, дар водии Рашт панох чуяд. Ва аз хамин айём ба аду пуштахо рафта, ба мукобили Фронти халкй силох ба даст мегирад...


Ба кавли Искандаров, у замо­не кумондониро ба зимма ги­рифт, ки дигар касе дар минтака намехост ин вазифаро ба ухда бигирад. Пешвои ояндаи демократхои Точикистон мегуяд: «Киссаи кумондоншавии ман он руз пеш омад, ки вагде чавонони нохияи мо чамъ шуданду гурух ташкил карданд, касе пайдо нагардид, ки гурухро рохбарй кунад. Як пахлавонро пайдо карда овар­дем ва байни худ маслихат кар­дем, ки кумондон шавад. У гуфт, ки як маротиба фикр мекунад ва пагох чавобашро мегуяд. У нафакат наомад, балки пагохи хамон руз ба Русия гурехта рафт. Азбаски нафари маълумотдор дар гурух танхо ман будам, маро кумондон интихоб карданд».


Бо шиддат гирифтани оташи чанг дар Шарки Точикистон мухолифин ба таъсиси нирухои низомй шуруъ карданд. Рохбарияти ин гурух фахмиданд, ки агар размандагони худро ба майдони набард нафиристанд, дигар онхоро хамчун нируи муассири сиёсй дар чахон касе эътироф намекунад.


Хамин буд, ки мохи июли соли 1993 гайричашмдошти хама, гурухи мулло Абдурахим (собик ра­иси Кумитаи гумруки Точикистон, ки аз тарики квотаи 30 фоиза ба он ноил шуд-.Н.Д) ба заставай 12-у ми марзбонии нохияи Маскав хам ла кард ва дар давоми 16 соат чанг идома ёфт. Ин хамла хатто рохбарияти баладпояи Русияро ба ташвиш овард ва Раи­си Хадамоти истихбороти хоричии Русия Евгений Примаков мачбур шуд ба шароити сахти Чангии Афгонистон нигох накарда, ба ин кишвар сафар кунад, то ки масъалаи сулхи точиконро бо Ахмадшохи Масъуду Бурхониддин Раббонй ва рохбари мухолифи точик Сайд Абдулло Нурй дар миён гузорад. Акнун дар Аф­гонистон дар пойгохои харбй размандагони мухолифин тарбияи низомй мегирифтанд ва аз ончо ба Шарки Точикистон барои Чанг равона мешуданд.


Рохбарияти мухолифин аз схемаи корозмудашудаи чанги чирики истифода мекарданд. Яъне гурухи мухолифи хукумат минтакаи муайянеро зери тасарруфи худ дароварда, онро ба пойгохи низомии худ табдил дода, сипас иддао мекунад, ки як кисми каламрави кишварро зери тасарруфи худ дорад, бинобар ин, бояд хамчун кувваи сиёсй шинохта шавад.


Ин схема дар Точикистон низ кор дод, зеро шарки кишвар асосан зери тасарруфи нирухои му­холифин буд ва хар нохия зери тасарруфи кумондонхои алохида монданд. Дарбанду Комсомолободро мулло Абдулло, Гармро Мирзохуча Низомов, Тавилдараро Мирзо Зиёев, Мухаммадрузй Искандарову Шох Ис­кандаров Точикободу Чиргатол, Калъаи Хумбу Ванчро Саламшо Мухаббатов идора мекарданд. Фармондехи кулли нирухои мухолифин Ризвон Садиров харчанд аз ин вазифа барканор шуда бошад хам, баъдан ба чои у Мирзо Зиёев таъин гардид.


Айни чунин хол дар манотики таххти тасарруфи хукумат низ ба вучуд омада буд. Кумондонхои машхур аз кабили Гаффор Мирзоев, Саидшох; Шамолов, Сухроб Косимов, Курбон Чолов, Махмуд Худойбердиев ва дигарон такдири ин минтакахоро хал мекар­данд.


Музокироти сулхи точикон замоне ба мархилаи нихони худ расид, ки толибон хукумати Бурхониддин Раббониро дар Кобул сукут доданд. Хамин сабаб гардиду Русия, Эрон ва хукумати Рабоннй чонибхои даргирро мач­бур карданд, ки харчй зудтар ба чанг хотима диханд. Барои хар ду тараф дигар интихоб намонда буд. Агар хукумат розй намешуд, аз химояи Русия махрум мегардиду мухолифин аз пойгохои низомии худ дар Афгони­стон.


Рохбарони мухолифин хуб дарк мекарданд, ки агар аз Афг­онистон берун шаванд, ягон кишвари Осиёи Марказй барояшон пойгох, намедихад, бинобар ин, ба сулх, розй шуданд. Ва дар натича нахустин хайати хукуматй тахти фармондехии Котиби Шурой амният Амиркул Азимов ба минтакахои тахти назорати мухолифин сафар кард.


Чонибхо миёни хам паймон бастанд, ки ба чанг хотима медиханд. Баъди ин мулокот кумондони Точикобод ва Чиргатол Мухаммадрузй Исканда­ров 120 нафар аскари хукуматро аз асорат озод намуд.


 


Пуштибони Рахмонов


Бо гузашти як сол аз имзои Созишномаи сулх пешниходи мансабхо ба кумондонхои умдаи мухолифин халли худро наёфт. Шояд сабаб ин буд, ки чониби хукумат намехост вазифаи вазири дифоъро ба фармондехи кул­ли нирухои низомии Иттиходи мухолифин Мирзо Зиёев бисупорад. Нихоят хукумат тасмим гирифт, ки ба Зиёев сохаи холатхои фавкулоддаро, ки то ин дам аллакай рохбарии онро кумондони Дигари мухолифин Мухаммадрузй Искандаров ба душ дошт, пешкаш намояд. Ин Кумита ба Вазорат табдил ёфт ва онро ба генерал - майор Мирзо Зиёев супориданд.


Генерал-майори дигар Мухаммадрузй Искандаров ба вазифаи раиси «Точиккоммунсервис» таъин гардид. Искандаров харчанд, ба кавли худаш, ба кори низомй шавку рагбат надошт, ба ин бовар буд, ки барканор шудани у аз ин вазифа бо мувофикати рохбарияти ИНОТ сурат гирифтааст, бинобар ин, у аз Сайд Абдуллохи Нурй ноумед гашт.


Шояд хамин дилсардй буд, ки баъди рохбари Хизби демократ интихоб шуданаш, у ин хизбро аз хайати ИНОТ баровард ва дар интихоботи президентии соли 1999 аз Эмомалй Рахмонов пуштибонй кард. Гузашта аз ин, Ис­кандаров хамрох бо кабиб Сангинов, ки аз чехрахои дигари шинохташудаи мухолифин махсуб мешуданд, дар бинои Вазорати умури хоричаи кишвар нишасти матбуотй ороста, изхор доштанд, ки дар интихобот Эмомалй Рахмоновро дастгирй мекунанд. Ин вакт Хизби нахзати исломй дар андешаи тахсими интихобот буд. Мавкеи онхо танхо шаби пеш аз интихобот якбора тагйир ёфт.


 


«Агар ману ту бетараф бошем...»


Дар Анчумани 5-уми гайринавбатии Хизби демофатии Точикистон мохи сентябри соли 1999 Мухаммадрузй Искандаров раиси хизб интихоб гардид. Ин замоне буд, ки Хизби демократ мисли имруз се пора шуда буд ва хар кисмати порашудаи он худро хак дониста, аз номи он баромад мекард. Яъне «гурухи Техрон», «гур­ухи Алматй» ва «Гурухи марказ». Ба Искандаров то андозае муяссар гардид, ки ин се гурухро муттахид кунад ва шахсиятхои маъруфро аз нав гирди хам орад. Ин имкон дод, ки Хизби демократ дар интихоботи парлумонй, нахустин интихоботи парлумонй касбй ширкат кунад. Дар Анчумани ди­гар руйхати намояндагони он, ки бояд дар интихоботи парлумонй ширкат мекарданд, тартиб дода шуд..


У пеш аз интихобот дар мурочиатномаи худ ба мардум гуфт: «Ман Мухаммадрузй Искандаров, раиси Хизби демофатии Точикистон. Шояд кисмате аз Шумо ин номро шунида бошеду кисмати дигаре не. Вале ман дар ин сарзамин, дар он лахзахои пур аз ошубхо гохе пиёдаву гохе савора гаштаам...Ман баъди ин ошубхо карор дода будам, ки ба як дехаи дур рафта аз руи ихтисосам кор мекунам ва аз сиёсат даст мекашам, вале баъд аз андешахои тулонй ба чунин хулоса омадам. Агар ман худро дар канор гираму ту худро бетараф гири, пас холи мо чй мешавад? Биноан ман бори дигар ру ба сиёсат овардам ва рохбарии Хизби демократро бар душ гирифтам».


Аммо дар интихоботи Мачлиси намояндагон Хизби демокра­тии Точикистон монеаи панчфоизаро пушти cap карда натавонист.


Хизби демократй изхор намуд, ки интихобот пур аз такаллуб буд, вагарна онхо монеаи панчфоизаро гузашта буданд. «Мутаассифона, чараёни интихобот нишон дод, ки Комиссияхои хавзавй мустакил нестанд, хамчунин раванди хисоби овозхо ва натоичи он пинхонй сурат мегирифт. Дар интихобот намояндагони хокимияти махаллй бевосита дахл мекарданд, дар аксари китьа ва хавзахои интихоботи раисон ва аъзои он аъзои як хизб буданд, дар рузи интихобот китьа ба катьа гашата, ба конуншиканихо рох медоданд». (Аз Изхороти Садорати ХДТ баъди интихоботи парлумонии соли 2000)


 


Номзад ба президентй


Аз хамин давра мавкеи раиси тозаинтихоби Хизби демократ нисбат ба хукумате, ки дар он кор мекард, тагйир ёфт. На танхо тагйир ёфт, балки дар васоити ахбор ба танкиди шадиди хукумат пардохт. Сабаби камбудихои чомеаро у дар вучуд надоштани рукнхои демократй дар Точикис­тон медид.


Дар як мусохибаи худ бо хафтаномаи «Бизнес и политика» тирамохи моли 2001 Мухаммадрузй Искандаров эълом кард, ки хизби демократ дар интихо­боти президентии соли 2006 хатман ширкат меварзад. «Мо номзадаои сазовор дорем, дар панч соли оянда номзадхои дигар хам пайдо мешаванд. Инро вакт ни­шон медихад», - гуфт у дар ин мусохиба.


Шояд ба хамин хотир буд, ки хизби Мухаммадрузй Исканда­ров дар остонаи раъйпурсии соли 2003 ин маъракаи мухими сиёсиро тахсим кард. У гуфт, ки дар ин руз дар Варзоб истирохат мекунад, то дар референдум ширкат наварзад. «Ягон кас намегуяд, ки дар зарфи хамин се сол (манзураш тагйироту иловахо ба Конститутсия дар соли 1999 аст. - Н.Д.) дар чомеаи Точкистон чй тагйиротхо шудааст, ки зарурат боз ба як референдуми дигар пайдо шудааст. Ин шарти сулх буд ва акаллан як давра намешуд, ки хамика чака намешуданд?» Ба саволи он ки оё у фикр мекунад, ки сулх, вайрон шудааст, чунин посух дода буд: «Бале, ман фикр мекунам, ки ин паймоншиканй аст, ман фикр мекунам, ки Нурй хамаи моро фурухт».


Албатта, чунин даъворо Сайд Абдуллохи Нурй, ки раиси хизби нахзати исломй низ пеш оварда метавонист, зеро Искандаров баъди раиси хизби демократ ин­тихоб шудан ин ташкилотро аз ИНОТ бароварда буд, вале Нурй дар ин маврид хомуширо афзалтар донист. Ва худи Искандаров хам як мох, баъд аз ин изхороташ рохи хамкориро бо хукумат пеш гирифт. У гуфт, ки хамхизбихояш хохони хамкорй бо хукумат хастанд, бинобар ин, у ба ин тасмими оhxo итоат мекунад.


 


Нигох аз Шарк


Тирамохи соли 2003 Мухаммадрузй Искандаров аз вазифаи раиси «Точикгаз» (Точиккоммун-сервис соли 2001 ба ду корхона таксим шуд. -Н.Д) барканор шуд ва ба кисмати шарки кишвар рафт. Муддате нагузашта буд, ки садояш аз он чо баланд шуд. У иддао кард, ки эътилофи кумондонхои собифо таъсис медихад. Аммо ин эътилоф таъсис наёфт ва Искандаров 6 - уми апрели соли 2004, яъне баъди 4 мох, бо хамрохаш Саламшо Мухаббатов ба Душанбе баргаштанд. Прези­дентй кишвар Эмомалй Рахмонов худи хамон руз хардуи онхоро ба хузур пазируфт.


Дар мусохибаи худ хафтаномаи «Рузи нав» тарк кардани Душанберо бо он алокаманд до­нист, ки баъди барканор шуда­наш аз мансаб намехост ба чара­ёни тафтишоти Прокуратураи генералй ва Кумитаи назорати молияви дар «Точикгаз», халал расонад. Сабаби дигар, ба кавли у ин буд, ки на хамаи размандагони собики мухолифин, ки дар махбас буданд, тибки Созишномаи сулх афв гардидаанд ва бархе хануз хам зери таъкибу фишор карор доранд. «Бо хохиши президент баъди чанд рузи дигар мо руйхати он размандагони собикеро, ки бояд мавриди афв карор мегирифтанд, ба он кас пешниход мекунем»,-гуфта буд зимни ин мусохиба раиси хизби демократ. (Баъдан, у як руйхати 300-нафариро ба макомот пешниход кард. -Н.Д).


Аммо президент дар суханронии худ бахшида ба 80-солагии Прокуратураи чумхурй хамон мулокоти мохи апрелиро ба ёд оварда, гуфт: «Дар хамон сухбати хафтсоатае, ки дар матбуот бисер лоф мезананд, ман Искандаровро хушдор додам, ки бо Прокуратураи чумхурй хамкорй кунад, бо Кумитаи назорати молиявй хамкорй карда, маблагхоеро, Ки бо дасти худаш ба хар кас додааст, бояд чо ба чо кунад, на ин ки гурезад. Асосан сухбати мо дар атрофи хамин мавзуъ буд ва худи у икрор шуд, ки ба чунин хатоихо рох, додаст».


 


 


Махбас ва озодии муваккатй


9 декабри соли 2004 дар шахри Маскав Мухаммадрузй Искандаров аз чониби макомоти интизомии Русия боздошт шуд, зеро Прокуратураи генералии Точикистон уро бо 7 моддаи Кодекси чиноятй - даст доштан дар амалхои террористй, ташкили гурухи гайриконунй ва фасоди моли гунахкор эълон кард. Хамчунин дар нишасти матбуотии худ Прокурори генералй Бобочон Бобохонов гуфт, ки Искандеров 11 мухофизашро гайриконунй аз хисоби корхонаи   «Точикгаз» маош медодааст.


Аммо дар холе, ки дар Душанбе – пойтахти Точикистон интизор доштанд, ки Искандаровро хамкасбони русй ба ихтиёрашон месупоранд, гайричашмдошт раиси ХДТ баъди 4 мохи боз­дошт озод гардид. Суди байнинохиявии Бабушкини шахри Маскав бо хукми худ уро озод кард.


Дар конфронси доирнамудаи хам хизбиёни Искандеров вобаста ба ин масъала зикр гардид, ки раиси Хизби демократ ба номи президёнти Русия Владимир Пу­тин ба ин мазмун нома навиштааст: «Барои ширкататон дар халли сарнавишти ман изгори сипос мекунам. Шумо ба ман озодй бахшидед ва ман кушиш мекунам ин озодиро ба мардумам баргардонам».


То хол маълум нест, ки чаро Искандаров ба номи президёнти Русия чунин номаро навишт. Гузашта аз ин, оё вокеан хам дар ин озодшавй Путин даст дошт?


Прокурори генералии Русия Устинов рочеъ ба озод гардидани Мухаммадрузй Искандаров гуфта буд, ки барои дар хабс нигох, доштану ба Точикистон таслим кардани шахси мазкур заминай хукуки вучуд надошт.  Аммо баъди ин тасмим  чониби Русия, дар як конфронси матбуоти, хабарнигори «Садои Амри ко» Ахмадшохи Комил аз Прокурори генералии ТЧОикистон пурсид: «Чаро хангоми дар сари мансаб будан чиноёти у (Искандаров. – Н.Д.) мушохида нашуданд?»


Посухи Бобохонов: - Дар сари мансаб буд, ки чиноятхояш ошкор шуданд ва уро ба хуби аз вазифа озод карданд. Баъди ин кариб ду сол мешавад, ки бахсу талош карда, корро кашола карда  гаштааст. Мо фаъолияти дахсолаи уро насанчидаем, танхо ду соли охирро дидем ва хамин кадар чиноят ошкор шуд».


Хабарнигори «Садои Амрико» боз савол медихад: «Пас, агар Искандаров бахс намекард, хомуш меистод, бозошт намешуд?»


Прокурори генералй: -Маблагро бояд мегардонд. Хукумат хам талаб кард маблаге, ки талаву тороч, шудааст, баргардонда шавад. Пекин маблагро барнагардонду рохи гурезро пеш гирифт. (хафтаномаи «Зиндагй», 14-уми апрели соли 2005).


25 апрели соли 2005 расман эълон гардид, ки Мухаммадрузй Искандаров дар боздоштгохи мувакдатй дар шахри Душанбе мебошад ва тафтишот давом дорад. Ин замене буд, ки баъди озодшавиаш аз махбасй Маскав, Искан­даров 15 апрели соли 2005 ногахон гайб зад. Азбаски сару садохо дар васоити ахбор нисбат ба парвандаи раиси хизби демократ зиёд садо дод, Маркази итгилоотии Прокуратураи генералй изхороти махсус пахш намуда, аз хабарнигорон эхтиромона хохиш кард, ки ба рафти тафтишот халал нарасонанд.


Ба кавли Маркази матбуоти Прокуратураи генералй «шахсони алохида бо истифода аз сахифахои ВАУ ваколатхои судиро аз худ намуда аллакай «хукми» Ис­кандаров ва зиёда аз ин, махали адои ин хукмро муайян сохтанд. Чунончи, бо «хукмномаи» матбу­оти даврй Искандаров М. «ба мухлати 15 coл» аз озодй махрум гашта, чои адои хукм бошад махбаси шахри Кургонтеппа мукаррар гаштааст».


Прокуратураи генералй аз он изхори нигаронй мекард, ки парвандаи Искандаровро чилои сиёсй медиханду аз номи рузноманигорон, сиёсатмадорону намояндагони ташкилотхои байналмилалй ба интихоботи прези­дёнти, ки дар он Хизби демократ низ хохиши ширкат кардан дошт, пайваст кардан мехоханд.


Нихоят, 2 августа соли 2005 мурофиаи судии Искандаров огоз гардид. Баъзехо гумон доштанд, ки ин парванда на камтар аз як сол идома меёбад. Вале ин тавр нашуд. 5 октябри хамон сол Му­хаммадрузй Искандаров ба мухлати 23 сол равонаи зиндон гардид. Судя Зафар Азизов ду моддаи парвандаро ба тафтишоти иловагй баргардонд. Вале то имруз дар Точикистон вобаста ба моддахри ба тафтишоти иловагй баргардонидашуда садои расмй баланд нашудааст. Гох, - гох, хабархое аз хорич, пайдо мешаванд. Масалан, аз Кумитаи хифзи хукуки инсони СММ. Ин хабархо чй пайомадеро дар пай хоханд дошт, саволе нест, ки чавобаш аз холо маълум бошад...


 


к содержанию


 


НУРИ ВА КАБИРЙ ё нигохе ба масъалаи интиколи кудрат дар ХНИТ


«Миллат» №32 09.08.07.  Абдуллохи Рахнамо


Боре дар боби дину давлат тахлил хурде навишта, назди яке аз мушовирони калон бурдам. Устод пеш аз ин, ки бо навишта шинос шаванд, савол карданд, ки шумо тарафи динро химоят мекунед ё тарафи давлатро? Гуфтам, ки барои тахлилгар дар фазои давлати милли «таарф» вучуд надорад, вале чун чахонбинии усто сиёху сафед буд, чомеаро дар шакли тарафхои даргир ва худро дар «фронт хануз хифз мешавад. Аз ин ру, навиштан дар бораи ХНИТ то чое мушкил аст, зеро аввалин саволи хонандаи истеъморзада, чи муговир бошаду  чи донишчу, ин хохад буд, ки шумо чонибдори ХНИТ хастед ё мухолифи он? Пас дар чомеаи «тарафхо» ва дар  тафаккури сиёху сафед барои тахлили чахонбинии идеологии чабхаи. Ва чун ин навишта берун аз ин чабхагирихост табиист, ки бардоштхои гуногунро дар пай хохад дошт.


 


Мушкили хизб шудан


9 августи соли 2007 аз даргузашти рохбари Хизби нахзати исломии Точикистон Сайид Абдуллохи Нурй ва чонишини у гаштани Мухиддин Кабирй як сол сипарй шуд. Масъалаи интиколи кудрат дар ХНИТ ва аз С.А.Нурй ба М.Кабирй гузаштани рохбарйи ин хизб дар назари аввал хамчун ходисаи номунтазирае пазируфта мешавад, ки факат бо даргузашти ногахонии С.А.Нурй пеш омада бошад. Вале баррасии раванди тахаввулоти сифатй ва сохтории ХНИТ дар солхои охир нишон медихад, ки ин интикол чузъи барномахои ислохотии С.А.Нурй буда, заминахои амалй гаштани он хануз дар замони зиндагии у фарохам шудаанд. Аз ин ру, даргузашти ногахонии С.А.Нурй ин равандро то чое нотамом гузошта, масъалаи интихоби рохбари нави хизбро ба як фаврият табдил дод. Барои дарки дурусти мохияти ин тахаввул, шинохти барномаи С.А.Нурй дар мавриди аз як нахзати анъанавй ба хизби сиёсии муосир табдил додани ХНИТ бисер мухим аст, зера навшавии рохбарии ин хизб низ чузъи хамин лоихаи ислохотй будааст.


Раванди дубора ба хизби сиёсй табдил шудани нахзати исломии Точикистон асосан аз охири соли 1999 огоз гашт. Дар ин давра пас аз расмияти конститутсионй ёфтани хизби динй, ХНИТ дубора фурсат ёфт, ки хамчун хизби сиёсй фаъолияташро аз cap гирад. Ин дафъа фаъолияти он аз як мавкеи басе устувортар аз соли 1991 огоз мегашт, вале ин кудрату имконот барои иштироки мусолиматомези сиёсй мутобик, набуд. Ва ХНИТ мачбур гашт барои огози фаъолияти сиёсй чанд масъалаи чиддиро хал намояд:


1.Дар тули чанги шахрвандй ХНИТ ба якчунбиши васеи сиёсйнизомй табдил шуда, хам сохтор ва хам шевахои амали хизб барои вазъияти чангй мутобик, гашта буд, ки барои хизби сиёсй будан имкон намедод. Аз ин ру, яке аз мухимтарин вазифахои ХНИТ дар ин давра гузор аз як чунбиши сиёсйнизомй ба як хизби сиёсй буд. Ин раванд хам аз назари равонй ва хам аз назари амалй бисер мушкил буд, вале табдил шудан ба хизби сиёсй низ танхо рохи идомаи мавчудият ва фаъолияти хизб хисоб мешуд.


2.Барои рохгузории фаъо­лияти мусолиматомези сиёсй ХНИТ ба як кишри миёнаи технократхои динй ва функсионерхои хизбй ниёз дошт, вале онро дар ихтиёр надошт. Сохтори соддаи хизб ба як чунбиши мардумй шабохат дошт, ки шояд барои шароити чангй коршоям, вале барои фаъоли­яти сиёсй номувофик, буд. Дар раъси дарами сохтории хизб гурухи рохбарони бонуфуз ва дар пояи харам тудаи васеи пайравон карор дошта, миё­наи харамро холигии бузурге фаро гирифта буд, яъне дар таркиби хизб кишри коргузорони сиёсй ва зиёиёни исломй ташаккул наёфта буд. Худи С.А.Нурй ин мушкилро эътироф дошт ва хануз соли 2000, вакте ки дар як конфронс ин накшаи соддаро ба ишон нишон додам (Ниг.:Накша), онро бо худ гирифта, чунин изхор дошт: «Дакикан он чизест, ки мо хам имруз хис мекунем».


 


Оммаи пайравон


Набудани кунири коргузорони хизбию идорй дар таркиби ХНИТ дар мавридхои мушаххасе чун шомили КОМ шуда­ни баъзе намояндагони барои ин накш номуносиб, аз ухдаи масъулияти худ ба хубй набаромадани баъзе намоянда­гони хизб дар сохторхои хукуматй, аз тарафи хизб истифода шудани мутахассисони ориятй, заъфи таблиготию иттилоотй дар интихоботхои соли 1999 ва 2000 ва гайра маълум гаштанд.


З.Бо дарки ин номувофикии сифатию сохтори, ХНИТ дар солхои 2000-2005 нируи зиёди худро сарфи мо­лоху баркарории дохилй намуд. Дар ин давра сохтори хизб пурра тачдид гашт. Дар сохтори хизб шуъбаи таълими сиёсй ва тарбияти кадрхо таъсис гашта, бозомузии хайати хизбй барои ба рох, гузоштани фаъолияти сиёсй дар шароити нав идома ёфт. Гарчи ин икдомот масъалаи «кишри миёна» дар ХНИТ-ро соли 2005 хамчун хизби ташаккулёфтаи сатхи чумхуриявй ворид гашт.


Вале дар солхои баъдй С.А.Нурй барои ба як хизби сиёсии муосир табдил шуда­ни ХНИТ икдомоти чиддитареро пеш гирифт. Тавре гуфта шуд, у як нахзати такрибан классикиро сохта буд, ки дарон як рохбари рухони тудахоро ба мубориза барои истиклолият ё инкилоб рохнамой мекунад. Вале чунин нахзат барои огози асри XXI акнун бисер кухна ба хисоб мерафт. Умуман  дар ин дар ин давра чахони ислом асри нахзатхои тудай гузашта, муборизаи сиёсй мохият ва усули нав касб намуда, чорчуби муносиби муборизаи сиёсиро хизби сиёсие ташкил медихад, ки хадафу барномахои дакик, ва сохтори муосири ташкилотй дошта, вазифаю масъулияти хар як узви он мушаххас бо­шад. Охирин намунаи коромадии чунбишхои суннатй муваффакияти гуруххои чиходии Афгонистон дар баробари тачовузи Шуравй бу­дааст, вале надоштани сохторхои муосири дохилй боис гаштааст, ки ин нахзатхо пас аз пирузй идоранопазир шуда, дастовардхои мухимми худро низ идора карда натавонанд. Ношоямии чунин нахзатхо дар сиёсати муосирро метавон дар мисоли нахзатхои исломии Покистон, ки дар шакли чамъиятхо, чунбишхо, лашкархо, лигахо ва гайра фаъолият доранд, низ мушохида кард. Бо вучуди шумораи зиёдон як рохбари рухони тудахоро ба мубориза барои истиклолият ё инкилоб рохнамой мекунад. Вале чунин нахзатбарои огози асри ХХI акнун бисер кухна ба хисоб мерафт. Умуман дар ин давра дар чахони ислом асри нахзатхои тудай гузашта, муборизаи сиёсй мохият ва усули нав касб намуда, чорчуби муносиби муборизаи сиёсиро хизби сиёсие ташкил медихад, ки хадафу барномахои дакик, ва сохтори муосири ташкилотй дошта, вазифаю масъулияти хар як узви он мушаххас бошад. Охирин намунаи коромандии чунбишхои суннатй муваффакияти гуруххои чиходии Афгонистон дар баробари тавузи Шуравй будааст, вале надоштани сохторхои муосири дожили боне гаштааст. ки ин нахзатхо пас аз пирузй идоранопазир шуда, дастовардхри мухимми худро низ идора карда натавонанд. Ношоямии чунин нахзатхо дар сиёсати муосирро метавон дар мисоли нахзатхои исломии Покистон, ки дар шакли чамъиятхо, чунбишхо, лашкархо, лигахо ва гайра фаъолият доранд, низ мушохида кард. Во вучуди шумораи зиёд ва бо вучуди ба намоишхо кашидани хазорон нафар, онхо дар интихоботхои парлумони дар баробари хизбхои муосир дарсади ночизеро сохиб мешаванд. Баръакси йн вазъиятро метавон дар мисоли Туркия, Малайзия, Магриб ва гайра дид, ки хизбхои муоси­ри исломгаро бо пеш гирифтани шевахои муосири иштироки сиёсй дастовардхои мухим доштаанд. Яъне, хар кучое, ки рохбарони исломй гузашти асри нахзатхои сун­натй ва расидани замони хизбхои муосири сиёсиро ба дурустй дарк кардаанд, иштироки сиёсии онхо муваффак, будааст ва баръакс.


Албатта, С.А.Нурй, ки хусусан, дар солхои хичрат ва фаъолияти сиёсии пас аз чангй бо вазъияти чахони ислом аз наздик ошно буд, наметавонист аз ин масъала бохабар набошад. Аз ин ру, табдили нахзат ба хизби сиёсии муо­сир хамчун начоти дигари нахзат яке аз барномахои чиддии у дар поёни хаёташ будааст. Барои чунин хулосабарорй чанд икдоми мушаххаси у низ асос шуда метавонад:


I.Arap раванди тагйири хайати Раёсати ХНИТ ва масъулони шуъбахои онро дар фосилаи солхои 1999-2005 баррасй намоем, мебинем, ки он ба тадрич, комилан нав шуда, ба он шахсиятхои нисбатан муосирфикои аз назари синнй чавон ва аз назари касбй сохиби маълумот ва тахассуси олй ворид карда шудаанд. Дар ин давра бахшхои мухимми кори хизбй ба тадрич, ба души чунин афрод гузошта шуда, онхо хамчун насли нави хизбиён тарбият ва омода мегаштанд.


2.Дар айни замон, дар хамин давра С.А.Нурй 6o эчоди вазифаю ниходхои 6eрунтар аз сохтори идории хизби аксари он рухониён, кумандонхо ва рухонй-кумандонхои давраи нахзатиро, ки барои фаъолият дар хизби сиёсии муосир чандон омода набуданд, аз сохтори идорми хизб берун оварда, дар ниходхои чанбй чой дод. Аксари онхо акнун дар ниходхои машваратие чун Шурой уламои ХНИТ, ё дар вазифахои машваратию ифтихорие чун мушовири; олии рохбари ХНИТ ва гайра маком доштанд. Хамин тавр, С.А.Нурй дар давраи охири фаъолияти худ насли нави хизбиёнро омода месохт, ки ХНИТ-ро дар мархилаи муосир идора намоянд. Ин насл дигар дар суханронихои худ; шеър намехонд ва хикоят на-меовард, балки бо мантики муосири сиёсй амал карданро меомухт.


З.С.А.Нурй дар масъалаи гузаштани асри нахзатхои анъанавй ва рохбарони нахзатй то Хадде вокеъбинона амал кард, ки дар солхои охир, хатто худро барои бакр дар симати рохбари мустакими; хизби сиёсии муосир чандон моил намедид. Ин буд, ки ишон чанд бор ба таври чиддй аз аъзои Раёсати ХНИТ хохиш намуда буд, ки истеъфои уро кабул карда, барои хизб рохбари фаъолтареро интихоб намоянд. Ин мавкеи у то хадде чиддй буд, ки онро хатто ба таври расмй дар матбуот эълом дошт. Аз ин ру, ба назари банда, хатто агар С.А.-Нурй солим ва дар хает мемонд, бино бар ахамияти, хаётии ин масъала барои хизбаш, дар як-ду соли оянда бо ташаббуси худ рохбарии амалии онро ба шахси наву чавонтаре вогузор мекард.


4.Ва чиддитарин кадами С.А.Нурй дар рохи ба хизби  сиёсии муосир табдил додани ХНИТ чонишини худ интихоб намудани М.Кабирй буд. Зеро дар шароити нав махз Кабирй метавонист рамзи огози мархилаи нави фаъолияти нахзат гашта, чехраи нави ХНИТ-ро хамчун хизби сиёсии муосир муаррифй намояд.


 


Нурй ва Кабирй


2 сентябри соли 2006 вакте, ки М.Кабирй дар анчумани ХНИТ раиси хизб интихоб шуд, дар посух ба истикболи  вакилон, аз чумла чунин гуфт: «Имруз, ки шумо ба ман овоз  додед, бори дигар ба устод  Нурй овоз додед». Ин чумла,  ки хамон лахза аз он бардошту маънохои мухталиф гирифта шуд, шояд пеш аз хама ба он маъно буд, ки раиси хизб шудани Кабирй хамон, чизест, ки С.А.Нурй худ онро, мехост ва дар назар гирифта


буд ва интихоби гайр аз ин гайр аз интихоби С.А.Нурй мешуд. Албатта, чузъиёти васияти эълоннашудаи С.А.­Нурй ба рохбарияти хизб ба худи онхо рушан аст, вале ба назар мерасад, ки барои дарки берунии мохияти ин интихоб таваччух ба лахзахои зерин зарур аст:


1.Дар раъси хизб хузур доштани шахсияте чун С.А.­Нурй, ки пас аз баркарории сулх, на танхо дар хизб, бал­ки дар чомеа низ чойгохи хосса дошта, илова бар ин, хануз хеле солим ва чавон буд, масъалаи рохбарии ин хизбро дар зехни хамагон хатто ба­рои дахсолахои оянда хал намуда буд. Зеро С.А.Нурй на танхо рохбар, балки муассиси асосй ва пешвои хизб буда, масъалаи рохбарии у ба тав­ри табий пазируфта шуда буд. ammo дap солхои, 2003-2004 маълум гашт, ки рохбарони аслии хизб С.А.Нурй ва М.Химматзода шадидан бемор гаштаанд. ХНИТ, ки пас аз талошу муборизахои зиёд акнун расмият ёфта, барои амалй сохтани барномахои худ имкон пайдо карда буд ва акнун бояд самараи ин талошхоро медид, ба фочиае рубару гашт, ки касе интизор надошт. Аммо фочиаи С.А.­Нурй дучанд буд, зеро шахсияти аслие, ки у метавонист дар лахзаи зарурй ба вай такя намояд ва аз чумла, хизбро бо калбе ором ба у вогузор созад, низ дар канори у бистарй гашта буд. Ин буд, ки С.А.Нурй чонишини худро бояд месохт ва бисер бо суръат месохт.


2.Нуфузи мутлаки С.А.­Нурй дар ХНИТ ба у имкон медод, ки чонишини худро озодона интихоб намояд ва он аз тарафи хизб пазируфта ме­шуд. Аз ин ру, аз руи тааммулоти чомеахои шаркй баъзехо интизор доштанд, ки у пеш аз хама писари бузурги худро Чонишин месозад. Гарчи ин номзад низ дорой нуфуз ва тахсилоти муносиб буд, вале С.А.Нурй дар замени зиндагияш уро ба сохторхои идории хизб наовард. (У танхо дар анчумане, ки пас аз марги падараш баргузор гашт, ба хайати раёсати хизб пазйруфта шуд.) Албатта, дар он рузхо тахлилгарон чавонии синий ва сиёсии уро низ сабаб мегуфтанд, вале шояд хам барои зиндагиномаи С.А.Нурй ва хам барои таърихи муосири кишвар мухимтарин нукта ин аст, ки у ташаббускори анъана шудани усули меросй ва хонаводагй дар сиёсати Точикистон нашуд.


З.Ва тавре, ки зикр шуд, интихоби М.Кабирй ба унвони чонишин метавонист ичрои барномаи нихоии С.А.Нурй, яъне табдили   нахзат    ба хизби сиёсии   муосирро таъмин созад. Гарчи М.Кабирй аз руи яке аз  меъёрхои анъанавии ахамияти аъзо    дар ХНИТ, яъне собирай узвият дар хизб, аз бисере аз хамсафони рохбари хизб кафо мемонд, вале у дар даврони камоли сиёсии С.А.Нурй, яъне солхои 1997-2006 наздиктарин шахси у буда, бевосита дар мактаби сиёсии у ташаккул ёфт ва андеша ва мавкеи нихой ва вокеии уро бехтар аз хар каси дигар фаро гирифта буд. Аз суй дигар, у касе буд, ки решахои исломи ва чахонбинии муосирро дар хам чамъ оварда ва низ аз хичолати иштирок дар чанги шахрвандй озод буд. Ин буд, ки С.А.Нурй интихоби худро бар Кабирй гузошт.


4.Вале бо вучуди ин, С.А.­Нурй ин интихоби худро эълон накард. У Кабириро ибтидо ба хайси муовини аввал пешниход намуда, ба тадрич, дар даврахои рухсатии худ ичрокунандаи вазифаи раиси хизб гузошт. Хусусан, дар ду соли охири хаёти С.А.Нурй, ки у барои табобат моххоро дар хорич, мегузаронид, М.Кабирй амалан хамчун рохбари хизб фаъолият менамуд. С.А.Нурй на барои хамаи собикадорони хизб одй будани чунин интихобро дарк карда, хатто пеш аз яке аз сафархои худ аз М.Кабирй даъват намуд, ки дар мачлиси Раёсати хизб дар курсии у нишинад. Вале С-А.-Нурй то охир ба аъзои хизб тахмил накард ё васияти хаттй хам нагузошт, ки хатман М.Кабириро чонишини у интихоб намоянд, вале аз мачмуи рафтору гуфтори у маълум гашта буд, ки чй касе бояд ба ин маком интихоб шавад. Пас, С.А.Нурй аз як су нагузошт, ки рохбари ХНИТ барои худ «ха­лифа» интихоб карда, аъзои хизбро аз хакки интихоб махум созад ва ин анъанаро дар хизб чорй созад. Аз суй дигар, у тавонист мавкеи худро дар масъалаи рохбари ояндаи хизб, ки барои нигох, доштани хизб дар мархилаи нав ахамияти хаётй дошт, ба аъзои хизб расонид.


б.Аммо, ба хар хол метавон гуфт, ки барои анчоми комили барномаи ислохоти ХНИГ барои О.А.Нурй замон кифоят накард. Аз руи мушохидахо, хадди акал ду-се соли дигар зарур буд, то ислохоти сохторию мазмунии хизб поён ёфта, консепсияи фаъолияти он дар сифати нав ва замени нав пурра таррохй гардад. Силсилаи сухбатхое, ки С.А.Нурй дар мохдои охири хаёти худ дар мулофтхои вижа бо намояндагони бахшхову кишрхои ХНИТ доштааст, нишон медихад, ки у ба­рои тамоми самтхои фаъоли­яти хизб нигоху равишхои тозаеро дар назар гирифта будааст. Вале ба сатхи барномаи змалй тадвину суфта шу­дани онхо низ ба замени бештар ниёз доштанд.


Дар масъалаи омодасозии М.Кабирй низ фурсат кифоят накард, зерохануз тамоми потенсиали рушди у дар сояи С.А.Нурй истифода нашуда буд. Ва марги зудраси С.А.­Нурй огози зудраси Кабириро дар пай дошт ва у бо эхсоси як ятими сиёсй бори масъулияти бисер чиддиеро ба душ гирифт.


 


Масъалаи Кабирй


Бо омадани М.Кабирй мархилаи комилан нави таърихи ХНИТ огоз гашт. Шахсияти у хануз дар давраи муовини аввали хизб будан мавриди таваччух, ва тахлилу гуфтумонхои зиёде дар дохилу хорйчи кишвар карор гирифта буд, зеро дар солхои 2005-2006 чй дар дохил ва чй дар хорич, у аз ХНИТ намояндагй мекард. Аз ин сабаб, чойнишинии у барои бисёрихо чандон номунтазира набуд. Аммо, ба хар сурат, ин масъала пахлухои бисер хассос ва хоссаи худ­ро дошт ва дорад:


1.Агар худи интихоби М.Кабирй гайриинтизор набошад, суръату фаврияти инти­хоби у комилан гайриинтизор буд, Гарчи хануз рузи чанозаи С.А.Нурй бисере аз коршиносон уро рохбари ояндаи ХНИТ ном бурданд, вале у хатто пештар аз нашри ин мусохибахо ба симати ичрокунандаи ин вазифа интихоб шуд. Шурой сиёсии ХНИТ рузи ди­гар дар чаласаи фаврии худ ин тасмимро гирифт. Сабаби чунин фаврият дар интихоби Кабирй пеш аз хама ба чанд нукта вобастагй дошт:


- ХНИТ мехост нишон дихад, ки пас аз даргузашти рохбари худ ноумеду лароканда нашуда, хамчунон якпорча боки мондааст. Харчй зудтар


рушан шудани ин масъала хам барои рухияи аъзо ва хам барои доирахои сиёсии дохилию хоричй ахаммяти чиддй дошт. Хусусан, пас аз он, ки рохбарияти ХНИТ натавонист дар рузи даргузашти С.А. Нурй халли масъалахои хассосе чун интихоби озодонаи макони дафн ва пахши хабари дар­гузашти у аз тарики телевизони давлатй ва тайраро таъмини намояд, бисере аз аъзои ХНИТ дар асабоният ва холати сархурдагй карор гирифта буданд.


- таъхири интихоб метаво­нист тамоюлхои дарунхизби-ро шиддат дода, боиси чинохбандии бахшхои чудогонаи хизб ва cap задани ихтилофоти амалии дохилй дар масъа­лаи рохбарй гардад.


-эхтимоли ба миён омадани «тавсия» ва дахолати берунй дар раванди интихоби рохбари нави ХНИТ низ зиёд буд ва имкони аз берун ба тав­ри сунъй шиддат бахшидани ихтилофхои дарунии хизб вучуд дошт.


Пас, агар нокомй дар ичрои васияти С.А.Нурй дар бораи макони дафни уро аввалин нокомии ХНИТ пас аз даргу­зашти ишон донем, интихоби фаврии рохбари нави хизб чиддитарин кадами рохбарияти он дар ин рузхо будааст, ки хизбро аз эхтимоли яъсу ихтилофу парокандагй эмин доштааст.


2.Мухимтарин саволе, ки дар бораи М.Кабирй хануз дар давраи муовинати у матрах, буд, ин аст, ки оё М.Каёйрй вокеияти Хизби нахзати исло­мист ва ё як рукаши модерне бар ин хизб. Яъне, оё тамоми ХНИТ хам дар сатхи Кабирист ва мавкеъ ва андешахои муосиру пешкадами уро кабул дорад? Сабаби ба миён омадани чунин савол пеш аз хама дар он аст, ки раванди аз як нахзати суннатй ба хизби муосири сиёсй тахаввул ёфтани ХНИТ хануз анчом напазируфтааст ва ин раванд на танхо дар зехни бахше аз пайравони хизб, балки дар зехни бахше аз тахлилгарони берунихизбй низ халли худро наёфтааст. Хануз дар зехни би­сере аз тахлилгарон ин савол бокаст, ки агар-Кабирй рохбари нахзати исломист, пас саллаю чомаю ришаш кучост? Бахше аз пайравони хизб низ хануз чунин интизорро дар cap доранд.


Дар ин бора метавон гуфт, ки закте С.А.Нурй барномаи тахаввули хизбро огоз кард, Кабириро хамчун ояндаи ХНИТ интихоб намуд. Пас, агар ХНИТ бар ояндаи худ андешад, дар он Кабириро мебинад, агар бар гузаштаи худ руй орад, он чо барои Кабирй чойгохи бисер камтар аст. С.А.Нурй дар поёни зиндагии худ мафхум сохт, ки барои ХНИТ ояндаро интихоб кардааст, вале фурсати кофй наёфт, ки ин интихобро ба инти­хоби зехнии хар як узви хизб табдил дихад.


Шояд ин аз чиддитарин вазифахоест, ки акнун бояд рохбарияти феълии ХНИТ дар кутохмуддат ба охир расонад.


Аммо феълан эътироф ва машруияти М.Кабирй эсосан бар пояхои конуният ва аклоният устувор аст. Яъне, сабаби аввали аз тарафи пайравони ХНИТ пазируфта шудани у дар он аст, ки вай ба таври расмй ва шаффоф рохбари хизб интихоб шудааст. Сабаби дуввум дар он аст, ки дар мавриди дар садри хизб карор доштани у аксари пайравони ХНИТ каноати аклонй доранд. Яъне агар ба вазъияти имрузи хизб ва вазифахои навини он бо тахлили мантикй нигох, шавад, акли аъзои ХНИТ низ конеъ мешавад, ки дар хамин шароит Кабирй рохбари муносиб аст.


Вале инсон ва фаъолияти бисере аз аъзои ХНИТ, ки дар даврони С.А.Нурй ба доштани як панох гохи рухию отифй одат доштанд ва дар зехни худ бо пешвои хизб навъе робитаи падаруфарзандй о пиру муридиро мепарварданд, акнун то чое ташнагии отифй мекашанд. Ин аст, ки Кабирй хамчун «интихоби дуруст» нахзатиёнро аз назари аклонй конеъ кардааст, вале онхо аз назари эхсосию отифй хануз каноат наёфтаанд, Ва дар ин масъала омиле, ки дар мархилаи интиколй хам М.Кабирй ва хам худи ХНИТ-ро начот додаст, Хузури маънавии М.Химматзода будааст, ки албатта баррасии чойгохи у дар ин хизб масъалаи чудогона аст.


З.Хамчунин, мушохидахо нишон медиханд, ки бо омадани М.Кабирй барои нуфуз ва фаъолияти ХНИТ водии навине боз шудааст. Чехраи М.Ка­бирй хамчун як сиёсатмадори Чавон ва дорой тахсилоти муосир ва дидгоххои барои чомеаи мо тоза берунтар аз ХНИТ, аз чумла миёни кишрхои тахсилкарда ва хусусан, миёни чавонону дониишчуён таваччухи хосеро чалб намудааст. Кабирй хам барои касоне, ки афкори миллй доранд, хам барои касоне, ки афкори динй доранд ва хам барои касоне, ки афкори озоду либералй до­ранд, хосса барои онхое, ки ин арзишхоро аз хам чудо намебинанд, мавриди таваччух, мебошад. Хусусан, дар вазъите, ки аксари рохбарони хизбхои сиёсй ва аксари лидерони расмии кишвар чехрахои мухофизакору пешинафикр мебошанд, Кабирй хам дар Чинохи динй ва хам дар чинохи дунявй бо тозагии афкори худ як кадам пеш меистад, Ин аст, ки руи сахна омадани у метавонад марзхои анъанавии рохбари «динй» ё «дунявй» буданро шикаста, насли нави сиёсатмадоронеро ба миён орад, ки андешаи онхо тамоми бахшхои фарханги миллиро фаро гирад.


Вале нигохи кишри тахсилкарда ва насли чавону донишчу ба Кабирй хануз бештар як таваччухи холи ва то чое эхтиёткорона аст, таваччух ба як зухуре тоза дар мухити як-ранг. Аммо ин вобаста ба худи Кабирй ва ХНИТ аст, ки ин таваччухро ба тамоюл ва пайравй ва химоят табдил карда метавонанд ё не, ба хар хол, Холо дар ру ба руи онхо води и наве боз аст, ки метавонанд касб кунанд ва ё ба дигаре вогузоранд.


4.Масъалаи чиддии дигар муносибати М.Кабирй бо Гарб аст. Дар хакикат имруз Кабирй яке аз он сиёсатмадорони точик аст, ки бо Гарб васеътарин робитаро дороет. Аксари сиёсатмадорон ва мухаккикони хоричие, ки аз Точикистон дидан мекунанд, дидор бо Кабириро дар барномахои худ чой медиханд. Имруз донишгохдои машхур, муассисахои илмию тахкики ва марказхои сиёсии Аврупою Амрико бо харчхоизиёд уро даъват мекунанд, суханрониашро мешунаванд, тахлил мекунанд. Ва бисер мехоханд бидонанд, ки, ба ибораи мачаллаи амрикоии «Эконо­мист», вокеияти ин «исломгарое бо шими чине» дар чист? Муносибати Кабирй ва умуман ХНИТ бо Гарб бахси чудогонаест, вале зикри ин нукта мухим аст, ки аз ин муомилаи мураккаб чонибхои гуногун манфиатухо ва нигаронихои худро доранд.


Таванчухи Гарб ба ХНИТ ва ба Кабирй пеш аз хама мохияти тадкикию омузишй дорад, зеро мехохад бидонад, ки барнома ва потенсиали вокеии исломи сиёсии Точикистон чист Аз суй дигар, хифзи робитаи зинда бо исломиёни точик барои гарбиён навъе барномаи эхтиётй барои таъмини хузури худ дар як «ояндаи эхтимолй» низ мебошад, гарчи барои пешгирии он «оянда» тамоми икдомотро ба кор мегиранд.


Манфиати ХНИТ ва Кабирй аз ин муомила дар он аст, ки аз як су, эътирофи фавкулоддаи байналмиллалии ХНИТ-ро, ки асосан аз даврони ИНОТ ва КОМ мерос мондааст, то хадди имкон хифз намояд, зеро ин робита ва ин эътироф яке аз замонатхои асосии фаъ­олияти ХНИТ дар дохили киш­вар аст, омиле ки хукумат аз он ба соддагй сарфи назар нахохад кард. Дар баробари ин, муаррифии бештари ХНИТ ба гарбиён дахшати равонии онхо аз исломи сиёсиро дар нисбати ХНИТ то чое кохиш медихад ва онхо хадди аккал, аз тафовути Кабирй аз Бен Ладен огох, мешаванд. Хамчунин, Кабирй бо истифода аз ин фурсатхо гарбиёнро на танхо таскин медихад, банки гилахои худро низ матрах, месозад. Ва бузургтарин гилаи Ка­бирй аз Гарб ин аст, ки Гарб факат ба хотири руи кор наомадани исломиён, аз хамаи арзишхо ва даъвохои демокра­тии худ сарфи назар карда, дар саросари чахони ислом аз режимхои авторитарй химоят менамояд.


Ва элитаи хоким низ аз ин муомила манфиату нигаронихои худро дорад. Нигаронии он пеш аз хама аз ин аст, ки мабодо Гарб Кабириро ба суй «инкилоби ранги» хидоят созад. Гарчи худи Гарб низ аз ранги чунин инкилоб нигарон аст, вале хукумат низ наметавонад аз равандхои ахири фа­зой пасошуравй чашм бипушад. Дар айни замон, мавчудият ва фаъолияти ХНИТ ва Кабирй яке аз он дастовардхоест, ки элитаи хоким метавонад дар баробари гарбиён хамчун гувохи побарчоии сулх ва демократия ироа намояд. Вале шояд суди бештари ин раванд хамин аст, ки хукумат имкони онро дорад, ки барои Гарб «алтернатива»-и эхтимолии худро муаррифй намояд ва фахмо созад, ки «мабодо агар мо биравем, ба чои мо кй ба кудрат хохад расид» Шояд ин барандатарин баргест, ки дар баробари он Гарб беихтиёр арзишу даъвохои демократии худро канор гузошта, аз элитаи хоким химоят хохад кард.


5.Бахси дигаре, ки бо сари кор омадани Кабирй матрах, гашт, чигунагии таносуби Чинохи «мухофизакор» ва «ислохталаб» дар даруни ХНИТ буд ва баъзе коршиносон интихоби Кабириро пирузии «ислохталабон» муаррифй намуданд. Вале чунин бахсхо беш­тар дар доирахои сиёсию коршиносй чараён дошта, дар да­руни хизб чунин навъи таксим чандон амик, набуд. (Таксимотхои дарунии ХНИТ мохияти андаке дигар доранд, ки он масъалаи чудогона аст.) Ба хар хол, агар вазъияти ХНИТ-ро аз назари таносуби «ислохталабон» бо «мухофизакорон» нигарем, дар кулл, ХНИТ дар


тамоми давраи фаъолияти худ хизби дар холи тахаввул ва ислохот будааст, зеро фаъ­олияти он то соли 1999 дар фазой гардишхои шадиди сиёси гузаштааст. Дар ин самт, охирин барномаи ислохоти хизб гузаштан аз нахзати анъанавй ба хизби сиёсии муосир мебошад, ки аз суй худи С.А.Нурй рохбарй шуда­аст. Пас, агар чонибдорони муосиршавии ХНИТ хамчун «ислохталабон» унвон шаванд, метавон гуфт, ки худи С.А.Нурй дар садри ислохталабон карор доштааст. Аз ин ру, мантикан чунин менамояд, ки интихоби М.Кабирй ба симати раиси ХНИТ на «пирузии ислохталабон», балки идомаи ислохоти ин хизб будааст. Аммо дар шаклёбии муносибати Кабирй бо аъзои анъанавии ХНИТ нуктаи мухимтар ин аст, ки у ин ислохоти нотамомро чй гуна идора мекунад. Оё у бо карор гирифтан дар пештарин сафи раванди муосиршудан бо он пайравоне, ки дар охирин сафхои ин раванд карор дорад, забони тафохум меёбад. Ин 40 Кабирй ба як таодули зарифе ниёз дорад, ки дар доираи он бояд аз як су, суръати тахаввули зинахои болоии хизбро танзим намояд, аз суй дигар, мохияти тагйиротро то охирин аъзои хизб бирасонад, то дар хизб фосилаи болою поён пеш наояд. Ва дар ин ислохот меъёри барои ХНИТ мухим чунин аст: хар андозае, ки Кабирй хамаи зинахои хизбро ба сатхи худ наздик бардорад, хизб ба оянда рох, хохад ёфт, хар кадаре, ки худи у ба сафхои нихоию ислохнопазири он наздик фарояд, ин хизб дар гузашта боки хохад монд.


6. Дар чигунагии идома тахаввули ХНИТ накши хукумат низ бисер мухим хохад буд. Агар хукумат бо фарохам овардани фазой муносиб ба­рои дар сахнаи сиесй боки мондани ХНИТ мусоидат намояд, тахаввули мусбат дар ин хизб идома меёбад. Вале агар он, аз чумла бо таъмин накардани шаффофияти интихоботхо боиси аз иштироки сиёсй ноумед гаштани ХНИТ гардад, он гох, дар даруни ин хизб равандхх консерватсионй ва ифротй боло мегиранд. Хукумат, нисбат ба ХНИТ бояд аз ин нигох, нигарад, ки имруз рохбарияти он потенсиали бузурги исломи сиёсиро, ки имруз на дар хама чо хусусияти созанда ва муътадил дорад, дар доираи конун идора намуда, ин нируро барои иштироки мусолиматомези сиёсй ташвик, менамояд ва ба суй созандагй самт медиханд. Ин бузургта­рин хидмат ба хукумат аст ва тачрибаи имрузи чахонй нишон медихад, ки онро бо хеч рохи дигар ба даст овардан имкон надорад. Вале пас аз хар маьракаи сиёсие, ки бо сабаби фарохам нашудани шароити баробар ё муносиби иштирок ХНИТ аз он ноком берун ояд, пайравони хизб ба руи Кабирй ин саволро хоханд кашид, ки, ку натичаи «иштироки мусолиматомези сиёсй»?


Хамин тавр, агар дар оян­да фазой сиёсй харчи баста­тар ва интихоботхо ношаффофтар шавад, ба раванди тахаввул ва модернизатсияи ХНИТ ва дар кулл, муътадилшавии исломи сиёсии точик, латмаи шадид ворид шуда, рохбарияти муътадили он дар вазъияти ногувор карор мегирад. Хар як нокомии ХНИТ дар интихоботхо мавкеи рохбария­ти онро заифтар мекунад ва агар ду бори дигар дар интихоботхои парлумонй ба ин хизб боз хам дутой чой «дода ша­вад», барои бахше аз пайраво­ни он интихобот маънои худро аз даст медихад. Аз назари ракобатхои хизбй, ин метавонад барои хизбхои ракиб, аз Чумла хизби хоким хуб бошад, вале аз назари манфиату амнияти миллй ин раванд ба суди Чомеа нахохад буд, зеро аз на­зари накши суботофаринй дар кишвар ХНИТ чизе бештар аз як хизби сиёсист. Пас, аз иш­тироки сиёсй ноумед сохтани ХНИТ ба маънои аз даст додани идорашавандагии исломи сиёсии точик ва ё хадди аккал бо дасти худ барои худ сохтани хизби мухолиф ва тундрави динй хохад Пуд. Ва хеч нахохад кард.


 


 


к содержанию


 


•ЭКОНОМИКА


 


МУСО ДИНОРШОЕВ: КИШВАРЕ,КИ САНОАТ ПЕШРАФТА НАДОРАД


ТАРИКИ НАМЕКУНАД


«Миллат» №32 09.08.07.


-Аз ин ки нафареро аз боло чойгузини шумо карданд, изхори ноканоатмандй намекунед? Ё шояд дар дохили Пажухишгох афроди шоистае барои чойгузинии шумо пайдо нестанд?


-Кароматулло Олимов аз ибтидо аз солхои 1973 дар аспирантураи Пажухишгох, тахсил доштанд, номзадиашоиро химоя карданд. Баъд аз паймудани пайрохаи рохбари дар КМ ХКТ, вакили парлумон, вазири фарханг, мушовири давлатй дигарбора ба Пажухишгах, хамчун раиси ин даргох, баргаштанд. Агар ба хамин манзур бигирем, Олимов хамеша, хатто хангоми вазиру вакилу мушовир буданаш бо Пажухишгох робита дошт. Шояд хамин робитаи густарда доштанашро бо Пажухишгох, ба инобат гирифта, уро ба ин симат сазовор донистанд.


Табиист, ки ман бист сол ба хайеи раиси Пажухишгохи фалсафа кор кардам ва бояд ногузир рузе барои каси дигар чойро холй мекардам. Ман хануз ноиби президенти Фархангистони улум мебошам. Ва ин хам мacъулияти бисер мухим аст. Дар худи Пажухишгох низ кадрхои болаёкат зиёд хастанд, ки зимоми рохбариро ба ухда гирифта метавонанд


 


-Вале ба назари шумо намерасад, ки аккун насли кадим, ки синнашон ба нафака расидааст, дигар давлатй пирй биронанд ва насли чавонтарро чойгузини худ бикунанд? Ва ё шояд ба насли чавонтар эътимод нест?


-Албатта, бояд кадрхои хушсалика ва чавон зудтар ба сари кор биоянд, зеро ин конуни тараккиёти  чомеъа ва рушдли инсоният аст. Номзадхои чавон хам пешниход шуда буданд, аммо интихоб руи К.Олимов карор гирифт. Шояд хамин, ки ишон аз як су собикаи зиёди кори доранд ва аз суи дигар дар сохторхои давлати зиёд кор кардаанд аз тачрибаи бештар андухтаанд, ба назар гирифта шуда бошад.


 


-Агар сари таълими фалсафа дар макотиби олии кишвар биоем, чунин ба назар мерасад, ки фанни фалсафа хамчун як фанни мураккаб, мушкил ва номафхум, хатто аз суй устодон талаккй мешавад. Ва хам китоби фалсафае, ки бo забони точикй бошад ва мафхум вучуд надорад. Он китобчое хам, ки хстанд тарчумаи тахтуллафз аз русй мебошанд. Оё дар Пажухишгохи фалсафа, ки зимоми рохбариашро шумо тули зиёда аз 20 сол ба ухда доштед, руи китоби мафхум ва 6ехтаре кор шудааст, ки имруз ба дарди донишчу бихурад?


-Дуруст аст, ки фалсафа басо фанни душвор аст. Аммо сабаби ин ки аксари донишчуён аз он шиква мекунанд, ки наметавонан-фалсафаро дуруст бифахманд, шояд дар усули нодурусти таълими фалсафа аз суй бархе аз устодон аст. Зеро устодон аксар вакт фалсафаро тарзе тадрис медиханд, ки худашон мефахманд, на он гуна ки онро донишчу бояд дарк бикунад. Агар устодон бо назардошти дарки донишчу усули таълимро пеш бубаранд, хатман омузиши илми фалсафа барои до­нишчу рушан ва хатто шавкбарангез метавонад бошад. Дигар сабаби номафхумии фанни фалсафа аз суй донишчуёни имруз он аст, ки аксарият маълумоти кофии ибтидой надоранд. Бисер масъалахои фалсафие хастанд, ки ба фанхои дакик, кимиё, физика, биология ва хоказо вобаста аст. Модоме дар мактаби миёна донишомуз маълумоти кофй ба даст наовард, наметавонад ба дарки илми фалса­фа бирасад. Яъне барси фахмидани фалса­фа аввал усули таълим ва усули баен бояд содатар бошад ва аз тарафи дигар бояд зами­най дарки фалсафа аз ибтидо дар мактаби миёна бо ба рох, мондани таълими дурусти фанзой дакик гузошта шавад.


 


-Дар мавриди китобхои дарсии фанни фалсафа чй метавонед арз бикунед?


-Дар замени шуравй хар кас имкон надошт, ки китоби дарсй бинависад. Як гурухи расмй таъсис мешуд ва ин хайъат китоби фалсафаро менавишт ва баъд он китоб бо забонхои мардуми кишвархои шуравй тарчума мешуд. Мутаассифона, тарнумахо бештар тахтуллафз мешуд ва аз ин сабаб дарку фахми он душвор мегардид. Дар замени баъд аз истиклол дар кишварамон чанд китоб навишта шудааст, масалан, китоби Курбон Расулов ва Абдулло Рахимов, як китоби дигари фалсафа дар ду чилд солхой 1997-1998 чоп шуда буд, кито­би Шерзод Абдуллоев «Мукаддимаи фалса­фа» нашр шудааст. Албатта, ин тачрибаи ав­вал аст, дар баробари дастовардхо аз камбудй хам ори нестанд. Хозир тасмим гирифтаем, то як гурухи муаллифонро дар мохи сентябр чамъ биоварем ва хамрохашон як


китоби дарсии чомеъ ва бехдар бинависем. Дар кишвари Русия бошад, он махдудияте, ки буд, ки бояд як гурух, танхо китоб бинависанд аз байн рафтааст, ва дар холи хозир 30-40 номгуй китоби дарсии фалсафа интишор шудааст. Сатхи илмии китобхо гуногун аст, вале дар байнашон китобхои хуб хеле зиёд хаст. Мо агар хамин китобхои бехтарашро хуб тарчума бикунем, метавон онро хамчун китоби дарсй истифода кард. Шояд мо низ ду гурух, таъсис бидихем, ки як гурух, китобхои бехтарро тарчума бикунанд ва гурухи дигар машгули навиштани китоб бишаванд ва як китоби сахех, бо забони точики барои тадриси фалса­фа бинависан


 


-Оё ин имкон вучуд надорад, ки дар баробари китобхои русй аз адабиёта гании фалсафа бо забони форси ва класикиамон истифода намоем ва ё ин китобхоро бо xaтти кирили баргардон кунем?


-Дар Ирон кито6хои зиед тарчума мешавад, аз кабил китобхои фалсафие, ки, дар Аврупо чоп мешаванд во хам дар дохили Ирон низ рочеъ ба масоили дохили кишвар зиёд китоб мунташир мешавад. Мо мётавонем имруз аз им китобхо ва аз тарчумаи онхо бе душворй истифода бикунем. Аммо масъала ин аст, ки барномахои фалсафа дар Ирон за дар дигар кишвархои чахон аз барномахои мо андак фарк мекунанд. Лекин дар айни хол аз китобхои фалсафии Ирон аз чахон фаровон истифода кардан мумкин асг. Хамин забони китобхои фалсафае, ки дар Ирон тарчума шудаанд, бисер равон аст ва барои донишчу ва хар фарди точик кобили фахм мебошад.-Дар сурати пайдо шудани маблаг мо метавонем китоби зиёдеро аз форси ба хуруфи кирилй баргардон кунем. Аммо бисер хуб мешуд, ки мардуми мо хатти форсиро медонист ва дар сурати хатти форсиро донистан хочати маблаг сарф кардану баргардон кардан аз як хуруф ба хуруфи дигар намешуд ва бевосита аз ин сарчашмаи бузург истифодаи фаровон бурда мешуд.


 


-Бигед, ки чаро сарусадо ва избери назари олимони мо дар чомеа кам шунида мешавад. Ин дар холест, ки олимони чахон рочеъ ба масоили табиатшиносй, чугрофиё, зилзилашиносй, сиёсат иктисод ва хоказохо хамеша мавриди таваччух хастанд. Аммо фазой илми мо як навъ водии хомушонро мемонад, магар харфи гуфтан надоранд олимони мо? Ё сабабхои дигаре вучуд дорад?


-То он чое, ки ман огох, х,астам, масалан х,амин масъалаи сейсмалогия ё зилзилашиносй, ки шумо матрах, кардед, Институти сей­смалогия ва сохтмони зилзилабардор ва пойгохдои гуногуни зилзиласанчй дар минтакахои мухталиф вучуд дорад. Вале чаро ин ки сарусадошон шунида намешавад, шояд сабабаш ин аст, ки дастгохдои хозиразамон надошта бошанд. Яъне он дастгохдое, ки 10-15 соли пеш кор мекарданд, кухна ва фарсуда шудаанд ва бинобар ин ходисахои табииро пешгуй кардан кори душвор аст. Агар бихохем, ки дар оянда дар ин соха пешрафтхои зиёд дошта бошем, ва эътибореро, ки дар Институти маз­кур дар замони шуравй доштем, касб кунем, бояд бо тачхизоти навтарин ин Институт ва пойгохдои зилзилашиносй таъмин шаванд. Бидуни тачхизоти нав имкони пешгуй ва тахкики ходисахои табий амсоли заминчунбй номумкин ва душвор аст. Шояд хамохангии кори миёни Институт ва пойгохдо чандон дуруст монда нашуда бошад ва низ сабабхои дигар вучуд дорад, ки ба ин кор шуъбаи илмхои табиатшиносй масъул аст. Мутахассисоне, ки дар хамин соха доштем, мутахассисони варзида буданд, мисли хамин Неъматуллоев, ки дар зилзилаи Арманистон дар замони шуравй хамчун раиси комииссияи иттифок, буд. Яъне мо хакин гуна мутахассисони  варзида ва эътирофшуда доштем ва дар холи хезир хам агар кушиш ба харч 4 бидихем ва аз хамин кадрхое, ки capмоя хастанд, истифода бубарем, то шогирдонеро тарбият кунаьд, ки дар оян­да чойгузини онхо бошанд ва тавонанд шаъну эътибореро, ки дар хамин сохахо доштем, хифз бикунанд,


 


-Xy6 аммо дар масоили интимоъ, сиё­сат, дин ва мардум вз амсоли ин чй, шояд сонсуре вучуд дорад, ки имкони изхори назар надошта бошанд? Масалан, дар хамин мавриди бархурди давлат бо хичо6у масочиду дигар?


-Фикр мекунам, дар ин маврид хеч гуна сонсур вучуд надорад. Ба гумонам шояд аз он сабаб аст, ки мавридхое шумо номбар кар­дед дар вакташ омухтани ин масоил чандон раем набуд, шояд маълумот ва огохии камтар дошта бошанд, ки атрофи ин масоил камтар гап мезананд Пекин дар мавриди хичоб бояд гуфт, ки проблемаи мухим аст, таърихи дурудароз дорад, кабл аз ислом хам хичоб будааст, масалан, дар байни яхудихову масехиён ва дигар динхо будааст, аммо дар бай­ни арабхо то ислом хичоб вучуд надошт, аммо ислом хичобро кабул кардааст ва ислом ба­рои бонувон онро вочиб дониста сабабхояшро таъкид хам кардааст.


 


-Аммо фикр мекунам, руи менталитети мардумони шуравй зиёд кор бурда ме­шуд ва институткой шарк,шиносиро як нузви корашон хам хамин шинохти фархангу тамаддуну бовархои мардум буд. Хатто чойхое хам боэхтиёт рафтор мешуд. Аммо чаро имруз намехоханд, ии хостахои мардумро ба инобат бигиранд? Шумо гуфтед, шояд камогахй ва камбуди мутахассисин боне шуда, ки ба хамчунин масоили басо мухим изхори назар намешавад. Шумо фикр намекунед, ки Точикистон аз насли баъд аз шумо мувочехи бухрони кадрй мешавад ва дигар чойгузини шумо касе нест?


-Русхо масале доранд, «Чойи мукаддас холи намемонад». Гумон намекунам, ки пас аз кор рафтани насли калонсол насле набошад, ки чрйгузини онхо бошад. Масалан, дар мавриди фалсафа бигуем, дар хамин 5-10 соли охир хелехо дар мавзуъхои актуали рисолахои докторй химоя карданд. Дар риштаи фалсафа хатари адами мутахасссисин вучуд надорад. Дар мавриди дигар институту ба назари ман ин хатар зиёдтар аст. Масалан, дар Институти шаркшиносй хамагй ду нафар доктор. 10-15 нафар номзадхои бузургсол кор мекунанд. Шояд баъди таъиноти раиси нави Пажухишгох, вазъ тагйир кунад, дар институ­та таърих, дар институти забои ва адабиёт низ вазъият хамингуна аст. Дар холи хозир бо дастури Раёсати Фархангистони улум, бояд барномаи тарбияи номзадхо ва докторхои илм тархрезй ва тасвиб шавад. Агар хамин барнома ичро шавад, вазъ бехтар мешавад, агар не, бадтар.


 


-Бахои шумо хамчун олиме, ки солхо боз захмат кашидед ва як умри ширинатонро сарфи он кардед, ба илми кишваре, ки хатто сузан дар он кишвар истехсол намешавад, чй гуна хаст, шумо каноатмандед?


-Сузан дар Точикистон шояд истехсол нашавад, сузанро дар замони шуравй хам дар Точикистон истехсол намекарданд...


 


-Бале, устод он замоии шуравй буд. Вале имруз мо дар кишваре умр ба cap мебарем, ки иддаъои сохибистиклолй дорад ва маьлум аст, ки истиклоли вочеъй замоне фаро мерасад, ки хадди акал 60 фисади маводи Мавроди ниёз дар дохил истехсол шавад. Мо хатто кадрхоямонро дар хорич,аз кишвар тарбият мекунам. Имруз мo кариб чиза истехсол намекунем, манзур аз «сузан» гуфтан, яъне хурдтарин ашёи рузгор аст...


-Точикистон сузан истехсол намекард, лекин корхонахои бузурги саноатии хуб вучуд дош s акнун баъд аз хусусй кзрдан аксарияти ян корхонахо аз кор бозмонд. Хозир, хукумати Точикистон кушиш дорад, то ин корхонахоро рох,андозй кунад. Сотсиологхои мо тахкикот гузарониданд, хамин гуфтаи шуморо тасдик, мекунанд, ки яке аз заъфи чомеаи мо ин аст, ки саноати тараккикардаи хозиразамон надорад. Кишваре, ки саноати тараккикардаи хозиразамон надошта бошад, албатта, он кишвар пешрафтхои зиёд карда наметавонад. Ман дар бархе аз мачлисхои хукумат будам, рохбарияти чумхурй хамин нигаронихоро хам дорад. Масалан, бо хамин далел бехтар кардани кори корхонаи алюминиюм, корхонаи равганкашй, корхонаи текстилмаш, корхонахое,  ки дар вилояти Сугд дорем ва урказо аз мавзуъхои мавриди баррасй аст. Лекин якбора дастамон намерасад, ки хамаи инхо ба рох, монда шавад. Аммо боз мегуям, агар мо бихохем, ки рушд дошта бошем, хамин сохахоро бояд тараккй дод. Мо хозир хочагии кишлоки таракикардаи солхои 90-и асри гузаштаро надорем. Дар баъзе аз тахкикотхои иктисодшиносон навишта мешавад, ки мо факат дар соли 2020 ба сатхи соли 1991 мерасем. Албатта, агар вазъият хамин гуна бошад, мо бояд нигарон бошем. Ва ин нигаронихо нигаронии фардй набошад, балки хукумат бояд нигарон бошад. Агар бихохем, ки истиклолияти вокеъиро таъмин кунем, бе ин ки 60 дарсади ниёзхои мо тавассути махсулоти дохилй бароварда нашавад, истиклоли мо вокеъй шуда наметаво­над. Аз руи огохихои ман хукумати Точикис­тон, Президенти кишвар хаминро дарк меку­нанд ва дар хамин маврид кушишхо хам доранд, ки барномахоеро амалй кунанд.


 


 


к содержанию


 


•ОБЩЕСТВО


 


НА РЫНКАХ ДОРОЖАЕТ МУКА? НУЖНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА СЧЕТ ГОСРЕЗЕРВОВ!


«События» №32 09.08.07 Нисо Табаров


-Цены на муку изрядно подскочили, вы заметили?


-Да, действительно, начи­ная со второй половины июля сего года на потребительском рынке республики отмечается повышение цен на продоволь­ственные товары, в частности, на муку, мясо и растительное масло.


 


-Но ведь ваше министер­ство является уполномочен­ным органом, осуществляю­щим антимонопольную поли­тику, Меры какие-то прини­маются?


-В целях установления при­чин повышения цен нами со­зданы рабочие группы из чис­ла ответственных работников Управления по антимонопольной политике и развитию кон­куренции министерства.


Рабочими группами совме­стно с местными исполнитель­ными органами государствен­ной власти города Душанбе, районов республиканского подчинения, Согдийской и Хат-лонской областей в рамках требований Закона Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении монополистичес­кой деятельности на товарных рынках, Закона Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» было проведе­но изучение и анализ данных товарных рынков на предмет соблюдения установленного нормативными актами.порядка ценообразования. В ходе про­ведённого анализа было уста­новлено, что одной из причин повышения цен на муку и муч-.ные изделия было повышение цены на мукомольных пред­приятиях Республики Казах­стан, основного поставщика этой продукции в нашу респуб­лику (свыше 98 процентов объёма ввоза в Таджикистан муки и зерна приходится на Республику Казахстан).


По информации Торгового представителя Таджикистана в Казахстане стоимость одной тонны муки 1 сорта на услови­ях поставки (DAF) до границы Республики Таджикистан со­ставляет 290 долларов США. По произведённым расчётам (с учётом уплаты налогов и сбо­ров, а также расходов по дос­тавке) оптовая цена одного мешка муки 1 сорта (50 кг) составит 64,84 сомони.


 


-Но ведь закупочная сто­имость одной тонны муки высшего сорта в самом Ка­захстане составляет всего 114 долларов.


- Но затем к этому добавля­ются таможенные сборы на не­скольких госграницах, налог на добавленную стоимость, транспортные расходы.


Вместе с тем: имеются слу­чаи повышения, установления и поддержания цен на муку, мясо и масло растительное со стороны отдельных хозяйствующих субъектов путём согла­сованных действий между собой, в целях получения нео­боснованного дохода. В соот­ветствии с требованиями анти­монопольного законодатель­ства республики, действия данных хозяйствующих субъек­тов, которые направлены на недопущение, ограничение, устранение конкуренции на то-ва'рном рынке, пресекают­ся. 


 


-Кто и по каким правилам и законам определяет у нас отпускные цены на рынках?


-В соответствии с постановлением Правительства     Таджикистана от 26 июня   1998 года за №262 «Об утверждении Положения о порядке формирования и применения свободных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары народно­го потребления и услуги», от­пускные цены на завозимую продукцию определяются хозяйствующими субъектами са­мостоятельно или на договор­ной основе по согласованию с розничными торговыми, другими предпринимателями


и индивидуальными предпринимателями, исходя из расходов по его транспор­тировке, уп­латы предус­мотренных налогов и сборов, а также рентабельности. Свободные роз­ничные цены на отечественные и импортные товары формиру­ются исходя из свободных от­пускных цен (с учётом действу­ющих налогов) и торговых над­бавок. В настоящее время потребность населения республи­ки в муке и зерне обеспечива­ется в основном за счёт постав­ки из-за пределов страны отдельными хозяйствующими субъектами.


 


-И неужели у государства нет никаких рычагов воздействия на ценообразование?


-Смотря что понимать под словом «воздействие» Министерство экономичсекого развития и торговли РТ в соответствии с возложенными полномочиями в рамках Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», в целях предупреждения, ограничения и пресечения мопольной деятельности и недобросовестной конкуренции осуществляет анализ сосотояния конкруентной среды и устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта на со­ответствующем товарном рын­ке республики. Деятельность хозяйствующих субъектов, включённых в Реестр хозяй­ствующих субъектов, занима­ющих доминирующее положе­ние на товарном рынке, регу­лируется уполномоченным ор­ганом, осуществляющим анти­монопольную политику. Тут речь идёт о согласовании цен (тарифов), пресечении нео­боснованного установления и поддержания монопольно вы­соких цен.


 


- Вы согласны с тем, что отличительной особеннос­тью госзакупок в Таджикис­тане является их направленность, прежде всего не на стабилизацию рынков, а на удовлетворение государственных потребностей?


- Должен отметить, что с при­нятием Закона Таджикистана о государственных закупках товаров, работ и услуг» 3 марта 2006 года утратил свою силу Закон Республики Таджикистан «О государственныхзакупках товаров продукции, работ и услуг», принятый 12 декабря 1997 года.


Принятый Закон регулирует единое экономическое про­странство, по государственным закуп­кам товаров, работ и услуг, целевое ис­пользование государ­ственных средств, расширение круга участнимков, развитие рыночных отношений на основе справедливой конкуренции в сфере государственных закпок.


ствии с возложенными полно- расширение круга участников: мочиями в' рамках Закона «О развития рыночных отношений конкуренции и ограничении мо- на основе справедливой кон-нополистической деятельности куренции в сфере государ-на товарных рынках» в целях ственных заку.пок. предупреждения, ограничения.


Вместе с тем, 6 декабря 2006 года принят Закон Республики Таджикистан «О государственном материальном резерве», который устанавливает общие принципы образо­вания, размещения и исполь­зования государственных ре­зервов (запасов). Эти специ­альные запасы материальных ценностей предназначены для оказания государственной под­держки различным отраслям народного хозяйства при вре­менных нарушениях снабжения сырьевыми, топливно-энерге­тическими ресурсами, продо­вольствием в случае возникно­вения диспропорции между спросом и предложением на внутреннем рынке.


Несмотря на недостаточ­ность бюджетных средств Пра­вительство страны предприни­мает определённые меры для образования государственного резерва. Накопленные объёмы из государственного резерва можно использовать для стаби­лизации внутреннего рынка, для регулирования растущих цен хотя бы на определённое время.


 


-Во многих странах, в том числе в России, Казахстане, Украине принят закон о кон­троле за качеством зерновой продукции. У нас нет такого закона. Почему?


-В Таджикистане в этом году был принят Закон «О зерне», цель которого состоит в умень­шении зависимости потребите­лей страны от внешнего рынка зерна, путём развития в стра­не зерноводства и переработ­ки зерновых продуктов, в фор­мировании и развитии отрасли, обеспечении (Гродовольствен-ной безопасности, создании благоприятной правовой, эко­номической и организационной среды для местных производи­телей.


В связи с этим, я думаю, в настоящее время нет необхо­димости в принятии закона «О контроле за качеством зерно­вой продукции».


 


-Какие пути уменьшения цен на рынках предлагаете вы сами?


-В рамках принятых доку­ментов Стратегии националь­ного развития на период до 2015 года и Стратегии сниже­ния уровня бедности на 2007-2009   годы   Правительством страны целенаправленно про­водится определённая пози­тивная работа. В целях защи­ты внутреннего потребительс­кого рынка от отрицательных воздействий считаю необходи­мым  проводить постоянный анализ соответствующих то­варных рынков с целью предупреждения, ограничения и пресечения недобросовестной конкуренции, необоснованно­го повышения цен (тарифов) хозяйствующими субъектами, противоречащего установлен­ным нормативным актам по ценообразованию.


 


 


к содержанию


 


АБДУГАФФОР АБДУЖАББОР:     


«МОЙ МУЖСКОЙ ДОЛГ - БЕРЕЧЬ ЕЁ,


КАК ЖЕНЩИНУ, КАК ПОЭТЕССУ И КАК ЛИЧНОСТЬ,,,»


«Курьер Таджикистана» №32 09.08.07. М.Тоштемиров.


Беседа с писателем Абдугаффором Абдужаббором о художественном слове и о его творчестве.


 


— Наше поколение было воспитано на образцах высокой литературы, и не случайно наша страна считалась самой читающей в мире. Сейчас опять подни­мается спрос и предложение на художественные книги, а читателей стано­вится все больше. Свидетельство тому — большое количество откликов на Вашу повесть, напечатанную на стра­ницах нашей газеты. В связи с этим, мы сегодня хотели бы, чтобы Вы ответили на вопросы наших читателей. Многих интересует, как Вы, работая на ответ­ственной должности, успеваете так много писать. А некоторых интересует, как в одной семье плодотворно творят писатель-прозаик Абдугаффор Абдужаббор и поэтесса Зульфия Атои?


- Признаюсь, я достаточно длитель­ное время занимался телевизионной журналистикой и часто ездил в различ­ные регионы республики, побывал во многих городах Союза, познакомился с многочисленными интересными людьми разных профессий. Иначе говоря, изучил жизнь изнутри, временами вел дневники, делал наброски собственных наблюде­ний переплетений человеческих судеб.


Теперь пришло время наверстать упу­щенное. Я пишу рассказы, повести, пье­сы, перевожу понравившиеся мне удиви­тельно яркие творения писателей разных народов и континентов.


Я вовсе не склонен думать, что успе­ваю так много писать. Иногда мне кажет­ся, что, чтобы стать своего рода большим, неповторимым по-своему, писателем,


нужна особая социальная атмосфера, бурная, активная жизнь, то есть нужно много увидеть, изучить, сравнить, глубо­ко обдумать темы и сочинять что-то, соот­ветствующее духу своего времени, понят­ное и близкое и другим народам, прожи­вающим в совершенно ином психологическом климате.


Относительно второй части воп­роса — у нас с супругой неплохая семья, живем уже более 28 лет вме­сте, воспитываем детей, у нас два внука и внучка. Просто, понимаете, почему-то в Таджикистане так сло­жилось, что у творческих людей, осо­бенно поэтов и писателей, какой-то особенный статус. А ведь живут же во многих семьях супруги — оба врачи, учителя, инженеры, ученые. Конечно, не всегда и не всем удает­ся достичь полного взаимопонима­ния. Но это издержки реальной се­мейной жизни двух творческих лю­дей, близких по духу, но придержи­вающихся своих жизненных или творческих принципов.


Тем не менее, независимо от того, нравится мне или нет, — мне­ние моей супруги я уважаю. В конце концов, мой мужской долг — беречь её, как женщину, как поэтессу и как личность, которая одновременно яв­ляется матерью моих детей. Впро­чем, так воспитывал и завещал мне мой отец. И я Свято чту это.


 


- Слова живут в нашей крови, и, срываясь однажды из уст Писателя, вольными птицами взмывают над зем­лей, обретая самостоятельную жизнь. Не потому ли из уст в уста веками передавались прекрасные сказания, без которых немыслимо славное прошлое и свободолюбивый дух времени. Но


многие считают, что эти традиции, по­хоже, оборвались, и подраненными пти­цами бьются Слова, не в силах досту­чаться до сердец современников. Аб­дугаффор, а что вы об этом думаете?


- Что Касается вопроса, то позвольте кое в чем не согласиться с вами. Тради­ция на то и традиция, что она не обрыва­ется под влиянием каких-либо внешних или временных явлений, пусть социаль­ного характера. Она, скорее всего, зани­мает выжидательную позицию и соответ­ствующую почву, атмосферу, чтоб заново возгореться в сердцах людей.


Поскольку вначале было Слово, при­мерно то же самое происходит с ним. Слово - это не сухое, вовсе не бездуш­ное понятие, оно живое, всепроникаю­щее, к тому же социальное явление, одно из редких открытий человечества, способ­ное творить чудеса. Если уж попроще, за словом и за его смыслом во все времена скрываются исторический опыт народа, его дух, память предков, нынешних поко­лений и потомков из будущего. Слово -оно как горный источник на обочине люд­ских троп, благодаря которому утоляли жажду, и физическую, и духовную, наши предки, ныне — мы сами, наши внуки, правнуки.


Оно во времени и пространстве веч­но, его значение и сущность не переходящие.


В истории человечества было более четырнадцати войн, длительных и жестоких, среди них тридцатилетние, столет­ние. Тем не менее, появлялись книги. Люди в одиночестве восхищались красо­той и силой слова. Немало ярких по со­держанию стихов создано в тюремных стенах людьми, сильными духом, кото­рым виделся в конце туннеля свет. Они верили в силу слова. Другое дело, когда люди в силу каких-то особых причин, царствовавших в смутные времена, ощуща­ют себя духовно сломленными, потеряв­шими веру в завтрашний день. Для них книги, где мысли выражены словом, ока­жутся, к сожалению, на десятом плане. К счастью, есть другая категория людей, для которых слово священно, книга является источником веры, надежды, любви, ра­дости, душевного равновесия.


Но нужны не только яркие по содер­жанию книги, также необходима разная, хорошая, отличающаяся качеством печат­ная продукция. Нужны настоящие, свет­лые, широкие многолюдные книжные магазины, а не надуманные безответ­ственные отчеты о том, что у нас столько-то книжных магазинов по всей республи­ке.


Ведь от них тоже зависит в какой-то мере уровень нашего с вами духовного мира. Судьба общей культуры современ­ных и будущих поколений. Это настоль­ко, я считаю важным, что грешно и глупо пренебрегать им. И непростительная близорукость.


Поскольку нам необходимы хорошие книги, добротная, настоящая литература, то общество, в лице государства, элемен­тарно обязано создавать соответствую­щие серьёзные творческие условия пи­сателям, поэтам, литературным крити­кам, драматургам, всем тем, кто делает литературу.


 


- «Последний снег» понравился многим читателям. А студентка Абдуллаева считает, что эта повесть — от­ражение жестокой реальной действи­тельности. А как Вы считаете?


— Прежде всего, пользуясь представленной возможностью, хочу выразить ог­ромную признательность редакции Ва­шей газеты за проявленный особый ин­терес к моему творчеству, публикации ряда рассказов и двух повестей. Также я благодарен сотням читателей «Курьера» за терпеливое ожидание выхода продол­жения повести в последующих номерах газеты в течение более восьми месяцев.


Очень трудно предвидеть, предуга­дать, что в действительности, «как наше слово отзовётся в умах и сердцах чита­телей».


Наверное, поэтому я не очень уверен, что публикация моей повести «После­дний снег» на страницах «Курьера Тад­жикистана» среди читателей вызвала большой переполох.


 


-Однако читатели прислали мно­го писем и ежедневно звонили...


- А насчет студентки Абдуллаевой, она абсолютно права, повесть отображает действительно жестокую соци­альную реальность определенного пери­ода нашей жизни.


 


-Вы в детстве мечтали быть писа­телем? Помните ли Вы своё первое произведение?


-В детстве я мечтал совершенно о других, но близких мне по своей природе профессиях и вовсе не думал о писатель­ской судьбе. Однако с той поры я пере­жил удивительно светлые и незабывае­мые минуты общения с книгами таких ма­стеров прозы, как Садриддин Айни, Сотим Улугзаде, Пулат Толис и многих дру­гих. В школе, где я учился, каким-то чу­десным образом сохранилась моя биб­лиотечная карточка, там записаны люби­мые и прочитанные мною книги.


А честолюбивое стремление к писа­тельскому делу, связанное с чрезвычайно огромной ответственностью, у меня появилось достаточно позже, после трид­цати. Непременно хотелось взрасти свои, особые, крылья, чтобы свободно взлетать и порхать в небе фантазии, в


таинственности, мир разгадок человеческих душ.


Да, помню свой первый рассказ из цикла маленьких рассказов, который на­зывается «Тутовник деда».


 


-Вы пишите для души или для чи­тателя?


-Человек пишет лишь тогда, когда ощущает в себе непомерно, физиологически жизненную потребность, когда тот или иной замысел, выношенный меся­цами, иногда годами, наподобие непо­сильного груза на душе не дает спокой­но жить. Эта потребность, похожая на крик, отчаянно хочет вырваться наружу, ей желанна свобода.


Есть мнение, что главное в литера­турном произведении - это состояние души автора. Это достаточно точное оп­ределение. Один русский писатель про­зу отождествляет с рентгеном, она выс­вечивает личность автора.


Поэтому, я, скорее, прежде всего, пишу для себя, для своей души. Читатель, мне кажется, и без меня не заблудится, если, конечно, не растеряет ориентиры, преподнесенные ему природой и Богом.


 


-Какие темы представляют для Вас интерес?


-Важна не столько сама тема, сколь­ко психологическое состояние человека — юного, молодого, зрелого, пожилого — в круговороте жизни, его поступки, отно­шение к окружающей среде, близким и друзьям, к своему прошлому, к истории, к той или иной критической ситуации, под


влиянием, которой раскрывается истин­ное лицо человека, вся его природа и внутренняя духовная сущность.


 


-Ваши планы на будущее?


-В скором времени, во всяком слу­чае, надеюсь, выйдут мой однотомник и в моём переводе на таджикский язык одна из лучших повестей мировой лите­ратуры «Полковнику никто не пишет» — творение лауреата Нобелевской премии, всемирно известного колумбийца Габри-эла Гарсиа Маркеса.


Года два назад я задумал написать книгу, наподобие своего рода «Каприччио», посвященную творчеству и жизни выдающегося композитора Толибхона Шахиди, на этот раз об удивительном ху­дожнике, уникальной личности, достой­но представляющей таджикскую культу­ру, национальное изобразительное ис­кусство в разные годы в более чем 30 странах мира, в том числе в России, Фран­ции, США, Японии, Италии, Китае, Бель­гии, Канаде, Сальвадоре, Чили, Голлан­дии, Германии, Перу и многих других.


Работаю над двумя повестями под ус­ловным названием «Раненый конь» и «Корабль старика».


Потом, в следующем году, мечтаю, дай Бог, чтобы удалось осуществить её, — издать в моем переводе «величайший роман XX века» — «Сто лет одиночества» Габриэла Гарсиа Маркеса.


-Спасибо за интервью


НАШЕ ДОСЬЕ


Абдугаффор Абдужаббор, 1956 года рождения. Выпускник факультета журна­листики Ленинградского госуниверситета. Автор ряда художественных и публи­цистических сборников, книг: очерки, рассказы, повести, пьесы, сценарий, а также более полутора тысяч телевизионных программ. Перевел на таджикский язык произведения известных зарубежных писателей России, Египта, Колумбии, Гер­мании, США, Австралии, Аргентины, Перу и др. В том числе, произведения лауре­атов Нобелевской премии — роман Наджиба Махфуза и повесть Габриэла Гарсиа Маркеса.


Член Союза журналистов, Союза театральных деятелей и Союза писателей Таджикистана. Лауреат премии Союза журналистов Таджикистана. Награжден орденом «Шараф» II степени.


 


 


к содержанию


 


ОБОД КАРДАНИ МАСЧИД НИШОНАИ ИМОНДОРИСТ


«Начот» №32 09.08.07. Мухаммадшариф Химматзода


Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Расули худо (с) Фармуд "Хар ки Худовандро дуст бидорад, пас бояд маро пуст дорад ва хар ки маро пуст бидорад, пас бояд асхоби маро дуст бидорад ва хар ки acxoби маро дуст бидорад, пас бояд Курьонро дуст бидорад ва хар ки Курьонро дуст бидорад, пас бояд масочидро дуст бидорад. Пас дар хакикат масочид хонахои Худованди рабулоламинанд".


 


МАСЧИД ХОНАИ ХУДО ACT


Худованд дар сохтани масчидхо амр карда, дар онхо баракат ато кардааст. Бешубха, ахли масчид хам бобаракат ва махфуз хастанд. Зеро вакте онхо намози худро дар масочид барпо медоранд, Худованд мухити онхост. Дар хадиси боло масочид рамзан хонаи Худо номида шудаанд. Зеро масчид маконе хаст, ки дар он Ху­дой ягона ва маъбуди бархак, парастиш карда мешавад. Дар хадиси хазрати Мухаммад (с) омадааст, ки аз хама поктарин ва мушарафтарин маконхо дар руи замин масочид хастанд. Тавре, ки аз ин хадис бармеояд, дуст доштани масчид ба имондории шахс далолат мекунад. Обод кардани масочид низ яке аз нишонахои дуст доштани Худову Расул ва Куръон мебошад. Хар кй Худо ва Расули У ва Куръонро дуст медорад, пас бояд масочид, яъне хонахои Худоро дуст бидорад. зеро, ки масочид чойи ибодати Худо, зикр ва парастиши Уст.


 


(Хадиси шариф)


("Хидоятшудагон" ба нури Аллох таъоло дар хонахое, дида мешаванд, ки Худованд барои ба­ланд сохтани онхо ва зикри хеш дар онхо ичозат додааст. Ва дар онхо касоне дар пагоху шом уро тасбех, мегуянд, ки тичорат ва хариду фуруш онхоро аз ёди Худо ва гузоридани намоз ва пардохтани закот гофил намесозад". (Сурай Hyp, ояти 36)


 "Кори мушрикон нест, масочиди Худоро эъмор кунанд, ё мучовир ва ходими он бошанд, дар холе, ки ба куфри худ гувоханд. Эшонанд, ки аъмолашон хадар аст ва эшонанд, ки дар оташи дузах човидонанд. Хамоно масочиди Худоро касоне обод мекунанд, ки имони ба Худо ва рузи Чазо доранд ва намозро барпо медоранд ва закот медиханд. Ба чуз аз Худо аз касе наметарсанд. Пас умед аст, ки эшон аз хидоятёфтагон бошанд". (Сураи Тавба, ояти 17-18)


Обод кардани масочид ва ихтиёрдорй кардани он кори бандагони муъмин аст, на кори мушрикин ва онхое, ки ба рузи охират ва Худо имон надоранд. Ин оят ба он далолат мекунад, ки масочиде, ки барои парастиши Худованди яктову ягона бунёд гашта бошад, мутавалй ва ходими он касоне метавонанд бошанд, ки ба Худой яго­на шарик наоранд.


Имом Тирмизй (р) аз Абусаиди Худрй ривоят кардааст, ки Расу­ли Худо (с) фармуданд: "Хар гох мардеро дидед, ки ба масчид омадурафт дорад, пас барои у ба имондорй гувохй дихед".


Яъне, агар инсоне, ки ба масч­ид рафтуомад дорад ва масчидро обод мекунад, то намозгузорон дар он чо Худой якторо парастиш кунанд, ин далолат ба имондории шахс мекунад. (Куртубй, ч. 8, сах,. 90)


Дар хадиси аз Анас ибни Малик (р) ривоятшуда низ маълум мешавад, ки масочид ин хонахои Худо хастанд. Албатта, ин чизи рамзй хаст. Худо ба хона эхтиёч надорад. Танхо Уро ибодат ва зикр карда мешавад. Аллох, субхонаху ва таъоло имонро ба умрони масчид марбут донистааст. "Чуз ин нест, ки масочидро онхое, обод мекунанд, ки ба Худо ва рузи охират имон доранд". Дар ин оят Худованди рабулоламин ободиву умрони масочидро ба имон марбут сохта, байни ин ду чиз мулозиматро исбот кардааст.


 


ХАРОБ КАРДАНИ МАСО­ЧИД ЗУЛМ ACT...


Дар нуктаи мукобил вайрон ва хароб кардани масочид ва манъ кардан аз ибодаги Худо дар онхо зулмест, бисер вазнин ва ситамест бисер гарон. Худованд мефармояд: "Ва кист ситамгартар аз он кй аз зикри Худо дар масочид Чилавгирй кунад ва дар харобии масочид бикушад. Чунин гурух чуз бо таре ва дахшат дохили масч­ид намешаванд. Барои эшон хории дунё ва дар охират барояшон азоби бузург аст. (Сураи Бакара, ояти 114) Ин чо як ишораи нозуке ба ситамкории мушрикони Макка, ки эшон он идда кавми худро, ки имон оварда буданд, аз ибодат да Байтуллохи шариф манъ карданд. Вакте Расули акрам (с) хамрохи асхобу ёрони худ ба зиёрати Байтуллох касд кард ва ба наздикии Макка омад ва хост Байтуллохи шарифро зиёрат намуда, ибодати Худои якторо дар он чо анчом дихад, мушкирон уро аз даромадан манъ карданд. Муфассирон дар тафсири ояти мазкур ду чизро сабаби нузул медонанд, яке ин, ки насронихо Бухтуннасри мачусиро алайхи яхудихо кумак карданд, то вориди Байтулмукаддас шаванд ва онро харобу вайрон карданд. Ва ё дар шаъни мушрикони Макка, ки Расули Худо (с) ва ёрони Уро аз даромадани Байтуллох ва ибодати Худои якто манъ карданд. Агарчи тибки ин ривоят сабаби нузули оят яке аз ин ду сабаб бошад вале, ин маънои онро дорад, то рузи киёмат хар касе, ки саъй дар хароб кардани масчид ва манъ карадни  бандагони намозгузор мешавад, машмули ваъиди илохи мегардад.


Бешак, мафхуми ояти мазкур махфуми васеъ ва густурда аст ва ба замону макон ва афрод махмуд намешавад. Баъзе аз оёти Куръони, агарчи дар шароити хосе нозил шудаанд, аммо хукми онхо дар хамаи карнхо собит аст. Бинобарин, хар кас ва хар гурух ба хар навъе, ки набошад, агар дар тахриби масочиди илохи бикушад ва монеъ аз он шавад, ки номи Худо ва ибодати Худо дар он чо анчом гирад, машмули хамин оят мегардад.


Таъкил кардан ба маврид аст, ки ба хароб кардани масочид ва аз зикри  номи Парвардигор монеъ шудан, танхо ба ин нест, ки бо крану булдозер он макон валангор карда шавад. Балки хар амале, ки натичааш харобсозии масчид ва аз равнак афтодани он бошад, мазмуни хароб карданро дорад.


Дар тафсири ояти 36-и сураи Тавба чунон, ки мебинем манзур аз умрон ва ободии масчид танхо сохтмони он нест, балки хозир шудан дар масочид ва бо ибодат онро обод кардан ва махофили зикрро дар он чо баргузор намудан низ дохил аст. Бинобарин, ин дар нук­таи мукобил он чи боне шавад, ки мардум аз ёди Худо гофил гарданд ва аз масочид боз монанд, зулмест бисер бузург.


 


 


АБУЧАХЛ ПАЁМБАР (С)- ' РО


A3 НАМОЗ МАНЪ МЕКАРД


Вакте Расули Худо (с) бо амру дастури плохи дар мухити ширку бутпарастии Макка дар он маконе, ки барои парастиши Худой ягона аз тарафи Иброхиму Исмоил бино гашта буд, мехост намоз бихонад, Абучахл уро чашми дидан надошт. У гуфта буд, ки агар бубинед, ки Мухаммад (с) дар он чо намоз мехонад, ба ман хабар дихед, ман гарани уро дар зери пойи худ лагадмол мекунам. Хазрати Мухаммад (с) ба тахдидхи Абучахл таваччухе намекард ва ба ибодати худ дар макоми Иброхим машгул мешуд. Дар ин бора аз хазрати Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки рузе Абу Чахл гуфт: - Агар ман Мухаммадро дар Каъба ба адои намоз бубинам, пас гарданашро зери пой хохам кард. Ва ба Пайгамбари Ислом (с) иттилоъ доданд, ки Абучлхл чунин гуфт. Пайгамбари Ислом хазрати Мухаммад (с) чунин фармуданд, ки агару чунин кунад, пасфаришта уро ба таври ошкор хохад ги­рифт. (Ривояти Бухорй, Тирмизй, Ибни Чарир, Абдуразок, Ибни Мунзир ва Ибни Мардавия). Инчунин дар ривояти дигар аз Ибни Аббос (р) омадааст, ки Расули акрам (с) ба макоми Иброхим адои намоз мекард. Абучахл аз он рох, гузашт ва гуфт: - Эй Мухаммад, оё ман туро аз ин амал боз надошта будам ва бо он гуфтааш суханхои тахдидомезе якчоя кард. Расули акрам (с) дар посухаш гуфтахои Абучахлро" бо шиддат рад кард. Абучахл ба Расули акрам (с) гуфт: - Эй Мухаммад, Шумо руи кадом нерую кудрат такя доред? Ба Худо касам хомиёни ман дар ин води зиёданд. (Ривояти Тирмизй, Ибни Чарир, Ибни Абушайба ва дигарон).


Ин манзараро Худованд дар сураи Алак, баён мекунад: "Ба якин инсон тугён мекунад аз ин ки худ­ро бениёз бубинад. Ва якин аст, ки бозгашти хама ба суй Парвардигор аст. Ба ман хабар дех, касеро, ки нахй мекунад бандаеро, ки намоз мехонад, агар ба рохи хидоят бо­шад ё мардумро ба такво фармудааст. (Оё нахйи у сазовор аст!?) Ба ман хабар дех, агар хакро инкор кунад ва ба он пушт намояд, оё медонй, ки Худованд мебинад уро" (Сураи Алак„ ояти 6-14). Дар ин оят ишора ба Абучахл аст.


Хароб кардани масочид ва манъ кардани намозгузорон аз ибодати Худо дар хар асру замон шабехи муомилаи Абучахл ба Паёмбар (с) аст. Тахдиди маъмурон вакте дастури монеъ шудан ба ибодати мусалмононро мегиранд ва сипас масчидхоро баста, хушдор медиханд, ки агар бори дигар мо шуморо дар ин макон бубином, ки намози чамоат барпо мекунед, шуморо ба чавобгарй мекашем. Ин тахдидхо шабеху монанд ба тахдидхои Абучахл аст, ки ба Паёмбари Худо мекард. Дар ин маврид Худованд дар оятхои сураи Алак, ба як нукта би­сер нозукона ишора мекунад ва мегуяд: "Як инсоне, ки ба рохи рост хидоят мекунад, уро аз намоз хондану аз ибодати Худо манъ меку­над оё намедонад, ки Худованд уро мебинад", кадом кор аст, ки аз Худо пушида мемонад? Худованд аз хама чизхо огох, хает, аз ният ва асрори хар як шахс огох, аст. Онхое, ки масчидхоро хароб мекунанду бандагони Худоро аз намозгузорй манъ мекунанд, оё намедонанд, ки Худо онхоро мебинад.


Уламои дин иттифок, доранд, ки дар хар замон ва дар хар аср агар касе чунин кушиш кунад, дар тахти ваъиди оятхои куръонй дохил шуда, ситамгар ва золим махруб мешаванд.


 


МАСЧИД РАСМЙ НАМЕШАВАД


Хар маконе, ки мумкин аст, дар он Худоро парастиш ва ибодат кар­да шавад, масчид номида меша­вад. Тавре дар хадис аз Расули акрам (с) омадааст: "Руи замин барои ман масчид ва тахур гардонида шудааст". (Ривоят аз аиммаи хадис). Аз ин мебарояд, ки масчид танхо ба ин маъно нест, ки он чои муайяне бошад, балки хамаи руи замин барои Расули Худо ва уммати у масчид гардонида шудааст. Хар чое, ки мусалмонон чамъ мешаванд ва намоз мегузоранд ва Худоро парастиш мекунанд, он чо масчид номида мешавад ва он макон назди Худо хамчун масчид ричастар мешавад. Ва ба расман эътироф кардани он дар назди кадом макомотхои давлатй эхтиёч надорад. Агар шахсе хавлй ё замини худро масчид бисозад ва ба­рои намозгузорон ичозат бидихад, ки дар он но намоз бигузоранд, он макон вакф мегардад ва масчид номида мешавад.


Бояд гуфт, дар ин зимн зарурат ба расмй кардан ё накардани макони ибодати Худо нест. Зеро тав­ре дар боло низ гуфта шуд, хар маконе, ки мусалмонон чамъ мешаванд ва Худоро ибодат меку­нанд дар пеши Худованд он макон расман хонаи Худо ва масчид но­мида мешавад. (Куртубй ч. 2 сах,, 78).


 


 


ОБОДИИ МАСОЧИД


ГАЗАБИ ХУДОРО ФУРУ МЕШИНОНАД


Тавре мушохида мешавад, руи замин аз фасоду фахшо, зинову рибо, хиёнату чиноят пур шудааст ва хар лахза метавонад газаби Ху­дованд ахли руи заминро фаро бигирад. Ба баракати масочид ва онхое, ки масочидро обод меку­нанд ва ба ёди Худо зикру парастиши У машгуланд, хашму газаби Худо фуру менишинад. Молик ибни Дино (р) римош мекунад, дар


хадисе, ки ба у расидааст, омадааст: "Аллох, таборак ва таъоло мег­уяд; - Дар хакикат ман касдм азоб кардани бандагонамро мекунам, вале вакте ба суйи онхое, ки масочид обод мекунанд ва дар мачолиси Куръон менишинанд ва атфоли Ислом хастанд назар мекунам, пас газаби ман фуру менишинад".


Оре, ахли масочид хастанд, ки газаби Худоро фуру менишинонанд. Дуои онхо, ибодати онхо дар масочид ва хамчунин махофилу мачолиси Куръон ва зикру тиловати Куръон боне мешавад, ки Худо­ванди рабулоламин газаб намекунад. (Куртубй ч- 12, сах,. 277)


 


 


НАМОЗ БЕХТАРИН


ВАСИЛА-БАРОИ ИСЛОХ


Имруз тавре мебинем, чомеахо аз нигохи ахлоки ва маънавй бисер фосид гаштаанд. Маънавиёти мар­дум дар сатхи бисер поён карор гирифтааст. Дар чунин холатхо инсонхои хирадманд ва окил мекушанд, ки василаеро пайдо кунанду бо он ахлоки кохишёфтаи чомеаро ислох, намоянд. Барои афроди огох, маълум аст, ки намоз бехтарин васила барои баланд бардоштани маънавиёти мардум аст.


Худованд мефармояд: "Эй Пай гамбар (с), тиловат кун аз ин китобе, ки тавассути вахй ба ту фиристода шудааст. Ва намоз бигзор, ки бешак одамиро аз фавохиш ва мункарот нигох, медорад ва зикри Худованди якто бузургтар аз он аст. Худованди якто медонад корхоеро, ки Шумо мекунед" (Сураи Анкабут, ояти 45). Дар ин оят Худо­ванд амр кардааст, ки намоз бехтарин васила барои тарбияи ахлокии чомеа аст.


Аммо мутаассифона, ба чои истифодаи дуруст аз ин васила, иддае намозгузоронро аз масочид манъ мекунанд ва ё онхоро хароб мекунанд, ки ин амали гайриокилона аст.


Ба хамагон маълум аст, ки имруз кариб хамаи чомеаи пешрафтаи дунё аз нигохи ахлокй бисер коста шуда, тамоми анвои чиноятхо густариш ёфтааст. Донишмандони онхо дар чустучуи васила барои испори чомеа ва ахлоки он хастанд. Вале худро ба гафлат меандозанд ва намехоханд донанд, ки Куръони карим бо сарохат гуфта истодааст, ки намоз инсонро тарбия мекунад. Аз мункароту фавохиш боз медорад, пас чаро ру ба дастуроти он намеоранд? Дар Чомеахои гарбй аз руи удвону душмание, ки нисбати Ислому мусал­монон доранд, онро кабул намекунанд? Дар мо чй сабабе хаст, ки чунин марказхои тарбиявиро манъ мекунем ва худро гирифтори азоби дардноки илохй месозем. Имруз беш аз 1400 сол аз амали нангини Абучахд ки Расули Худоро аз на­моз хондан манъ мекард, мегузарад, вале то рузи киёмат хар инсоне, ки чунин кор икдом кунад, дар зумраи афроде мисли Абучахл дохии мешавад. Баьди он ки Куръони карим ба забони точики тарчума ва тафсири он нашр мешавад, мардум мехонанд ва аз хакикати амр дар мавриди харобкунандагони масочид иттилоъ пайдо мекунанд, даст задан ба чунин амал шигифтангез аст.


Бархе аз маъмурони давлатй барои худро дар пеши мардум бегунох нишон додан, айбро ба макомоти болой нисбат медиханд, ки гуё дастур аз боло бошад ва онхо танхо ичрокунандаи дастур хастанд. Ин гуна нисбатдихихо, бешубха, ба обруву хайсияти давлат ва сардори он таъсири манфй мерасонад. Зеро ба хамагон маълум аст, ки Рохбари давлат кушиш ба харч медихад, ки дар чомеа дониши динй бештар ривоч бигирад. Хатто дастур медихад, ки китобхои динй тарчума ва нашр гардад. Дар чаласаи охирин бо ахли чамоатчигии кишвар, ки барои танзими расму оинхои мардумй бар­гузор шуд, чаноби Эмомалй Рахмон дастур дод, ки то мохи мубораки Рамазон тарчумаи Куръони карим ва тафсири он ва баъзе китобхои фикхй тибки мазхаби ханафй бо теъдоди зиёд нашр шуда, дар байни мусалмонон тавзеъ карда шавад. Ин нишонаи он аст, ки барои пешрафти фарханги динй ва эътикодии мардум Рохбари давлат саъйу талош меку­над. Аз тарафи дигар он доирахое, ки айби бастан ва вайрон кардани масочидро ба боло нисбат медиханд, фикр намекунанд, ки ин икдом харгиз наметавонад дастуру фармони шахсе  бошад, ки чунин корхои хайре барои пешрафт ва ободиву равнаки чомеа мекунад.


Ба акидаи ман дар хеч сурат ягон нафари окил амалеро анчом намедихад, ки дар он тазод дида шавад. Бинобарин, шояд барои шахрвандони кишвар низ чунин амалкардхо чойи хайрат бошад. Зеро кушишхое, ки ахиран барои ба танзим даровардани расму оинхо сурат гирифт, мардум онро хамчун кушиш барои хидмати дин пазируфтанд. Агар баъд аз ин икдомхо манъ кардани мусалмо­нон аз масчид сурат бигирад ва хонахои Худо хароб карда шавад, пас ин ба чй далолат мекунад? Оё ин гуна амалкардхо ба хамдигар тазод надоранд?


Мутаассифона, имруз он чизеро, ки Рохбари давлат дар мусохибаи худ инкор кард ва метавон гуфт, ки тамоми дунё онро мушохида намуд, дар амал татбик, шуда истодааст. Ин чиз ба обруи кишвари мо таъсир хохад расонд. Зеро  дар хоричи кишвар наметавонанд хакикати масъаларо дуруст дарк кунанд ва ин сабаби коста шудани обруи чумхурй миёни кишвархои исломй мешавад. Сарвари давлат хам ба зиёрати Хонаи Худо мушарраф шудааст. Дустони зиёде дар байни рохбарони кишвархои исломй дорад, ки пас аз шунидани ин гуна хабархо дар хайрат меоянд. Пас оё ба онхо гуфтан имкон дорад, ки мо масчидхои гайрирасмиро хостем манъ кунем ё...?


к содержанию


 


 


©  Подготовлено информационным агентством «Азия-Плюс»

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Лента новостей